Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Bryssel den 30 april 2010

Skattehinder för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar ska tas bort enligt rapport från EU-kommissionen

EU-kommissionen publicerar idag en rapport om de dubbelbeskattningsproblem som uppstår när riskkapital investeras över gränserna samt förslag till lösningar. Rapporten redogör för de resultat och rekommendationer som lagts fram av en oberoende grupp av skatteexperter från EU. Gruppen inrättades av kommissionen i syfte att utreda hur man ska kunna avlägsna de huvudsakliga skattehindren för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar. Riskkapital är en väsentlig tillväxtkälla för små och medelstora företag. För att främja den ekonomiska tillväxten inom EU är det därför absolut nödvändigt att underlätta riskkapitalinvesteringar. Kommissionen kommer nu att fundera över hur man på bästa sätt kan följa upp de resultat som presenteras i rapporten i linje med det allmänna målet att eliminera dubbelbeskattning inom EU.

”För många små och medelstora företag utgör riskkapital själva livsnerven”, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. ”Förbättrat företagsklimat för små och medelstora företag är av vital betydelse om vi ska kunna bygga upp en starkare och hållbar ekonomi. Detta fastställs i EU:s mål för 2020. Därför måste vi skapa en effektiv europeisk marknad för riskkapital, vilket innebär att alla återstående skattehinder måste avlägsnas”.

Dagens rapport sammanfattar de huvudsakliga resultat och slutsatser som man kommit fram till i den expertgrupp som haft till uppgift att se över hur man kan avlägsna de skattemässiga hindren för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar. Gruppen inrättades av kommissionen 2007 som ett led i en serie åtgärder som syftar till att underlätta gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar inom EU till förmån för små och medelstora företag.

I rapporten identifieras två huvudproblem med förslag till lösningar.

För det första kan det faktum att en förvaltare av riskkapitalfonder har lokal närvaro i den medlemsstat i vilket en investering görs leda till att fonden eller investeraren anses ha skatterättslig hemvist i den medlemsstaten (fast driftställe). Detta kan resultera i dubbelbeskattning om avkastningen på investeringen även beskattas i det land eller de länder där fonden eller investeraren är etablerad. Experterna föreslår att en förvaltare av riskkapitalfonder inte ska anses utgöra en skatterättslig hemvist för den fond eller de investerare i den medlemsstat i vilken investeringen görs. Detta skulle minska problemen med dubbelbeskattning av gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar.

För det andra konstateras att riskkapitalfonder för närvarande skattemässigt behandlas på mycket olika sätt beroende på medlemsstat. Till exempel kan en fond betraktas som transparent i en medlemsstat och icke-transparent i en annan. Även detta kan leda till dubbelbeskattning. Experterna föreslår därför att EU-medlemsstaterna kommer överens om ömsesidigt erkännande av skattemässig klassificering av riskkapitalfonder.

Kommissionen kommer att översända rapporten till medlemsstaternas skattemyndigheter för att deras synpunkter ska kunna beaktas vid det pågående arbetet med att se över hur den inre marknaden för små och medelstora företag kan förbättras. Kommissionen kommer även att ta hänsyn till denna fråga i samband med de mer övergripande insatserna för att komma till rätta med dubbelbeskattningsproblemet (se IP/10/469).

Mer information finns på

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar