Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Briselē, 2010. gada 4. maijā

Konkurence – Komisija apspriežas par noteikumu pārskatīšanu, kas piemērojami horizontālās sadarbības nolīgumiem

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar projektiem regulām un pamatnostādnēm, kas paredzētas, lai novērtētu sadarbības nolīgumus starp konkurentiem, proti, tā sauktos horizontālās sadarbības nolīgumus. Minēto priekšlikumu mērķis ir modernizēt konkurences noteikumu piemērošanu šajā jomā, padarīt šos noteikumus saprotamākus un rūpēties, lai tie nezaudētu savu nozīmi mūsdienu mainīgajos ekonomikas apstākļos. Ieinteresētās personas var iesniegt savas piezīmes līdz 2010. gada 25. jūnijam. Pēc apspriešanās ar sabiedrību un, pilnībā ievērojot pausto viedokli, Komisija šā gada beigās pieņems minētos dokumentus galīgajā redakcijā.

Konkurences komisārs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Hoakins Almunja paskaidroja: "Inovācijas un konkurētspēja ir Komisijas stratēģijas "Eiropa 2020" pamats. Efektivitāti veicinoši sadarbības nolīgumi starp konkurentiem – īpaši pētniecības, attīstības un standartizācijas jomā – Eiropā var sekmēt jauninājumus un konkurētspēju. Atjaunināts noteikumu kopums šajās jomās ļaus mums nodrošināt konkurentu vieglāku sadarbību, ja tā pozitīvi ietekmē ekonomisko labklājību un nerada draudus konkurencei".

Konkurence ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai radītu tiešsaistes sabiedrību, kas ir vēl konkurētspējīgāka, vairāk uz zināšanām balstīta, zaļāka un integrētāka. Zināšanas ir galvenais faktors lielākas labklājības pamatā. Zināšanas rada inovācijas un ļauj labāk izmantot resursus. Lai panāktu pozitīvas pārmaiņas, Eiropai jāizmanto vairāki līdzekļi, tostarp arī konkurence, kas rosinātu uzņēmumus sadarboties inovatīvos un efektivitāti veicinošos projektos. Konkurences noteikumus var sekmīgi īstenot tikai tad, jā tās politikas instrumenti, īpaši tie, kas ietekmē horizontālās sadarbības nolīgumus, tiek regulāri atjaunināti un pielāgoti tirgus attīstībai.

Patlaban ieteikumi, kā vērtēt horizontālās sadarbības nolīgumus, ir sniegti divās grupu atbrīvojuma regulās (Komisijas Regulā (EK) Nr. 2659/2000 par pētniecības un attīstības līgumiem un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2658/2000 par specializācijas līgumu kategorijām), kā arī tām pievienotajās "Horizontālajās pamatnostādnēs". Ar šīm divām regulām paredzēts atbrīvojums no vispārējā ES aizlieguma par konkurenci ierobežojošu uzņēmējdarbības praksi pētniecības un attīstības, specializācijas un kopīgas ražošanas nolīgumiem, ja vien ir izpildīti visi šajās regulās paredzētie nosacījumi. Lai novērtētu visizplatītākos horizontālās sadarbības nolīgumu veidus, piemēram, pētniecības un attīstības, ražošanas, pirkšanas, tirdzniecības un standartizācijas nolīgumus, Horizontālās pamatnostādnes kalpo kā analītisks satvars.

Tā kā patlaban spēkā esošo regulu termiņš beidzas 2010. gada 31. decembrī, Komisija 2008. gada decembrī sāka pārskatīt noteikumus, kas piemērojami horizontālas sadarbības nolīgumiem, plaši apspriežoties ar Eiropas uzņēmumiem un dalībvalstu konkurences iestādēm. Apspriešanās rezultātā noskaidrojās, ka esošā kārtība ir uzskatāma par labu, tomēr dažās jomās to būtu ieteicams pārskatīt.

Šajā nolūkā tika rūpīgi pārskatītas horizontālās pamatnostādnes. Šīm pamatnostādnēm ir jākalpo uzņēmumiem, lai tie labāk un ar lielāku precizitāti varētu novērtēt, vai attiecīgais nolīgums ir konkurenci ierobežojošs, un ja tas tā ir, vai uz šo nolīgumu attiecas atbrīvojums.

Svarīgs jautājums, kam tika pievērsta uzmanība, bija standartu noteikšana. Standarti inovācijām kļūst aizvien nozīmīgāki (īpaši IT jomā), bet, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci, būtiska ir iedarbīga, atklāta un pārskatāma standartu noteikšanas procedūra. Pārstrādājot nodaļu par vispārējo standartizāciju, mērķis bija nodrošināt, lai standartu noteikšanas procesā tiktu gūti konkrēti efektivitātes uzlabojumi, kuri galarezultātā dotu labumu Eiropas patērētājiem. Pārskatīšanas darbā tika ņemta vērā arī pieredze, kas pēdējā laikā gūta konkurences lietās.

Citi būtiskākie priekšlikumi izmaiņām esošajos noteikumos ir šādi.

Pamatnostādnēs

Nodaļas iekļaušana par informācijas apmaiņas novērtēšanu starp uzņēmumiem;

Ieteikumi par standarta terminiem nodaļā par standartizāciju;

Sīkāks izklāsts par konkurences noteikumu piemērošanu nolīgumiem starp kopuzņēmumiem un to dibinātājiem.

Regulās

Attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību atklāšana un "stingro" ierobežojumu pielāgošana (pētniecības un attīstības grupu atbrīvojuma regulā);

Otrā tirgus daļas sliekšņa ieviešana specializācijas un kopīgas ražošanas nolīgumiem (specializācijas grupu atbrīvojuma regulā);

Sīkāki paskaidrojumi par jēdzienu "potenciāls konkurents", ieviešot trīs gadu termiņu ienākšanai tirgū (abās regulās).

Paredzēts, ka pārstrādātie dokumenti aizstās spēku zaudējušās regulas un horizontālās pamatnostādnes. Tās atrodamas internetā:  

Piezīmes Komisijai ir jāiesniedz līdz 2010. gada 25. jūnijam.

Vispārīgā informācija

Komisija ir izskatījusi tādus horizontālās sadarbības nolīgumus kā, piemēram, Kuģu klasifikācija (skatīt IP/09/1513) vai IPCom (skatīt IP/09/549).

Pirms noteikumu projekta pieņemšanas par horizontālās sadarbības nolīgumiem jau ir pieņemti jauni konkurences noteikumi izplatīšanas nolīgumiem (skatīt IP/10/445). Tāpat šā mēneša beigās tiek plānots pieņemt jaunus noteikumus automobiļu nozarei.


Side Bar