Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Brüssel, 30. aprill 2010

Komisjon avaldab piiriüleste riskikapitaliinvesteeringute puhul esinevate maksutõkete kõrvaldamist käsitleva aruande

Euroopa Komisjon avaldas täna aruande, milles käsitletakse riskikapitali piiriülesel investeerimisel kohaldatava topeltmaksustamisega seotud probleeme ning milles tuuakse välja võimalikud lahendused. Aruandes on esitatud ELi sõltumatu maksueksperdirühma tehtud hindamise tulemused ja soovitused. Komisjon moodustas kõnealuse rühma, selleks et uurida, kuidas saaks kõrvaldada peamised maksutõkked piiriülestelt riskikapitaliinvesteeringutelt. Riskikapital on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) majanduskasvu peamine allikas ning üldise majanduskasvu soodustamiseks tuleks selliste investeeringute tegemine ELis lihtsamaks muuta. Arvestades aruande tulemusi kooskõlas oma laiema tegevuskavaga topeltmaksustamise kõrvaldamisel ELis, hakkab komisjon kaaluma erinevaid tegutsemisvõimalusi.

„Riskikapital on mitmete VKEde jaoks eluliselt tähtis,” ütles maksunduse ja tolliliidu auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta, lisades, et „ka ELi 2020. aasta eesmärkides on sätestatud, et VKEde ärikeskkonna parandamine on oluline, kui tahame luua tugevat ja jätkusuutlikku majandust. Seepärast peame looma tõhusa Euroopa riskikapitalituru ja selleks on vaja kõrvaldada kõik praegu veel alles olevad maksutõkked.”

Täna avaldatud aruandes tehakse kokkuvõte peamistest tulemustest ja järeldustest, mille esitas piiriüleste riskikapitaliinvesteeringute maksutõkete kõrvaldamise eksperdirühm. Komisjon moodustas eksperdirühma 2007. aastal. See oli mõeldud ühena meetmetest, et lihtsustada piiriüleseid riskikapitaliinvesteeringuid ELis VKEde huvides.

Aruandes on tõstatatud kaks põhiprobleemi ning soovitatud võimalikke lahendusi.

Esiteks võib riskikapitali fondivalitseja kohalik esindatus liikmesriigis, kus investeering tehti, tuua maksukohustuse kõnealuses liikmesriigis asuvale fondile või investoritele (püsiv tegevuskoht). See võib põhjustada topeltmaksustamise, juhul kui investeeringult saadav tulu on samuti maksustatud riigis või riikides, kus fond või investorid asuvad. Eksperdid tegid ettepaneku, et riskikapitali fondivalitseja puhul ei tohiks tekkida maksukohustus seoses fondi või investoriga esindatusega liikmesriigis, kus investeering tehti. See vähendaks topeltmaksustamise probleeme piiriüleste riskikapitaliinvesteeringute korral.

Teiseks leiti, et riskikapitalifonde võib maksustamise eesmärgil käsitleda liikmesriigiti väga erineval viisil. Näiteks võib fond ühes liikmesriigis olla läbipaistev ja teises mitte. Ka see võib põhjustada topeltmaksustamist. Seepärast soovitavad eksperdid, et ELi liikmesriigid peaksid riskikapitalifondide maksude klassifitseerimissüsteemi vastastikku tunnustama.

Komisjon tutvustab aruannet liikmesriikide maksuametitele, et need saaksid anda oma panuse käimasolevasse töösse siseturu toimimise parandamisel VKEde huvides. Komisjon võtab aruande tulemusi arvesse ka oma laiemates jõupingutustes topeltmaksustamisega tegelemisel (vt IP/10/469).

Täpsem teave:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar