Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2010

Ανταγωνισμός: H Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών, των λεγόμενων συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας. Στόχος των προτάσεων είναι να επικαιροποιηθεί και να διευκρινιστεί περαιτέρω η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν, καθώς και να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σημερινής μεταβαλλόμενης οικονομίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουνίου 2010. Μετά τη δημόσια διαβούλευση και αφού λάβει πλήρως υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων, η Επιτροπή θα εκδώσει τα οριστικά κείμενα στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Ο Επίτροπος ανταγωνισμού Joaquin Almunia, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα έχουν καίρια σημασία για την στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και ιδίως οι συμφωνίες περί E&A και τυποποίησης μπορούν να δώσουν ώθηση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Με ένα σύνολο αναθεωρημένων κανόνων στον τομέα αυτόν θα εξασφαλίσουμε τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών στις περιπτώσεις που αυτή συμβάλλει στην οικονομική ευημερία χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο ανταγωνισμός.»

Ο ανταγωνισμός αποτελεί βασικό μέσο για μια περισσότερο ανταγωνιστική, διασυνδεδεμένη, πράσινη, βασιζόμενη στη γνώση και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Η καινοτομία και η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων οδηγούν σε αύξηση της ευημερίας, ενώ το βασικό απαιτούμενο είναι οι γνώσεις. Για να υλοποιηθεί ο μετασχηματισμός αυτός, η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων και τον ανταγωνισμό, ώστε να έχουν κίνητρο οι επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να συνεργασθούν μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού είναι αποτελεσματική μόνον εφόσον τα μέσα άσκησης πολιτικής, ιδίως εκείνα που αφορούν τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς.

Σήμερα, η αξιολόγηση των συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας βασίζεται σε δύο κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορίες (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 της Επιτροπής για τις συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης (E&A) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 της Επιτροπής για τις συμφωνίες εξειδίκευσης) και στις συνοδευτικές "οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές". Οι δύο κανονισμοί απαλλάσσουν τις συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τις συμφωνίες εξειδίκευσης και από κοινού παραγωγής από την γενική απαγόρευση των περιοριστικών επιχειρηματικών πρακτικών στην ΕΕ, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι κανονισμοί. Οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν το πλαίσιο ανάλυσης στο οποίο βασίζεται η αξιολόγηση των συνηθέστερων μορφών συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας όπως των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, των συμφωνιών παραγωγής, των συμφωνιών προμηθειών, των συμφωνιών εμπορίας και των συμφωνιών τυποποίησης.

Δεδομένου ότι οι δύο ισχύοντες κανονισμοί θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή δρομολόγησε την επανεξέταση των κανόνων για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας τον Δεκέμβριο του 2008 με ευρεία διαβούλευση με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και με τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών. Από τη διαβούλευση προέκυψε ότι το τρέχον καθεστώς θεωρείται μεν κατάλληλο, αλλά ότι ορισμένες πτυχές του είναι σκόπιμο να αναθεωρηθούν.

Προς τον σκοπό αυτόν, αναθεωρήθηκαν εκτενώς οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιολογούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα αν μια συμφωνία είναι περιοριστική για τον ανταγωνισμό ή όχι, και, στην περίπτωση που είναι, αν πληροί τις προϋποθέσεις για απαλλαγή.

Ένα από τα βασικά θέματα είναι οι συμφωνίες καθορισμού προτύπων. Τα πρότυπα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τη διευκόλυνση της καινοτομίας (ιδίως στον τομέα της ΤΠ) και μια αποτελεσματική, ανοικτή και διαφανής διαδικασία καθορισμού προτύπων είναι καθοριστική για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, σκοπός της αναθεώρησης του κεφαλαίου περί τυποποίησης – με βάση πρόσφατες εμπειρίες στον τομέα – είναι να εξασφαλιστεί ο καθορισμός προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα συγκεκριμένα οφέλη που προσπορίζει ο καθορισμός προτύπων και να μετακυλίονται στους ευρωπαίους καταναλωτές.

Άλλες βασικές προτάσεις για αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες είναι:

Στις κατευθυντήριες γραμμές:

Η συμπερίληψη κεφαλαίου για την αξιολόγηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων.

Η παροχή καθοδήγησης όσον αφορά τους τυποποιημένους όρους στο κεφάλαιο περί τυποποίησης.

Η διευκρίνιση της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στις συμφωνίες μεταξύ κοινών επιχειρήσεων και των μητρικών τους επιχειρήσεων.

Στους δύο κανονισμούς:

Η κοινοποίηση των συναφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η αναπροσαρμογή των "ιδιαίτερης σοβαρότητας" περιορισμών (στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορίες για την E&A).

Η θέσπιση ενός δεύτερου ορίου για τα μερίδια αγοράς στις συμφωνίες εξειδίκευσης και από κοινού παραγωγής για προϊόντα προοριζόμενα για εσωτερική ανάλωση (στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορίες για την εξειδίκευση).

Η διευκρίνιση της έννοιας του «δυνητικού ανταγωνιστή» με την υιοθέτηση τριετούς χρονικού ορίζοντα όσον αφορά την μελλοντική είσοδο στην αγορά (σε αμφότερους τους κανονισμούς).

Τα αναθεωρημένα κείμενα προορίζονται να αντικαταστήσουν τους λήγοντες κανονισμούς και την ισχύουσα εκδοχή των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών. Διατίθενται στην εξής διεύθυνση διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή έως τις 25 Ιουνίου 2010.

Ιστορικό

Παραδείγματα συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας τις οποίες διερεύνησε η Επιτροπή είναι, μεταξύ άλλων, η υπόθεση Ταξινόμηση πλοίων (βλ. IP/09/1513) και η υπόθεση IPCom (βλ. IP/09/549).

Η έγκριση του σχεδίου κανόνων για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας έπεται της θέσπισης νέων κανόνων ανταγωνισμού για τις συμφωνίες διανομής (βλ. IP/10/445) και προηγείται της θέσπισης νέων κανόνων για τον τομέα των αυτοκινήτων, που προβλέπεται για τα τέλη του τρέχοντος μήνα.


Side Bar