Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Bruxelles, den 4. maj 2010

Konkurrence: Kommissionen lancerer høring om ændring af reglerne for horisontale samarbejdsaftaler

Europa-Kommissionen har offentliggjort udkast til forordninger og retningslinjer for vurderingen af samarbejdsaftaler mellem konkurrenter, de såkaldte horisontale samarbejdsaftaler. Forslagene har til formål at ajourføre og yderligere præcisere anvendelsen af konkurrencereglerne på området og sikre deres fortsatte relevans i forhold til disse tiders skiftende økonomiske omstændigheder. Interesserede parter kan indsende deres bemærkninger inden den 25. juni 2010. Efter den offentlige høring og under hensyntagen til de indkomne bemærkninger vil Kommissionen vedtage de endelige tekster inden årets udgang.

Joaquín Almunia, kommissær med ansvar for Konkurrence og næstformand for Kommissionen, udtalte: "Innovation og konkurrenceevne er fundamentale elementer i Kommissionens Europa 2020-strategi. Større effektivitet i samarbejdsaftaler mellem konkurrenter og navnlig i aftaler om forskning og udvikling samt om specialisering kan fremme innovationen og konkurrenceevne i Europa. En ajourføring af reglerne på området vil sikre, at vi fremmer samarbejdet mellem konkurrenter, når det bidrager til økonomisk velfærd uden at underminere konkurrencen".

Konkurrence er et centralt element i vores stræben efter et samfund, der er mere konkurrencedygtigt, tættere forbundet, grønnere, mere videnbaseret og mere rummeligt. Større velstand skabes gennem innovation og ved bedre brug af ressourcerne, med viden som den centrale råvare. En sådan forandring kræver, at Europa gør brug af en række værktøjer, herunder konkurrence for at fremme virksomhedernes innovation og samarbejde om effektivitetsskabende projekter. Håndhævelsen af konkurrencereglerne er kun effektiv, hvis forskrifterne og navnlig forskrifterne vedrørende horisontale samarbejdsaftaler holdes ajour og i tråd med markedsudviklingerne.

For øjeblikket findes der vejledning om vurdering af horisontale samarbejdsaftaler i to "gruppefritagelsesforordninger" (Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/2000 om forsknings- og udviklingsaftaler og Kommissionens forordning (EF) nr. 2658/2000 om specialiseringsaftaler) samt de dertil hørende "horisontale retningslinjer". De to forordninger fritager aftaler om forskning og udvikling samt specialisering og fælles produktion fra EU's generelle forbud mod konkurrencebegrænsende forretningspraksis, forudsat at alle betingelserne i forordningerne er opfyldt. De horisontale retningslinjer opstiller de analytiske rammer for vurderingen af de mest almindelige former for horisontale samarbejdsaftaler, såsom forsknings- og udviklingsaftaler, produktionsaftaler, købsaftaler, markedsføringsaftaler og standardiseringsaftaler.

De to gældende forordninger udløber den 31. december 2010, og Kommissionen påbegyndte derfor i 2008 en gennemgang af de gældende regler for horisontale samarbejdsaftaler med en vidtrækkende høring af europæiske virksomheder og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Resultatet var, at den nuværende ordning anses for at fungere godt, men at nogle områder fortjente at blive revideret.

De horisontale retningslinjer er således i vidt omfang blevet ændret for at skabe større klarhed for virksomhederne i deres vurdering af, hvorvidt en aftale er konkurrencebegrænsende, og i bekræftende fald, om den er berettiget til en fritagelse.

Et centralt spørgsmål, der er blevet behandlet, er ordninger om fastsættelse af standarder. Standarder får stadig større betydning for fremme af innovation (især i it-sektoren), men for at sikre en effektiv konkurrence er det nødvendigt, at standarder fastsættes på effektiv, åben og gennemsigtig vis. Ændringen af kapitlet om standardisering – som bygger på nylige sagsrelaterede erfaringer – sigter navnlig på at sikre, at standarder fastsættes på en sådan måde, at de specifikke fordele ved fastsættelsen af standarderne reelt virkeliggøres og også kommer de europæiske forbrugere til gode.

Andre vigtige forslag til ændring af de gældende regler omfatter følgende:

I retningslinjerne:

Tilføjelse af et kapitel om vurderingen af informationsudvekslingen mellem virksomhederne.

Vejledning om standardbetingelserne i kapitlet om standardisering.

Præcisering af konkurrencereglernes anvendelse på aftaler mellem joint venture-selskaber og deres moderselskaber.

I de to forordninger:

Oplysning om relevante intellektuelle ejendomsrettigheder og justering af, hvad der udgør alvorlige konkurrencebegrænsninger (i gruppefritagelsesforordningen for forsknings- og udviklingsaftaler).

Tilføjelse af en yderligere markedsandelstærskel for aftaler om specialisering og fælles produktion, for så vidt angår produkter, der forbruges internt i virksomhederne (i gruppefritagelsesforordningen for specialiseringsaftaler).

Præcisering af begrebet "potentiel konkurrent" med indførelse af en treårig tidsramme for fremtidig markedsadgang (i begge forordninger).

De ændrede tekster skal erstatte de to forordninger, der udløber, og den nuværende udgave af de horisontale retningslinjer. Teksterne kan findes på internettet på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Bemærkninger kan tilsendes Kommissionen indtil den 25. juni 2010.

Baggrund:

Eksempler på horisontale samarbejdsaftaler undersøgt af Kommissionen omfatter bl.a. Skibsklassifikation (se IP/09/1513) eller IPCom (se IP/09/549) arba IPCom (žr. ).

Vedtagelsen af udkastet til regler for horisontale samarbejdsaftaler følger efter vedtagelsen af de nye konkurrenceregler for distributionsaftaler (se IP/10/445), og efterfølgende vil der blive vedtaget nye regler for motorkøretøjsindustrien, efter planen ved udgangen af denne måned.


Side Bar