Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Brussel, 4 mei 2010

Concurrentie: Commissie houdt raadpleging over de herziening van de regels die van toepassing zijn op horizontale samenwerkingsovereenkomsten

De Europese Commissie heeft ontwerpverordeningen en richtsnoeren gepubliceerd betreffende de beoordeling van samenwerkingsovereenkomsten tussen concurrenten, de zogenaamde horizontale samenwerkingsovereenkomsten. Haar voorstellen hebben tot doel de toepasselijke mededingingsregels op dit gebied aan te passen en verder te verduidelijken en ervoor te zorgen dat zij relevant blijven in de steeds evoluerende economie van vandaag. Belanghebbenden kunnen tot 25 juni 2010 hun opmerkingen maken. Na de openbare raadpleging zal de Commissie, rekening houdend met alle reacties die zij zal ontvangen, tegen het eind van dit jaar de definitieve teksten aannemen.

Commissaris voor concurrentie, Joaquin Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie, verklaarde: "Innovatie en concurrentievermogen zijn van fundamenteel belang voor de Europa 2020-strategie van de Commissie. Samenwerkingsovereenkomsten tussen concurrenten die de efficiëntie verbeteren, in het bijzonder onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en standaardiseringsovereenkomsten, kunnen innovatie en concurrentie in Europa stimuleren. Geactualiseerde regels op dit gebied zullen ervoor zorgen dat de samenwerking tussen concurrenten wordt vergemakkelijkt, voor zover zij bijdraagt tot de economische welvaart en de concurrentie niet in gevaar wordt gebracht".

Mededinging is een van de belangrijkste instrumenten om tot een concurrerendere, groenere, op kennis en netwerken gebaseerde inclusieve samenleving te komen. Een grotere welvaart komt tot stand door innovatie en een beter gebruik van de hulpbronnen, waarbij kennis de belangrijkste input vormt. Om deze transformatie te verwezenlijken moet Europa een aantal instrumenten gebruiken, waaronder concurrentie, om ondernemingen te stimuleren tot innovatie en samenwerking in efficiëntieverhogende projecten. Een daadkrachtig toezicht op de concurrentieverhoudingen is slechts mogelijk wanneer de beleidsinstrumenten, met name die welke betrekking hebben op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, regelmatig worden geactualiseerd en aangepast aan de marktontwikkelingen.

Momenteel worden voor de beoordeling van horizontale samenwerkingsovereenkomsten richtsnoeren gegeven in twee "groepsvrijstellingsverordeningen" (Verordening (EG) nr. 2659/2000 van de Commissie betreffende onderzoeks- en ontwikkelings-(O&O)overeenkomsten en Verordening (EG) nr. 2658/2000 van de Commissie betreffende specialisatieovereenkomsten) en de daarbij horende "horizontale richtsnoeren". De twee verordeningen voorzien in een vrijstelling voor onderzoeks- en ontwikkelings-, alsook specialisatie- en gemeenschappelijke productieovereenkomsten van het algemene verbod dat in de EU geldt voor concurrentiebeperkende ondernemingspraktijken, voor zover zij voldoen aan alle in de verordeningen uiteengezette voorwaarden. De horizontale richtsnoeren bieden een analytisch kader voor de beoordeling van de meest gangbare vormen van horizontale samenwerkingovereenkomsten, zoals onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, productieovereenkomsten, inkoopovereenkomsten, commercialiseringsovereenkomsten en standaardiseringsovereenkomsten.

Aangezien de twee thans geldende verordeningen op 31 december 2010 zullen aflopen, is de Commissie in december 2008 begonnen met een herziening van de op horizontale samenwerkingsovereenkomsten toepasselijke regels. Zij organiseerde een brede raadpleging van de Europese ondernemingen en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Daaruit bleek dat het huidige systeem goed werkte maar dat het nodig zou zijn een aantal aspecten te herzien.

Daarom werden de horizontale richtsnoeren grondig doorgelicht, zodat de ondernemingen met meer zekerheid zouden kunnen nagaan of een overeenkomst al dan niet mededingingsbeperkend is en, indien dat zo is, of deze in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Een belangrijk aspect hiervan zijn overeenkomsten betreffende de vaststelling van normen. Normen worden steeds belangrijker voor de bevordering van de innovatie (in het bijzonder in de IT-sector), maar een efficiënt, open en doorzichtig standaardiseringsproces is onontbeerlijk om voor daadwerkelijke concurrentie te zorgen. De herziening van het standaardiseringshoofdstuk – op basis van recente ervaringen met concrete gevallen in de sector – moet er in het bijzonder voor zorgen dat normen zodanig worden vastgesteld dat de specifieke voordelen van standaardisering worden gerealiseerd en doorgegeven aan de Europese consumenten.

Andere voorstellen voor een wijziging van de bestaande regels omvatten:

In de richtsnoeren:

De invoeging van een hoofdstuk over de beoordeling van informatie-uitwisseling tussen ondernemingen;

Richtsnoeren inzake standaardbedingen in het hoofdstuk over standaardisering;

Verduidelijking van de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten tussen gemeenschappelijke ondernemingen en hun moedermaatschappijen.

In de twee verordeningen:

Omschrijving van de relevante intellectuele-eigendomsrechten en herziening van de "hardcore" beperkingen (in de O&O-groepsvrijstellingsverordening);

Invoering van een tweede marktaandeeldrempel voor specialisatie- en gezamenlijke productieovereenkomsten ten aanzien van producten voor eigen gebruik (in de specialisatie-groepsvrijstellingsverordening);

Verduidelijking van het begrip "potentiële concurrent", met de invoering van een termijn van ten hoogste drie jaar voor een toekomstige markttoetreding (in beide verordeningen).

De herziene teksten dienen ter vervanging van de bijna verstreken verordeningen en de huidige versie van de horizontale richtsnoeren. Zij zijn te vinden op het internet, op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Opmerkingen kunnen de Commissie tot 25 juni 2010 worden toegestuurd.

Achtergrond

Voorbeelden van horizontale samenwerkingsovereenkomsten die de Commissie heeft onderzocht zijn Scheepsclassificatie (zie IP/09/1513) of IPCom (zie IP/09/549).)

De ontwerpregels betreffende horizontale samenwerkingsovereenkomsten werden aangenomen na de goedkeuring van de nieuwe mededingingsregels voor distributieovereenkomsten (zie IP/10/445). Voorts zullen nieuwe regels voor de automobielsector worden vastgesteld, naar verwachting tegen het eind van deze maand.


Side Bar