Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Briuselis, 2010 m. balandžio 29 d.

Radioaktyviosios atliekos. Dauguma piliečių pasisako už tai, kad šioje srityje būtų priimami Europos lygmens teisės aktai

Europos Komisijos šiandien paskelbto Eurobarometro tyrimo duomenimis, didžioji dauguma europiečių mano, kad būtų naudinga priimti Europos teisės aktus dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Susirūpinimas dėl pavojaus saugai, susijusio su radioaktyviosiomis atliekomis, išsakytas visose šalyse – ir turinčiose branduolines elektrines, ir jų neturinčiose.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Visos Europos piliečiai reiškia susirūpinimą dėl tų pačių dalykų, nepaisant to, ar jų šalyje yra branduolinių elektrinių. Turime atsižvelgti į šiuos jiems susirūpinimą keliančius dalykus ir užtikrinti, kad radioaktyviosios atliekos būtų šalinamos saugiai, nekeliant pavojaus žmonėms ir aplinkai.“

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Remiantis specialaus Eurobarometro tyrimo „Europiečiai ir branduolinė sauga“ rezultatais, net 82 proc. Europos piliečių teigia, kad branduolinių atliekų tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas ES lygmeniu. Šio požiūrio vieningai laikomasi visoje Europos Sąjungoje. Tam beveik vienu balsu pritariama Kipre (93 proc.), Vengrijoje (90 proc.), Nyderlanduose (90 proc.) ir Slovėnijoje (90 proc.). Net šalyse, kur šiam požiūriui pritariama mažiausiai, jį vis dėlto remia dauguma (Austrijoje 59, Jungtinėje Karalystėje 60 , o Maltoje – 62 proc.).

Branduolinių elektrinių sauga

Nors piliečiams susirūpinimą kelia dar ir branduolinių medžiagų netinkamas naudojimas ir terorizmo grėsmė, dauguma (59 %) mano, kad branduolines elektrines galima eksploatuoti saugiai. Šis ES vidurkis išliko nepakitęs, palyginti su 2006 m. tyrimo rezultatais. Tačiau valstybių narių lygmeniu įvyko keletas reikšmingų pokyčių: 14 valstybių pritariančiųjų padaugėjo – tai ypač akivaizdu Airijoje (+11), Lenkijoje ir Liuksemburge (+9), taip pat Maltoje, Estijoje ir Italijoje (+6). Pritariančiųjų sumažėjo Bulgarijoje (-9), Vokietijoje (-7), Prancūzijoje ir Rumunijoje (-6).

Pagrindiniai faktai:

Valstybės narės turi pačios nuspręsti, ar jos naudos branduolinę energiją. Dabar 15 iš 27 ES valstybių turi branduolines elektrines, tačiau šiuo metu esama vos keletas pavojingiausių radioaktyviųjų atliekų galutinių saugyklų projektų. Antroje 2010 m. pusėje Europos Komisija pasiūlys priimti Europos teisės aktą dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šiuo metu vykdomos viešos konsultacijos dėl tokio teisės akto projekto. Nors ES Komisija ir pripažįsta, kad energijos išteklių vartojimo struktūros nustatymas priklauso valstybių narių kompetencijai, ES kuria pažangiausią ES branduolinės saugos, saugumo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisinį pagrindą. Bendrijos kompetencija ES lygmeniu nustatyti bazinius saugos standartus aiškiai reglamentuojama Euratomo sutartimi.

Visą ataskaitą bus galima rasti

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Viešos konsultacijos

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (2009 06 25) ES nustato bendrą privalomą branduolinės saugos sistemą

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės

Energetikos generalinio direktorato interneto svetainė – Branduolinė sauga ir atliekų tvarkymas

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar