Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Bryssel 29.4.2010

Valtaosa eurooppalaisista toivoo EU-lainsäädäntöä radioaktiivisen jätteen käsittelystä

Euroopan komission tänään julkaiseman Eurobarometri-kyselyn mukaan valtaosa eurooppalaisista on sitä mieltä, että radioaktiivisen jätteen käsittelyä koskeva EU-lainsäädäntö olisi tarpeen. Radioaktiivisen jätteen turvallisuusriskit huolestuttavat yhtä lailla niissä maissa, joissa on ydinvoimaloita, kuin niissä, joissa ei käytetä ydinvoimaa.

”Huoli on yhteinen kaikille eurooppalaisille riippumatta siitä, onko heidän omassa maassaan ydinvoimaloita. Meidän on otettava asia vakavasti ja varmistettava, ettei radioaktiivisen jätteen käsittely aiheuta vaaraa ihmisille ja ympäristölle”, totesi energiasta vastaava komissaari Günther Oettinger.

Radioaktiivisen jätteen käsittely

Ydinturvallisuutta käsitelleen erityisen Eurobarometri-kyselyn mukaan valtaosa eli 82 % eurooppalaisista on sitä mieltä, että ydinjätteen käsittelyä olisi säänneltävä EU-tasolla. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kaikkialla Euroopan unionissa. Asiasta ollaan lähestulkoon yksimielisiä Kyproksessa (93 %), Unkarissa (90 %), Alankomaissa (90 %) ja Sloveniassa (90 %). Niissäkin maissa, joissa tämän näkemyksen kannalla on pienin joukko, se muodostaa silti selkeän enemmistön (Itävalta 59 %, Iso-Britannia 60 %, Malta 62 %).

Ydinvoimaloiden turvallisuus

Vaikka ydinaineiden väärinkäyttö ja ydinterrorismi huolestuttavat monia, selvä enemmistö eli 59 % on sitä mieltä, että ydinvoiman käyttö voi olla turvallista. Tämä EU:n keskiarvo on pysynyt samana vuodesta 2006. Maakohtaiset tulokset ovat kuitenkin muuttuneet selvästi edellisestä kyselystä: tätä mieltä olevien osuus kasvoi 14 maassa, eniten Irlannissa (+11), Puolassa ja Luxemburgissa (+ 9) sekä Maltassa, Virossa ja Italiassa (+6), ja pieneni Bulgariassa (-9), Saksassa (-7), Ranskassa ja Romaniassa (-5).

Taustaa:

Jäsenvaltiot päättävät itse, käyttävätkö ne ydinvoimaa. Nykyisin ydinvoimaloita on viidessätoista EU:n 27 jäsenvaltiosta. Vaarallisimmaksi luokitellun radioaktiivisen jätteen loppusijoitusratkaisuiksi on kuitenkin tarjolla vain muutamia ehdotuksia. Euroopan komissio aikoo vuoden 2010 jälkipuoliskolla ehdottaa EU-lainsäädäntöä radioaktiivisen jätteen käsittelystä ja on jo aloittanut julkisen kuulemisen aiheesta. Vaikka Euroopan komissio kunnioittaa täysin jäsenvaltioille kuuluvaa oikeutta valita itse omat energialähteensä, EU on sitoutunut luomaan mahdollisimman edistyksellisen oikeudellisen kehyksen ydinturvallisuudelle, ydinlaitosten turvaamiselle ja radioaktiivisen jätteen käsittelylle. Tämä perustuu Euratom-sopimukseen, jossa nimenomaan määrätään, että yhteisöllä on valtuudet laatia perusturvallisuusmääräykset EU:n tasolla.

Koko raportti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Julkinen kuuleminen:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25.6.2009): EU perustaa ydinturvallisuutta koskevan yhteisen sitovan kehyksen

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

Energiapääosaston verkkosivut: ydinvoima ja jätteen käsittely

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar