Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

V Bruselu, dne 4. května 2010

Hospodářská soutěž: konzultace Komise v souvislosti s přezkumem pravidel pro horizontální dohody o spolupráci

Evropská komise zveřejnila předlohu nařízení a pokynů pro posuzování dohod o spolupráci mezi soutěžiteli, tzv. horizontálních dohod o spolupráci. Cílem těchto návrhů je aktualizovat a více objasnit uplatňování pravidel hospodářské soutěže v této oblasti a zajistit jejich přetrvávající význam v měnící se ekonomice současnosti. Své připomínky mohou zainteresované strany předložit do 25. června 2010. Po veřejné konzultaci a po zohlednění příspěvků zúčastněných subjektů přijme Komise koncem letošního roku jejich konečná znění.

Komisař pro hospodářskou soutěž a místopředseda Komise Joaquin Almunia uvedl: „Inovace a konkurenceschopnost jsou základem strategie Komise Evropa 2020. Dohody o spolupráci mezi soutěžiteli, které zvyšují efektivnost, a zvláště pak dohody o výzkumu a vývoji a standardizační dohody, mohou napomáhat podněcovat inovace a konkurenceschopnost v Evropě. Aktualizovaný soubor pravidel v této oblast zajistí, že usnadníme spolupráci mezi soutěžiteli, jestliže tato spolupráce přispívá k hospodářskému blahobytu a nevytváří nebezpečí pro hospodářskou soutěž.“

Hospodářská soutěž je jedním z hlavních nástrojů pro dosažení konkurenceschopnější a propojenější společnosti, která je založená na znalostech, ohleduplná k životnímu prostředí a otevřená sociálnímu začleňování. Z inovací a z lepšího využívání zdrojů plyne více prosperity, přičemž znalosti představují klíčový vklad. K realizaci této transformace musí Evropa využít řady nástrojů, včetně hospodářské soutěže, aby společnosti podnítila k inovacím a ke spolupráci na projektech zvyšujících efektivitu. Pouze pokud jsou nástroje politiky v oblasti hospodářské soutěže aktuální a přizpůsobené vývoji trhu, a to zejména ty, které ovlivňují horizontální dohody o spolupráci, může být účinné i uplatňování této politiky.

Vodítka pro posuzování horizontálních dohod o spolupráci poskytují v současné době dvě nařízení o „blokových výjimkách“ (nařízení Komise (ES) č. 2659/2000 o dohodách o výzkumu a vývoji a nařízení Komise (ES) č. 2658/2000 o specializačních dohodách) a doprovodné „horizontální pokyny“. Tato dvě nařízení vyjímají dohody o výzkumu a vývoji, specializační dohody a rovněž dohody o společné výrobě z obecného zákazu restriktivních obchodních praktik v právu EU, pokud tyto dohody splňují všechny podmínky stanovené v těchto nařízeních. Horizontální pokyny poskytují analytický rámec pro posuzování většiny běžných typů horizontálních dohod o spolupráci jako např. dohod o výzkumu a vývoji, o výrobě, o nákupu, o obchodním využití a standardizačních dohod.

Jelikož platnost dvou stávajících nařízení vyprší dne 31. prosince 2010, zahájila Komise v prosinci 2008 přezkum pravidel pro horizontální dohody o spolupráci tím, že konzultovala celou řadu evropských společností a vnitrostátních úřadů pro ochranu hospodářské soutěže členských států. Konzultace prokázala, že stávající režim je považován za funkční, avšak jsou oblasti, které by bylo vhodné revidovat.

Došlo proto k rozsáhlé revizi horizontálních pokynů, jejímž účelem je napomoci společnostem posoudit s větší jistotou, zda jejich dohoda představuje omezení hospodářské soutěže, či nikoliv, a pokud ano, zda by byla způsobilá pro výjimku.

Klíčovou řešenou otázkou jsou ujednání o stanovení standardů. Standardy jsou stále důležitější, jelikož usnadňují inovace (zvláště pak v odvětví informačních technologií), avšak klíčovým pro zajištění účinné hospodářské soutěže je účinný, otevřený a transparentní postup stanovování těchto standardů. Cílem revize kapitoly o standardizaci – vycházející ze zkušeností z nedávných případů v této oblasti – je zajistit stanovování standardů takovým způsobem, aby evropští spotřebitelé těžili ze zvláštních výhod těchto ujednání a aby na ně byly výhody z nich vyplývající přeneseny.

Obsahem dalších hlavních návrhů na změnu stávajícího souboru pravidel je:

V pokynech:

zahrnutí kapitoly o posuzování výměny informací mezi společnostmi,

vodítka týkající se standardních smluvních podmínek v kapitole o standardizaci,

objasnění uplatňování pravidel hospodářské soutěže na dohody mezi společnými podniky a jejich mateřskými společnostmi.

Ve dvou nařízeních:

zpřístupnění příslušných práv duševního vlastnictví a úprava „tvrdých omezení” (v nařízení o blokové výjimce pro výzkum a vývoj),

zavedení druhého prahu podílu na trhu pro specializační dohody a dohody o společné výrobě, jež se týkají výrobků pro interní spotřebu (v nařízení o blokové výjimce pro specializační dohody),

objasnění pojmu „potencionální soutěžitel“ spolu se zavedením tříletého časového rámce pro následný plný vstup na trh (v obou nařízeních).

Revidovaná znění by měla nahradit nařízení, kterým vyprší platnost, a stávající znění horizontálních pokynů. Jsou k dispozici na této internetové adrese: ....

Připomínky lze Komisi zasílat do 25. června 2010.

Souvislosti

Příklady horizontálních dohod o spolupráci prošetřovaných Komisí zahrnují Ship Classification (viz IP/09/1513) nebo IPCom (viz IP/09/549).

Přijetí navrhovaných předloh pravidel pro horizontální dohody o spolupráci navazuje na přijetí nových pravidel hospodářské soutěže pro dohody o distribuci (viz IP/10/445) a předchází přijetí nových pravidel pro odvětví automobilů, které je plánováno na konec tohoto měsíce.


Side Bar