Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

V Bruselu dne 30. dubna 2010

Komise zveřejnila zprávu o odstraňování daňových překážek při přeshraničních investicích rizikového kapitálu

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu, která poukazuje na problémy s dvojím zdaněním, jež vznikají při investování rizikového kapitálu přes hranice, a nastiňuje možná řešení. Zpráva obsahuje zjištění a doporučení nezávislé skupiny daňových odborníků z EU. Tu ustavila Komise, aby prověřila, jak odstranit hlavní daňové překážky při přeshraničních investicích do rizikového kapitálu. Tento kapitál je totiž důležitým zdrojem růstu malých a středních podniků. Usnadňování investic do rizikového kapitálu v EU je proto zásadním předpokladem dobrého ekonomického růstu. Komise nyní zváží, jak závěry zprávy co nejlépe promítnout do praxe, a to v souladu se svou širší strategií zaměřenou na odstraňování dvojího zdanění v EU.

„Rizikový kapitál je pro řadu malých a středních podniků nepostradatelný. Zlepšování podnikatelského prostředí pro tyto podniky je nezbytným předpokladem silnější, udržitelné ekonomiky, jak je stanoveno i v cílech EU do roku 2020. Proto musíme vytvořit účinný evropský trh rizikového kapitálu a to znamená odstranit všechny daňové překážky, které mu stojí v cestě,“ uvedl Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům.

Dnes zveřejněná zpráva shrnuje hlavní zjištění a závěry skupiny odborníků pro odstraňování daňových překážek při přeshraničních investicích rizikového kapitálu. Tuto skupinu zřídila Komise v roce 2007 jako jedno z řady opatření zaměřených na zjednodušení přeshraničních investic rizikového kapitálu v EU, které pomohou malým a středním podnikům.

Zpráva poukazuje na dva hlavní problémy a doporučuje možná řešení:

Za prvé: přítomnost správce fondu rizikového kapitálu na místním trhu v členském státě, do něhož investice směřuje, může být považována za zdanitelnou přítomnost („stálou provozovnu“) fondu nebo investorů v daném státě. V takovém případě může dojít ke dvojímu zdanění, pokud je výnos z investic daněn také v zemi nebo zemích, kde mají fond nebo investoři sídlo. Odborníci navrhují, aby správce fondu rizikového kapitálu nebyl považován za důvod pro zdanění fondu či investorů v členském státě, v němž se investice uskuteční. Toto řešení by omezilo problémy s dvojím zdaněním u přeshraničních investic rizikového kapitálu.

Za druhé bylo zjištěno, že s fondy rizikového kapitálu může být v různých členských státech pro daňové účely zacházeno velice rozdílně. V jednom státě může být fond například považován za transparentní, zatímco v jiném za netransparentní. I zde může docházet ke dvojímu zdanění. Odborníci proto navrhují, aby se členské státy EU shodly na vzájemném uznávání daňové klasifikace fondů rizikového kapitálu.

Komise zprávu předloží k vyjádření daňovým orgánům členských států. Jejich příspěvky budou zohledněny v rámci probíhajících činností, jejichž cílem je nalézt způsoby zlepšování vnitřního trhu pro malé a střední podniky. Komise se bude touto otázkou zabývat také v souvislosti se svou obecnější snahou o odstraňování dvojího zdanění (viz IP/10/469).

Další informace viz:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar