Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Brüssel, 4. mai 2010

Konkurents: Komisjon kavatseb muuta eeskirju, mida kohaldatakse horisontaalsete koostöökokkulepete suhtes

Euroopa Komisjon on avaldanud määruste ja suuniste eelnõud konkurentidevaheliste koostöökokkulepete (horisontaalsete koostöökokkulepete) hindamiseks. Nende ettepanekute eesmärk on ajakohastada ja täpsustada kõnealuse valdkonna konkurentsieeskirju, et tagada nende asjakohasus kiiresti muutuvas majanduses. Huvitatud isikud saavad märkusi esitada 25. juunini 2010. Pärast avalikku arutelu ja sidusrühmade arvamustega arvestamist võtab komisjon selle aasta lõpus vastu lõplikud õigusaktid.

Konkurentsivolinik ja komisjoni asepresident Joaquin Almunia tõdes, et innovatsioon ja konkurentsivõime on komisjoni Euroopa 2020. aasta strateegia nurgakivid. Konkurentidevahelised tõhusust suurendavad koostöökokkulepped, eriti teadus- ja arendus- ning spetsialiseerumiskokkulepped, aitavad edendada innovatsiooni ja konkurentsivõimet Euroopas. Selle valdkonna ajakohastatud eeskirjade kogum tagab konkurentidevahelise koostöö lihtsustamise seal, kus see aitab kaasa majanduslikule heaolule, ohustamata seejuures konkurentsi.

Konkurents on peamine vahend, millega muuta ühiskonda konkurentsivõimelisemaks, ühtsemaks, rohelisemaks, teadmistel põhinevamaks ja kaasavamaks. Tänu teadmiste kasutamisele aitavad innovatsioon ja ressursside parem kasutamine luua jõukust. Selleks vajab Euroopa arvukalt vahendeid, sealhulgas konkurentsi, mis innustaks ettevõtjaid tegelema innovatsiooniga ja tegema koostööd tõhusust suurendavates projektides. Konkurentsi saab tagada vaid siis, kui seda reguleerivaid õigusakte, eriti horisontaalseid koostöökokkuleppeid reguleerivaid akte ajakohastatakse ja viiakse kooskõlla muutustega turul.

Praegu leiab horisontaalsete koostöökokkulepete hindamiseks suuniseid kahest grupierandi määrusest (komisjoni määrus (EÜ) nr 2659/2000 uurimis- ja arenduskokkulepete kohta ja komisjoni määrus (EÜ) nr 2658/2000 spetsialiseerumiskokkulepete kohta) ja nende juurde kuuluvatest horisontaalsetest suunistest. Nende kahe määrusega vabastatakse uurimis- ja arenduskokkulepped ning spetsialiseerumis- ja ühistootmiskokkulepped ELi üldisest piirava äritegevuse keelust tingimusel, et nendes määrustes sätestatud tingimused on täidetud. Horisontaalsetes suunistes on esitatud analüütiline raamistik kõige enam levinud horisontaalsete koostöökokkulepete hindamiseks: uurimis- ja arenduskokkulepped, tootmis-, ostu-, kauplemis- ja standardimiskokkulepped.

Praegused kaks määrust kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2010. Seepärast hakkas komisjon 2008. aasta detsembris vaatama läbi horisontaalsete koostöökokkulepete suhtes kohaldatavaid eeskirju ja on selle käigus laialdaselt konsulteerinud Euroopa ettevõtjate ja liikmesriikide konkurentsiasutustega. Konsultatsioonide käigus leiti, et praegune kord toimib hästi, kuid mõni valdkond tuleks siiski läbi vaadata.

Sellega seoses on horisontaalseid suuniseid märkimisväärselt muudetud, et aidata ettevõtjatel suurema kindlusega hinnata, kas kokkulepe piirab konkurentsi või mitte. Kui jah, siis kas selle kokkuleppe suhtes saaks kohaldada erandit?

Samuti tegeletakse standardite kehtestamise küsimusega. Standardid muutuvad innovatsiooni soodustamisel üha tähtsamaks (eriti IT-sektoris). Seepärast on tõhus, avatud ja läbipaistev standardite kehtestamine toimiva konkurentsi tagamiseks ülimalt tähtis. Võttes arvesse viimaseid kogemusi kõnealuses valdkonnas, on standardimist käsitleva peatüki läbivaatamise eesmärk tagada, et standardeid kehtestamisest tõuseks kasu, mis kanduks edasi tarbijatele Euroopas.

Muud ettepanekud olemasolevate eeskirjade muutmiseks hõlmavad järgmist.

Suunised:

peatüki lisamine ettevõtjatevahelise teabevahetuse hindamise kohta;

tüüptingimuste juhised standardimise peatükis;

selgitus konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta ühisettevõtete ja nende emaettevõtete vaheliste kokkulepete suhtes.

Määrused:

asjakohaste intellektuaalomandiõiguste avalikustamine ja raskekujuliste piirangute läbivaatamine (teadus- ja arenduskokkulepete grupierandi määruses);

teise turuosa künnise kehtestamine spetsialiseerumis- ja ühistootmiskokkulepete puhul seoses sisetarbimiseks kasutatavate toodetega (spetsialiseerumiskokkulepete grupierandi määruses);

mõiste „potentsiaalne konkurent” selgitus ja turule sisenemiseks kolmeaastase ajavahemiku kehtestamine (mõlemas määruses).

Läbivaadatud aktidega asendatakse kehtivuse kaotavad määrused ja horisontaalsete suuniste praegune versioon. Need on kättesaadavad Internetis järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Komisjon ootab märkuseid kuni 25. juunini 2010.

Taust

Näidetena komisjonis uuritud horisontaalsete koostöökokkulepete kohta võib tuua juhtumid Laevade klassifitseerimine (vt IP/09/1513) või IPCom (vt IP/09/549)

Horisontaalsete koostöölepingute suhtes kohaldatavate eeskirjade eelnõu võetakse vastu pärast turustuskokkulepete suhtes (vt IP/10/445) kohaldatavate uute konkurentsieeskirjade vastuvõtmist ja enne selle kuu lõppu kavandatud autosektori uute eeskirjade vastuvõtmist.


Side Bar