Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Brüssel, 29. aprill 2010

Radioaktiivsed jäätmed: suurem osa kodanikest pooldab Euroopa tasandi õigusakte

Euroopa Komisjon avaldas täna Eurobaromeetri uuringu, mille kohaselt peab valdav enamus eurooplastest kasulikuks radioaktiivsete jäätmete käitlemise reguleerimist Euroopa tasandi õigusaktidega. Radioaktiivsete jäätmetega seotud ohtude pärast muretsevad nii need riigid, kellel on tuumaelektrijaamad, kui ka need, kus tuumaenergiat ei kasutata.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Günther Oettinger ütles: „Kogu Euroopas on inimestel sama mure – kas lubada ehitada oma riiki tuumaelektrijaamu või mitte. Me peame suhtuma sellesse muresse tõsiselt ning tagama, et radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamine oleks ohutu nii inimestele kui ka keskkonnale.”

Radioaktiivsete jäätmete käitlemine

Eurobaromeetri eriuuringu „Eurooplased ja tuumaohutus“ kohaselt arvab valdav enamus Euroopa kodanikke (82 %), et radioaktiivsete jäätmete käitlemist tuleks reguleerida ELi tasandil. See arvamus on äärmiselt ühesugune kogu Euroopa Liidus. Sellega nõustuvad peaaegu ühehäälselt Küprose (93%), Ungari (90%), Madalmaade (90%), ja Sloveenia (90%) elanikud. Skaala teise otsa jäävates riikides on suurem osa inimestest ikkagi samal seisukohal (Austria 59%, Ühendkuningriik 60%, Malta 62%).

Tuumajaamade ohutus

Inimesed muretsevad ka tuumamaterjalide vale kasutamise ja terrorismi pärast, kuid suurem osa neist (59%) usub siiski, et tuumaelektrijaamade ohutu käitamine on võimalik. Võrreldes 2006. aasta uuringu tulemustega on ELi keskmine selles osas samaks jäänud. Riikide lõikes võib täheldada mõningaid olulisi muutusi: riigis on suurenenud nende hulk, kes on esitatud väitega nõus – suurim on muutus Iirimaal (+11), Poolas ja Luksemburgis (+9), samuti Maltas, Eestis ja Itaalias (+6). Nõustujate osakaal vähenes Bulgaarias (-9), Saksamaal (-7), Prantsusmaal ja Rumeenias (-5).

Taustteave:

Liikmesriigid otsustavad ise, kas nad kasutavad tuumaenergiat või mitte. Praegu on tuumaelektrijaamad 15 liikmesriigil EL 27 riigist, kuid on üksnes mõned projektid kõige ohtlikumate radioaktiivsete jäätmete lõpphoiustamiseks. Euroopa Komisjon teeb 2010. aasta teisel poolel ettepaneku radioaktiivsete jäätmete käitlemist käsitleva Euroopa tasandi õigusakti vastuvõtmiseks ning viib sellega seoses praegu läbi avalikku arutelu. Euroopa Komisjon toetab täielikult seisukohta, et energiaallikate valik kuulub iga riigi enda pädevusse. EL tegeleb praegu kõige tõhusama ELi õigusliku raamistiku loomisega tuumaohutuse ja -julgeoleku ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise valdkonnas. Ühenduse pädevus põhiliste ohutusnormide kehtestamiseks ELi tasemel on selgesõnaliselt reguleeritud Euratomi asutamislepingus.

Aruande terviktekst on kättesaadav veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Avalik arutelu:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25/06/2009) EL kehtestab tuumaohutuse valdkonnas ühise siduva raamistiku

Nõukogu direktiiv 2006/117/Euratom, 20. november 2006, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta

Energeetika peadirektoraadi veebisait: Tuumaenergia ja tuumajäätmete käitlemine

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar