Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Brussel, 30 april 2010

Commissie publiceert verslag over opheffing van fiscale obstakels voor grensoverschrijdende risico­kapitaalinvesteringen

De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over de problemen die zich voordoen met dubbele belasting wanneer risicokapitaal in het buitenland wordt geïnvesteerd, en over de mogelijke oplossingen daarvoor. In dit rapport worden de bevindingen en aanbevelingen beschreven van een onafhankelijke groep van belastingdeskundigen uit de EU, die door de Commissie is opgericht om na te gaan hoe de belangrijkste fiscale obstakels voor grensoverschrijdende risicokapitaalinvesteringen kunnen worden opgeheven. Risicokapitaal is een vitale bron van groei voor midden- en kleinbedrijven. Voor een goede economische groei is het derhalve van wezenlijk belang om risicokapitaalinvesteringen in de EU te faciliteren. De Commissie zal nu bekijken hoe er best gevolg kan worden gegeven aan de bevindingen van het rapport, rekening houdende met haar bredere ambitie om een einde te maken aan dubbele belasting in de EU.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraude­bestrijding, zei het als volgt: "Risicokapitaal is de levensader van vele midden- en kleinbedrijven. Zoals erkend in de 2020-doelstellingen van de EU is het van wezenlijk belang het ondernemingsklimaat voor midden- en kleinbedrijven te verbeteren om een sterkere en duurzame economie te bouwen. Daarom moeten we een doeltreffende Europese risicokapitaalmarkt totstandbrengen, en dus de fiscale obstakels opheffen die hieraan in de weg staan."

Het gepubliceerde rapport geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen en conclusies van de deskundigengroep inzake de opheffing van fiscale obstakels voor grensoverschrijdende risicokapitaalinvesteringen. Deze groep is door de Commissie opgericht in 2007, in het kader van een reeks maatregelen ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende risicokapitaal­investeringen in de EU ten bate van midden- en kleinbedrijven.

In het rapport worden twee hoofdproblemen in kaart gebracht en mogelijke oplossingen daarvoor aanbevolen:

Het eerste probleem is dat de lokale aanwezigheid van een risicokapitaalfonds­manager in de lidstaat waar de investering wordt verricht, mogelijkerwijs wordt aangemerkt als een belastbare aanwezigheid ("vaste inrichting") van het fonds of de investeerders in die staat. Dit kan leiden tot dubbele belasting indien de opbrengst uit de investering ook wordt belast in het land of de landen waar het fonds of de investeerders zijn gevestigd. De deskundigen stellen voor om de regel te hanteren dat een risicokapitaalfonds­manager geen belastbare aanwezigheid creëert voor het fonds of de investeerders in de lidstaat waar de investering wordt verricht. Dit zou bij grensoverschrijdende risicokapitaal­investeringen tot minder problemen met dubbele belasting moeten leiden.

Het tweede probleem is dat de fiscale behandeling van risicokapitaalfondsen in de lidstaten momenteel zeer sterk uiteen kan lopen. Zo kan een fonds in de ene lidstaat als transparant en in de andere als niet-transparant worden aangemerkt. Ook dit kan tot gevallen van dubbele belasting leiden. De deskundigen stellen daarom voor dat de EU-lidstaten overeenstemming bereiken over een wederzijdse erkenning van de fiscale kwalificatie van risicokapitaalfondsen.

De Commissie zal het rapport voorleggen aan de belastingdiensten van de lidstaten met het verzoek om input te leveren voor de lopende werkzaamheden ter verbetering van de interne markt voor midden- en kleinbedrijven. Zij zal ook rekening houden met dit thema in het breder kader van haar inspanningen om dubbele belasting aan te pakken (zie IP/10/469).

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar