Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Брюксел, 4 май 2010 година

Конкуренция: Комисията започва консултация относно прегледа на правилата, приложими към споразуменията за хоризонтално сътрудничество

Европейската комисия публикува проекти на регламенти и насоки за оценката на споразумения за сътрудничество между конкурентни предприятия или така наречените споразумения за хоризонтално сътрудничество. Целта на тези предложения е да бъде актуализирано и допълнително разяснено прилагането на правилата за конкуренцията в тази област и да се осигури тяхната постоянна адекватност в днешната променяща се икономика. Заинтересованите страни имат възможност да представят своите коментари до 25 юни 2010 г. След провеждането на обществената консултация и след като в пълна степен бъде отчетен приносът на заинтересованите страни, Комисията ще приеме окончателните текстове в края на годината.

Комисарят за конкуренцията Хоакин Алмуня, заместник-председател на Комисията, заяви: „Иновацията и конкурентноспособността са от основно значение за стратегията „Европа 2020“ на Комисията. Споразумения за сътрудничество между конкурентни предприятия, и по-специално споразумения за специализация и споразумения за научноизследователска и развойна дейност, които повишават ефективността, могат да подобрят иновацията и конкурентноспособността в Европа. Актуализиран пакет от правила в тази област ще ни позволи да улесним сътрудничеството между конкурентни предприятия в случаите, когато то допринася за икономическото благополучие, без да създава риск за конкуренцията.“

Конкуренцията е един от ключовите инструменти за постигане на по-конкурентноспособно, по-взаимосвързано, по-екологично и по-приобщаващо общество, основаващо се на знанието. По-голям просперитет се постига с иновация и по-добро използване на ресурсите, като основен ресурс е знанието. За да реализира тази трансформация, Европа трябва да използва пакет от инструменти, в това число конкуренцията, за да насърчава предприятията към иновации и сътрудничество по проекти, повишаващи ефикасността. Прилагането на правилата за конкуренция може да бъде ефективно само при условие, че нейните инструменти на политика, и по-конкретно инструментите, които оказват влияние върху споразуменията за хоризонтално сътрудничество, се поддържат актуални и се привеждат в съответствие с пазарните развития.

Понастоящем два регламента за „групово освобождаване“ (Регламент (ЕО) № 2659/2000 на Комисията за категориите споразумения за изследвания и разработки (НРИ) и Регламент (ЕО) № 2658/2000 на Комисията за споразумения за специализация) и съпътстващите ги хоризонтални насоки предоставят насоки за оценка на споразуменията за хоризонтално сътрудничество. Двата регламента освобождават споразуменията за научноизследователска и развойна дейност, както и споразуменията за специализация и споразуменията за съвместното производство, от общата забрана на ЕС на ограничителните бизнес практики, при условие, че те отговарят на условията в тези регламенти. Хоризонталните насоки предоставят аналитична рамка за оценка на най-често срещаните видове споразумения за хоризонтално сътрудничество, като споразуменията за научноизследователска и развойна дейност, споразуменията за производство, споразуменията за закупуване, споразуменията за пускане в търговския оборот и споразуменията за стандартизация.

Тъй като настоящите регламенти ще престанат да бъдат в сила на 31 декември 2010 г., през декември 2008 г. Комисията започна прегледа на правилата, приложими към споразуменията за хоризонтално сътрудничество, посредством широкообхватна консултация на европейските предприятия и органите в областта на конкуренцията в държавите-членки. Тя показа, че е налице мнението, че настоящият режим функционира добре, но че е необходимо преразглеждане на някои области.

С оглед на тези резултати хоризонталните насоки бяха обект на широкообхватна преработка, имаща за цел да помогне на предприятията да оценят с по-голяма степен на сигурност дали дадено споразумение ограничава конкуренцията и, ако това е така, дали то отговаря на условията за освобождаване.

Ключов проблем, на който е обърнато внимание, са сътрудничествата за установяване на стандарти. Стандартите играят все по-важна роля за насърчаване на иновациите (особено в сектора на информационните технологии), но ефективният, отворен и прозрачен процес на определяне на стандарти е от ключово значение за осигуряване на ефективна конкуренция. По-специално преработката на главата за стандартизация, отчитаща актуалната практика по дела в тази област, има за цел да гарантира определянето на стандартите така, че специалните ползи от тяхното определяне да се реализират и да бъдат прехвърлени върху европейските потребители.

Други основни предложения за промени в съществуващите правила включват:

В насоките:

Включването на глава за оценката на обмена на информация между предприятията.

Насоки за стандартни условия в главата за стандартизация.

Пояснение на прилагането на правилата за конкуренцията по отношение на споразуменията между съвместни предприятия и техните дружества майки.

В двата регламента:

Разкриване на съответни права на интелектуална собственост и пренастройване на „твърдите“ ограничения (в регламента за групово освобождаване от забраната в подкрепа на НРД).

Въвеждане на втори праг за пазарен дял за споразуменията за специализация и съвместно производство, който се отнася за продукти, използвани за вътрешно потребление (в регламента за групово освобождаване от забраната в подкрепа на специализацията).

Разяснения на концепцията за „потенциален конкурент“ с въвеждане на тригодишен период за бъдещо навлизане на пазара (в двата регламента).

Преработените текстове следва да заменят регламентите, чийто срок на прилагане изтича, и настоящия вариант на хоризонталните насоки. Те могат да бъдат намерени в интернет на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Коментарите могат да бъдат изпращани на Комисията до 25 юни 2010 г.

История на досието

Примери за споразумения за хоризонтално сътрудничество, по които Комисията е провела разследване, включват Класификация на кораби (вж. IP/09/1513) или IPCom (вж. IP/09/549.

Приемането на проектите за правила, приложими към споразуменията за хоризонтално сътрудничество, следва приемането на новите правила за конкуренция за споразуменията за дистрибуция (вж. IP/10/445) и предхожда приемането на нови правила за автомобилния сектор, което е предвидено за края на този месец.


Side Bar