Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/481

Брюксел, 30 април 2010 г.

Комисията публикува доклад за премахването на данъчните прегради пред трансграничното инвестиране на рисков капитал

Днес Европейската комисия публикува доклад, в който се разглеждат проблемите на двойното данъчно облагане при трансграничното инвестиране на рисков капитал, както и възможните решения. В доклада се посочват заключенията и препоръките на независима група данъчни експерти от ЕС, създадена от Комисията със задача да потърси начини за премахване на данъчните прегради пред трансграничното инвестиране на рисков капитал. Рисковият капитал е жизненоважен източник на растеж за малките и средни предприятия (МСП). Улесняването на инвестирането на рисков капитал в ЕС е следователно ключов фактор за постигането на добро икономическо развитие. На този етап Комисията, в рамките на широкообхватния си план за премахване на двойното данъчно облагане в ЕС, ще разгледа най-добрия начин за прилагане на заключенията от доклада.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, г-н Algirdas Šemeta, каза: „Рисковият капитал е хранителният сок за редица МСП. И както бе признато от целите за 2020 г. на ЕС, изграждането на по-стабилна и устойчива икономика минава през подобряването на деловия климат за МСП. Ние, следователно, трябва да създадем действащ ефикасен европейски пазар на рисков капитал, а това означава да премахнем данъчните прегради, които стоят на пътя му.“

В днешния доклад са обобщени основните заключения на експертната група по премахване на данъчните прегради пред трансграничното инвестиране на рисков капитал. Групата бе създадена от Комисията през 2007 г. като една от редицата мерки за улесняване на трансграничното инвестиране на рисков капитал в ЕС в полза на МСП.

В доклада са посочени два основни проблема, както и препоръчителни решения.

Първо, присъствието на управител на фонд за рисков капитал в държавата-членка, в която е направена инвестицията, може да се разглежда като облагаемо присъствие („постоянно седалище“) на фонда или инвеститорите във въпросната държава. Това би могло да доведе до двойно облагане, ако възвръщаемостта от инвестицията също е обложена в държавата или държавите, където се намират фондът или инвеститорите. Експертите предлагат управителят на фонд за рисков капитал да не бъде считан в държавата-членка, в която е направена инвестицията, за създаващ облагаемо присъствие за фонда или инвеститорите. Това би намалило проблемите във връзка с двойното данъчно облагане пред трансграничното инвестиране на рисков капитал.

На второ място се установи, че сред отделните държави-членки са налице съществени разлики в данъчното третиране на фондовете с рисков капитал. В една от тях например даден фонд може да бъде третиран като прозрачен, а в друга – не. Това връща към случаите с двойното данъчно облагане. В резултат мнението на експертите е, че държавите-членки на ЕС следва да възприемат взаимно признаване на данъчната класификация на фондовете с рисков капитал.

Докладът ще бъде представен от Комисията на данъчните органи на държавите-членки като принос към текущата работа по начините за усъвършенстване на вътрешния пазар за МСП. Комисията ще разгледа този въпрос и в рамките широкообхватния си план за преодоляване на двойното данъчно облагане (вж. IP/10/469).

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/venture-capital/


Side Bar