Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Bryssel den 29 april 2010

Radioaktivt avfall: En stor majoritet av medborgarna är för en europeisk lagstiftning

Europeiska kommissionen har idag offentliggjort en Eurobarometer-undersökning som visar att en överväldigande majoritet av européerna anser det lämpligt med en europeisk lagstiftning om hantering av radioaktivt avfall. Oron för de säkerhetsrisker som är förknippade med radioaktivt avfall delas både i de länder som har kärnkraftsanläggningar och i de länder som inte har någon kärnkraft.

Günther Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för energi, säger följande: Människor i hela Europa delar samma oro, oavsett om de har kärnkraftsanläggningar i sina länder eller inte. Vi måste ta denna oro på allvar och se till att radioaktivt avfall förvaras på ett säkert sätt, både för människornas och miljöns skull.

Hantering av radioaktivt avfall

En stor majoritet på 82 % av de europeiska medborgarna anser att hanteringen av radioaktivt avfall bör regleras på EU-nivå, enligt den särskilda Eurobarometer-undersökningen Europeans and Nuclear Safety. Denna uppfattning är extremt jämt fördelad över hela europeiska unionen. Den delas av nästan alla i Cypern (93 %), Ungern (90 %), Nederländerna (90 %) och Slovenien (90 %). I andra änden av skalan – dvs. i de länder där den minsta andelen människor delar denna uppfattning – finns det en klar majoritet (Österrike 59 %, Storbritannien 60 %, Malta 62 %).

Kärnkraftsanläggningarnas säkerhet

Även om medborgarna också är oroade över felaktig användning av kärnämne och terrorism, anser en kraftig majoritet på 59 % att kärnkraftsanläggningar kan drivas på ett säkert sätt. Detta genomsnitt i EU har varit stabilt ända sedan undersökningen 2006. Om man tittar på resultaten på nationell nivå ser man några betydande förändringar: i 14 länder har det skett en ökning i överensstämmelsen med denna uppfattning och denna ökning är kraftigast i Irland (+11), Polen och Luxemburg (+ 9), samt i Malta, Estland och Italien (+6). Överensstämmelsen med denna uppfattning har däremot minskat i Bulgarien (-9), Tyskland (-7), Frankrike och Rumänien (-5).

Bakgrund :

Det är upp till medlemsstaterna att bestämma om de vill använda kärnkraft eller inte. För närvarande har 15 av 27 EU-länder kärnkraftsanläggningar men det finns endast ett par projekt för slutförvaring av det farligaste radioaktiva avfallet. Europeiska kommissionen kommer att föreslå en europeisk lagstiftning om hantering av radioaktivt avfall under andra hälften av 2010 och den genomför för närvarande ett offentligt samråd om ett sådant lagstiftningsförslag. Även om EU-kommissionen till fullo respekterar att energibalansen mellan olika energislag omfattas av medlemsstaternas behörighet, har EU tagit på sig att skapa den mest avancerade EU-lagstiftningen för kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall. Gemenskapens behörighet att inrätta grundläggande säkerhetsnormer regleras uttryckligen i Euratomfördraget.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Offentligt samråd

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25/06/2009) The EU establishes a common binding framework on nuclear safety (EU inrättar ett gemensamt bindande regelverk för kärnsäkerheten)

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

GD Energis webbplats: Kärnkraft och hantering av avfall

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar