Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Briuselis, 2010 m. balandžio 30 d.

Komisija skelbia ataskaitą apie mokestinių kliūčių tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms šalinimą

Šiandien Europos Komisija paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgtos dvigubo apmokestinimo problemos, kylančios tarpvalstybiniu mastu investuojant rizikos kapitalą, ir pasiūlyti galimi sprendimai. Ataskaitoje paskelbtos išvados ir rekomendacijos, kurias pateikė nepriklausoma ES mokesčių ekspertų grupė, Komisijos įsteigta tam, kad išnagrinėtų, kaip pašalinti pagrindines kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms. Rizikos kapitalas – esminis mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimo šaltinis. Todėl ES ekonomikos augimui skatinti labai svarbu sudaryti geresnes rizikos kapitalo investavimo sąlygas. Dabar Komisija, įgyvendindama savo platesnę darbotvarkę, kuria siekiama šalinti dvigubo apmokestinimo problemas ES, nagrinės, kokių veiksmų geriausia imtis atsižvelgiant į ataskaitos išvadas.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Rizikos kapitalas – daugelio MVĮ gyvybinės jėgos šaltinis. Kaip pripažinta nustatant „ES 2020 strategijos tikslus, jei norime sukurti stipresnę ir tvaresnę ekonomiką, labai svarbu gerinti MVĮ verslo aplinką. Todėl turime pasiekti, kad veiksminga Europos rizikos kapitalo rinka taptų realybe; tam reikia pašalinti visas mokestines kliūtis, vis dar trukdančias įgyvendinti šį tikslą.“

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje apibendrinami pagrindiniai ekspertų grupės, įsteigtos siekiant pašalinti mokestines kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms, pateikti duomenys ir išvados. Grupę Komisija įsteigė 2007 m. Tai viena iš priemonių, kurių Komisija ėmėsi siekdama sudaryti geresnes rizikos kapitalo investavimo sąlygas ES ir taip padėti MVĮ.

Ataskaitoje nustatytos dvi pagrindinės problemos ir rekomenduoti galimi jų sprendimo būdai.

Pirma, dėl to, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas veikia valstybėje narėje, į kurią investuojama, gali būti laikoma, kad fondo ar investuotojų pagrindinė veiklos vieta mokesčių tikslais (nuolatinė buveinė) taip pat yra toje valstybėje narėje. Tai gali būti dvigubo apmokestinimo priežastis, jei investicijų grąža taip pat apmokestinama šalyje (ar šalyse), kurioje yra fondas ar investuotojai. Ekspertai siūlo, kad dėl rizikos kapitalo fondo valdytojo nebūtų laikoma, kad fondo ar investuotojų nuolatinė veiklos vieta mokesčių tikslais yra valstybėje narėje, kurioje investuojama. Taip būtų galima sumažinti dvigubo apmokestinimo problemas, kylančias tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms.

Antra, nustatyta, kad šiuo metu rizikos kapitalo fondams skirtingose valstybėse narėse gali būti taikoma labai nevienoda apmokestinimo tvarka. Pavyzdžiui, fondas vienoje valstybėje gali būti laikomas skaidriu, o kitoje – neskaidriu. Vėlgi dėl to gali pasitaikyti dvigubo apmokestinimo atvejų. Todėl ekspertai siūlo ES valstybėms narėms susitarti dėl rizikos kapitalo fondų klasifikavimo mokesčių tikslais abipusio pripažinimo.

Šią ataskaitą Komisija pateiks valstybių narių mokesčių administratoriams, kad jie prisidėtų toliau ieškant sprendimų, kaip patobulinti MVĮ vidaus rinką. Komisija taip pat apsvarstys šį klausimą spręsdama dvigubo apmokestinimo problemas platesniu mastu (žr. IP/10/469).

Daugiau informacijos pateikiama:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar