Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Briuselis, 2010 m. gegužės 4 d.

Konkurencija. Komisija konsultuojasi dėl horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų taisyklių peržiūros

Europos Komisija paskelbė reglamentų ir gairių, kuriais remiantis vertinami konkurentų bendradarbiavimo susitarimai (horizontalieji bendradarbiavimo susitarimai), projektus. Šių pasiūlymų tikslas – atnaujinti ir aiškiau išdėstyti šioje srityje taikomas konkurencijos taisykles ir taip užtikrinti, kad jos toliau atitiktų kintančią šiandienos ekonomiką. Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas iki 2010 m. birželio 25 d. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, Komisija, atsižvelgusi į visas suinteresuotųjų šalių pastabas, šių metų pabaigoje priims galutinius tekstus.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už konkurenciją atsakingas Komisijos narys Joaquinas Almunia sakė: „Naujovės ir konkurencingumas labai svarbūs įgyvendinant Komisijos strategiją „Europa 2020“. Konkurentų bendradarbiavimo susitarimai, kuriais siekiama didinti našumą, visų pirma mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimai ir standartizavimo susitarimai, gali paskatinti naujoves ir padidinti Europos konkurencingumą. Atnaujinę šios srities taisyklių rinkinį užtikrinsime palankesnes konkurentų bendradarbiavimo, kuriuo jie prisideda prie ekonominės gerovės, nesukeldami pavojaus konkurencijai, sąlygas.“

Konkurencija – viena pagrindinių priemonių siekiant konkurencingesnės, glaudesnės, ekologiškesnės ir integruotesnės žinių visuomenės. Didesnė gerovė pasiekiama diegiant naujoves ir tausojant išteklius, o svarbiausia – pasitelkiant žinias. Kad įgyvendintų šiuos pokyčius, Europa turi naudotis įvairiomis priemonėmis, įskaitant konkurencijos politiką, ir taip skatinti įmones kurti naujoves ir bendradarbiauti našumo didinimo projektuose. Konkurencijos teisė gali būti veiksmingai taikoma tik tuo atveju, jei jos politikos priemonės, visų pirma darančios poveikį horizontaliesiems bendradarbiavimo susitarimams, yra nuolat atnaujinamos ir derinamos prie rinkos pokyčių.

Horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų vertinimo gairės pateikiamos dviejuose bendrosios išimties reglamentuose (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2659/2000 dėl mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimų ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2658/2000 dėl specializacijos susitarimų) ir pridedamose Horizontaliųjų susitarimų gairėse. Abiem reglamentais nustatoma ES bendro ribojamųjų veiksmų draudimo išimtis mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams, specializacijos ir bendros gamybos susitarimams, jei jie atitinka reglamentuose nustatytas sąlygas. Horizontaliųjų susitarimų gairės – tai analitinis dažniausiai pasitaikančių horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų, kaip antai mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimų, gamybos susitarimų, pirkimo susitarimų, komercinimo susitarimų ir standartizavimo susitarimų, vertinimo pagrindas.

Kadangi abu dabartiniai reglamentai nustos galioti 2010 m. gruodžio 31 d., 2008 m. gruodį Komisija pradėjo horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų taisyklių peržiūrą ir plataus masto konsultacijas su Europos įmonėmis ir valstybių narių konkurencijos institucijomis. Paaiškėjo, kad dabartinė sistema veikia gerai, tačiau tam tikras sritis reikėtų patikslinti.

Todėl Horizontaliųjų susitarimų gairės buvo iš esmės peržiūrėtos, kad įmonės galėtų tiksliau įvertinti, ar susitarimu būtų ribojama konkurencija, ir jei taip, ar jis atitiktų išimties sąlygas.

Vienas pagrindinių nagrinėjamų klausimų – standartų nustatymo susitarimai. Standartų svarba skatinant naujoves (visų pirma IT sektoriuje) nuolat didėja, tačiau veiksmingas, atviras ir skaidrus standartų nustatymo procesas – esminė veiksmingos konkurencijos užtikrinimo priemonė. Peržiūrint standartizavimo skyrių, į kurį įtraukta su naujausiomis bylomis susijusi patirtis, siekta užtikrinti, kad standartai būtų nustatomi taip, kad konkrečią standartų nustatymo naudą pajustų Europos vartotojai.

Kiti siūlomi pagrindiniai dabartinio taisyklių rinkinio pakeitimai:

Gairės:

Įtraukiamas skyrius apie įmonių keitimosi informacija vertinimą;

Standartizavimo skyriuje pateikiamos standartinių sąlygų gairės;

Aiškiau išdėstomos bendrųjų įmonių ir jų patronuojančiųjų įmonių susitarimams taikomos konkurencijos taisyklės.

Abu reglamentai:

Įtraukiamos svarbių intelektinės nuosavybės teisių atskleidimo nuostatos ir patikslinami dideli apribojimai (Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimų bendrosios išimties reglamentas);

Įtraukiama antroji rinkos dalies riba, taikoma specializacijos ir bendros gamybos susitarimams, susijusiems su vidiniais vartojimo produktais (Specializacijos susitarimų bendrosios išimties reglamentas);

Aiškiau apibrėžiama sąvoka „potencialus konkurentas“ ir nustatomas trejų metų laikotarpis iki būsimo patekimo į rinką (abiejuose reglamentuose).

Peržiūrėtais tekstais ketinama pakeisti netrukus nustosiančius galioti reglamentus ir dabartinę Horizontaliųjų susitarimų gairių versiją. Tekstai pateikiami internete adresu:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Pastabas Komisijai galima siųsti iki 2010 m. birželio 25 d.

Pagrindiniai faktai

Komisijos nagrinėjami horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų pavyzdžiai: Laivų klasifikacija (žr. IP/09/1513) arba IPCom (žr. IP/09/549).

Horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų taisyklių projektai priimami po naujų platinimo susitarimams taikomų konkurencijos taisyklių priėmimo (žr. IP/10/445), o šio mėnesio pabaigoje numatyta priimti naujas automobilių sektoriaus taisykles.


Side Bar