Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

V Bruseli 30. apríla 2010

Komisia vydala správu o odstránení daňových prekážok cezhraničným investíciám rizikového kapitálu

Európska komisia dnes vydala správu, v ktorej vysvetľuje problémy dvojitého zdanenia, ktoré vznikajú pri cezhraničných investíciách rizikového kapitálu a navrhla možné riešenia. Správa popisuje zistenia a odporučenia skupiny nezávislých daňových expertov z EÚ, ktorú zostavila Komisia s cieľom zistiť, ako možno odstrániť hlavné daňové bariéry cezhraničných investícií rizikového kapitálu. Tento kapitál je rozhodujúcim zdrojom rastu malých a stredných podnikov. Uľahčiť investície do rizikového kapitálu v rámci EÚ, je preto zásadným krokom pre dobrý hospodársky rast. Komisia teraz zváži, ako najlepšie skĺbiť zistenia uvedené v správe so svojou širšou stratégiou zameranou na odstránenie dvojitého zdanenia v EÚ.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Rizikový kapitál je zdrojom životnej sily pre mnohé malé a stredné podniky. Zlepšovanie podnikateľského prostredia pre tieto podniky je nevyhnutným predpokladom pre silnejšiu a trvale udržateľnú ekonomiku, tak ako sa to uvádza v cieľoch EÚ do roku 2020. Preto musíme zrealizovať európsky trh rizikového kapitálu a to znamená odstrániť akékoľvek daňové prekážky, ktoré mu stoja v ceste.“

Dnešná správa rekapituluje hlavné zistenia a závery skupiny expertov o odstránení daňových prekážok cezhraničným investíciám rizikového kapitálu. Skupinu zostavila Komisia v roku 2007 v rámci série opatrení zameraných na umožnenie cezhraničných investícií rizikového kapitálu v EÚ v prospech malých a stredných podnikov.

Správa poukazuje na dva hlavné problémy a navrhuje možné riešenia:

Prvým z nich je skutočnosť, že prítomnosť finančného manažéra rizikového kapitálu na miestnom trhu v členskom štáte, do ktorého investícia smeruje, sa môže považovať za zdaniteľnú prítomnosť („stály podnik“) fondu alebo investorov v danom štáte. To môže viesť k dvojitému zdaneniu, pokiaľ je výnos investícii zdanený aj v krajine alebo v krajinách, v ktorých majú fondy alebo investori sídlo. Experti navrhujú, aby sa manažér fondov rizikového kapitálu nepovažoval za dôvod zdanenia fondov alebo investorov v členskom štáte, v ktorom sa investícia realizuje. Toto riešenie by malo obmedziť problém dvojitého zdanenia cezhraničných investícií rizikového kapitálu.

Druhým hlavným problémom je, že s fondmi rizikového kapitálu sa z daňového hľadiska môže v súčasnosti zaobchádzať v rôznych členských štátoch odlišne. Fond sa môže považovať v jednom štáte za transparentný, zatiaľ čo v inom za netransparentný. Aj toto môže viesť k dvojitému zdaneniu. Experti preto navrhujú, aby sa členské štáty EÚ dohodli na vzájomnom uznaní daňovej klasifikácie fondov rizikového kapitálu.

Komisia predloží správu daňovým orgánom členských štátov, ktoré sa k nej budú môcť vyjadriť. Ich príspevky sa zohľadnia v rámci prebiehajúcich aktivít zameraných na zlepšenie podmienok vnútorného trhu pre malé a stredné podniky. Komisia zoberie túto záležitosť do úvahy aj v súvislosti so svojím všeobecnejším úsilím odstrániť dvojité zdanenie (pozri IP/10/469).

Ďalšie informácie na stránke:

http://ec.europa.eu/enterprise/smes/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar