Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Brusel, 29. apríl 2010

Výrazná väčšina občanov je za prijatie európskej legislatívy v oblasti rádioaktívneho odpadu

Z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý dnes uverejnila Európska komisia, vyplýva, že prevažná väčšina európanov by pokladala európsku legislatívu v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom za užitočnú. Obavy týkajúce sa bezpečnostného rizika spojeného s rádioaktívnym odpadom vyjadrili tak respondenti v krajinách s jadrovými elektrárňami, ako aj tí z krajín, kde sa jadrová energia nevyužíva.

Günther Oettinger, komisár zodpovedný za energetiku, uviedol: „Ľudia v celej Európe majú rovnaké obavy nezávisle na tom, či sa v ich krajine nachádzajú jadrové elektrárne alebo nie. Tieto obavy nesmieme brať na ľahkú váhu a musíme zabezpečiť, aby sa s rádioaktívnym odpadom nakladalo bezpečne so zreteľom na občanov aj na životné prostredie.

Nakladanie s rádioaktívnym odpadom

Podľa výsledkov osobitného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer „Európania a jadrová bezpečnosť“ sa celková väčšina 82 % občanov EÚ vyslovila za to, aby bolo nakladanie s jadrovým odpadom legislatívne upravené na európskej úrovni. Tento postoj je v celej Európskej únii zreteľne jednotný. Súhlasné stanovisko je najjednoznačnejšie na Cypre (93 %), v Maďarsku (90 %), Holandsku (90 %) a Slovinsku (90 %). Aj na opačnej strane názorového spektra - v krajinách, kde toto stanovisko zastáva najmenší počet respondentov - existuje jednoznačná väčšina (Rakúsko 59 %, Spojené kráľovstvo 60 %, Malta 62%).

Bezpečnosť jadrových elektrární

Hoci respondenti vyjadrili znepokojenie nad nesprávnym využitím jadrového materiálu a obavy z terorizmu, veľká väčšina - 59 % verí, že jadrové elektrárne je možné prevádzkovať bezpečne. Tento priemer sa v rámci EÚ v porovnaní s prieskumom z roku 2006 nezmenil. Výsledky na úrovni jednotlivých krajín však poukazujú na výrazné zmeny: počet obyvateľov zastávajúcich tento názor narástol v 14 krajinách, pričom najvýraznejšie sa to prejavilo v Írsku (+ 11 percentuálnych bodov), Poľsku a Luxembursku (+9), ako aj na Malte, v Estónsku a Taliansku (+6). Opačná tendencia sa zistila v Bulharsku (-9), Nemecku(-7), Francúzsku a Rumunsku (-5).

Kontext:

O tom, či využívajú jadrovú energiu, rozhodujú samotné členské štáty. Jadrové elektrárne sa v súčasnosti nachádzajú v 15 z 27 členských štátoch, no plánuje sa len niekoľko konečných úložísk najnebezpečnejšieho rádioaktívneho odpadu. V druhej polovici roka 2010 navrhne Európska komisia navrhne európske právne predpisy v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom. O tomto legislatívnom návrhu teraz prebiehajú verejné konzultácie. Európska komisia plne uznáva, že zloženie energetických zdrojov je v pôsobnosti jednotlivých členských štátov. EÚ však zároveň pracuje na vytvorení čo najmodernejšieho právneho rámca EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti, ochrany a nakladania s rádioaktívnym odpadom. Právomoc Spoločenstva na stanovovanie základných bezpečnostných noriem na úrovni EÚ sa výslovne uvádza v Zmluve o Euratome.

Celé znenie správy je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Verejné konzultácie:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25/06/2009) EU ustanovuje spoločný záväzný rámec v oblasti jadrovej bezpečnosti

Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva

Webová stránka GR pre energetiku: Jadrová energia a nakladanie s odpadom

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar