Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Bryssel 4. toukokuuta 2010

Komissio järjestää kuulemisen horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin sovellettavien sääntöjen tarkistamisesta

Euroopan komissio on julkaissut kaksi asetusluonnosta ja luonnoksen suuntaviivoiksi, jotka koskevat kilpailijoiden välisten yhteistyösopimusten eli niin sanottujen horisontaalista yhteistyötä koskevien sopimusten arviointia. Ehdotusten tavoitteena on päivittää ja selventää kilpailusääntöjen soveltamista tällä alalla ja varmistaa, että niillä on merkitystä myös nykyajan muuttuvassa talousympäristössä. Asianomaiset voivat esittää huomautuksia 25. kesäkuuta 2010 asti. Julkisen kuulemisen jälkeen komissio hyväksyy lopulliset tekstit tämän vuoden lopussa ja huomioi niissä täysin saamansa huomautukset.

Kilpailukomissaari, komission varapuheenjohtaja Joaquin Almunia totesi, että innovointi ja kilpailukyky ovat keskeisellä sijalla komission Eurooppa 2020 ‑strategiassa. Kilpailijoiden väliset tehokkuutta lisäävät yhteistyösopimukset, erityisesti T&K- ja standardointisopimukset, voivat edistää innovointia ja kilpailukykyä Euroopassa. Päivitetyt säännöt tällä alalla varmistavat, että kilpailijoiden välistä yhteistoimintaa helpotetaan silloin kun se edistää taloudellista hyvinvointia kilpailua vaarantamatta.

Kilpailu on yksi keskeisistä keinoista saavuttaa kilpailukykyisempi, verkottunut ja vihreämpi yhteiskunta, joka perustuu tietoon ja on osallistava. Innovointi ja resurssien tehokkaampi käyttö lisäävät vaurautta, ja tiedolla on tässä keskeinen sija. Jotta tämä muutos olisi mahdollinen, Euroopan on käytettävä useita välineitä saadakseen yritykset innovoimaan ja tekemään yhteistyötä tehokkuutta lisäävissä hankkeissa. Kilpailu on yksi näistä välineistä. Kilpailulainsäädännön täytäntöönpano voi olla tehokasta ainoastaan silloin, jos sen välineet, erityisesti horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin liittyvät välineet, pidetään ajan tasalla ja yhdenmukaistetaan markkinakehityksen kanssa.

Opastusta horisontaalista yhteistyötä koskevien sopimusten arviointia varten annetaan tällä hetkellä kahdessa ryhmäpoikkeusasetuksessa (tutkimus- ja kehityssopimuksia (T&K) koskeva komission asetus (EY) N:o 2659/2000 ja erikoistumissopimuksia koskeva komission asetus (EY) N:o 2658/2000) ja niihin liittyvissä ”horisontaalisissa suuntaviivoissa”. Asetuksissa myönnetään tutkimus- ja kehityssopimuksille sekä erikoistumista ja yhteistä tuotantoa koskeville sopimuksille poikkeus EU:n yleisestä kilpailua rajoittavien liiketoimintatapojen kiellosta, jos ne täyttävät kaikki asetuksissa vahvistetut edellytykset. Horisontaalisissa suuntaviivoissa vahvistetaan analyysipuitteet, joita sovelletaan arvioitaessa yleisimpiä horisontaalista yhteistyötä koskevia sopimustyyppejä kuten tutkimus- ja kehityssopimuksia, tuotantosopimuksia, ostosopimuksia, markkinoille saattamista koskevia sopimuksia ja standardointisopimuksia.

Koska nykyisten asetusten voimassaoloaika päättyy 31. joulukuuta 2010, komissio alkoi joulukuussa 2008 tarkastella uudelleen horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin sovellettavia sääntöjä ja kuuli asiasta eurooppalaisia yrityksiä ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisia. Kuulemisessa ilmeni, että nykyisen järjestelmän katsottiin toimivan hyvin mutta sen joitakin osa-alueita olisi syytä tarkistaa.

Tämän vuoksi horisontaalisia suuntaviivoja on tarkistettu perusteellisesti, jotta yritykset pystyisivät arvioimaan suuremmalla varmuudella, rajoittaako sopimus kilpailua, ja jos rajoittaa, voidaanko sille myöntää poikkeus.

Standardointisopimukset ovat nousseet keskeiselle sijalle. Standardit ovat yhä tärkeämpiä innovoinnin helpottamiseksi (erityisesti tietotekniikan alalla). Tehokas, avoin ja läpinäkyvä standardointiprosessi on olennainen tehokkaan kilpailun varmistamiseksi. Standardointia koskevan luvun tarkistaminen perustuu viimeaikaiseen kokemukseen asioiden käsittelystä. Sen tavoitteena on varmistaa standardien vahvistaminen siten, että standardoinnin edut saavutetaan ja siirretään eurooppalaisille kuluttajille.

Nykyisiin sääntöihin ehdotetaan lisäksi esimerkiksi seuraavia tärkeitä muutoksia:

Suuntaviivoissa:

Lisätään yritysten välisen tietojenvaihdon arviointia koskeva luku;

Standardointia käsittelevässä luvussa annetaan vakioehtoja koskevia ohjeita;

Selvennetään kilpailusääntöjen soveltamista yhteisyritysten ja niiden emoyhtiöiden välisiin sopimuksiin.

Asetuksissa:

Säädetään merkityksellisten immateriaalioikeuksien ilmaisemisesta ja tehdään vakavimpia rajoituksia koskeva mukautus (T&K-sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus);

Vahvistetaan toinen markkinaosuusraja erikoistumista ja yhteistä tuotantoa koskeville sopimuksille, joissa on kyse sisäiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista (erikoistumissopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus);

Selvennetään ’mahdollisen kilpailijan’ käsitettä ja otetaan käyttöön tulevaa markkinoille tuloa koskeva kolmen vuoden ajanjakso (molemmat asetukset).

Tarkistettujen tekstien on määrä korvata asetukset, joiden voimassaoloaika päättyy pian, ja horisontaalisten suuntaviivojen nykyinen versio. Ne ovat saatavilla internetissä seuraavalla sivulla:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Huomautuksia voidaan lähettää komissiolle 25. kesäkuuta 2010 asti.

Taustaa

Esimerkkejä komission tutkimista horisontaalista yhteistyötä koskevista sopimuksista ovat alusluokitusta koskeva asia (ks. IP/09/1513) ja asia IPCom (ks. IP/09/549).

Horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin sovellettavista säännöistä laadittujen luonnosten hyväksyminen seuraa jakelusopimuksiin sovellettavien uusien sääntöjen hyväksymistä (ks. IP/10/445). Myöhemmin tässä kuussa on tarkoitus hyväksyä moottoriajoneuvoalaa koskevat uudet säännöt.


Side Bar