Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Bruxelles, den 29. april 2010

Stort flertal af borgerne går ind for EU-lovgivning om radioaktivt affald

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en Eurobarometer-undersøgelse, der viser, at et stort flertal af borgerne i EU mener, det er hensigtsmæssigt med EU-lovgivning om radioaktivt affald. Både i lande med og uden kernekraftværker har borgerne betænkeligheder ved kernekraft på grund af den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med radioaktivt affald.

Günther Oettinger, kommissær med ansvar for energipolitik, udtalte: "Alle borgere i EU, uanset om de bor i lande med kernekraftværker eller ej, har disse forbehold. Det skal vi tage alvorligt, og vi må sikre, at radioaktivt affald deponeres sikkert, for befolkningens og for miljøets skyld".

Flertal for EU-regler om forvaltning af radioaktivt affald

Ifølge Eurobarometer-undersøgelsen "Europeans and Nuclear Safety" mener et flertal på 82 % af EU's borgere, at EU skal lovgive om forvaltningen af radioaktivt affald. Denne holdning er udbredt i hele EU. Næsten alle de adspurgte mener dette i Cypern (93 %), Ungarn (90 %), Holland (90 %) og Slovenien (90 %). I de lande, hvor færrest går ind for, at forvaltningen af radioaktivt affald skal reguleres på EU-niveau, udgør andelen med denne holdning stadig et flertal (Østrig 59 %, Storbritannien 60 %. Malta 62 %).

Størstedelen mener, at kernekraftanlæg kan drives sikkert

Selvom borgerne i EU også er bekymrede for, om radioaktivt materiale anvendes til forkerte formål eller terrorisme, mener et flertal på 59 %, at kernekraftværker kan drives på en sikker måde. Dette EU-gennemsnit har ikke ændret sig, hvis man sammenligner med en undersøgelse fra 2006. Der er imidlertid væsentlige forskelle, hvis man sammenligner resultaterne for de enkelte lande: I 14 lande er der markant flere, som i dag mener, at kernekraftværker kan drives sikkert, f.eks. Irland (+11), Polen og Luxembourg (+9) og Malta, Estland og Italien (+6), mens antallet med denne holdning er faldet i Bulgarien (-9), Tyskland (-7), Frankrig og Rumænien (-5).

Baggrund :

Det er op til medlemsstaterne at afgøre, om de vil benytte kernekraft. I øjeblikket har 15 ud af 27 EU-lande kernekraftværker, men der er kun få projekter om oprettelse af slutdepoter, hvor det mest aktive radioaktive affald kan opbevares. Europa-Kommissionen vil i anden halvdel af 2010 fremsætte et forslag til lovgivning om, hvordan radioaktivt affald kan håndteres, og den afholder for øjeblikket offentlige høringer om dette. Selvom Europa-Kommissionen er i gang med at skabe en avanceret lovgivningsmæssig ramme for nuklear sikkerhed og håndtering af radioaktivt affald, respekterer den til fulde, at sammensætningen af energiproduktionen hører under de nationale myndigheder. At EU har kompetence til at fastsætte grundlæggende EU-sikkerhedsstandarder er udtrykkeligt fastlagt i Euratomtraktaten.

Rapporten i sin fulde længde er tilgængelig på

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Offentlig høring

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25.06.2009) EU fastsætter fælles bindende regler for nuklear sikkerhed

Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Websted for GD ENERGI: Kerneenergi og affaldshåndtering

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar