Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

V Bruselu dne 29. dubna 2010

V souvislosti s radioaktivním odpadem si většina občanů přeje evropskou legislativu

Evropská komise dnes zveřejnila průzkum agentury Eurobarometer, ze kterého vyplývá, že převážná většina Evropanů by považovala za užitečné mít v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem evropskou legislativu. Obavy z bezpečnostních rizik v souvislosti s radioaktivním odpadem mají lidé v zemích s jadernými elektrárnami i v zemích, které jadernou energii nevyužívají.

Günther Oettinger, komisař odpovědný za energetiku, uvedl: „Evropané mají stejné obavy, zda mít ve své zemi jaderné elektrárny či nikoli. Tyto obavy musíme brát vážně a zajistit, aby radioaktivní odpad byl odstraněn bezpečně s ohledem na naše obyvatele a životní prostředí.“

Nakládání s radioaktivním odpadem

Podle zvláštního průzkumu agentury Eurobarometer nazvaného „Evropané a jaderná bezpečnost“ převážná většina evropských občanů (82 %) uvedla, že by nakládání s radioaktivním odpadem mělo být regulováno na úrovni EU. Tento názor shodně vyjádřili obyvatelé v celé Evropské unii. Téměř jednomyslně vyjádřili svůj souhlas obyvatelé Kypru (93 %), Maďarska (90 %), Nizozemska (90 %) a Slovinska (90 %). I na druhé straně spektra – v zemích, kde tento názor sdílí nejmenší počet obyvatel – existuje jednoznačná většina.

Bezpečnost jaderných elektráren

Přestože občané také vyjadřují obavy z protiprávního použití jaderných materiálů a z terorismu, velká většina (59 %) věří, že jaderné elektrárny lze provozovat bezpečně. Oproti průzkumu z roku 2006 tento průměr EU zůstal stabilní. Výsledky průzkumu podle jednotlivých států vykazují značné změny. Ve 14 zemích se počet obyvatel, kteří s tímto tvrzením souhlasí, zvýšil, přičemž nejvýrazněji je to patrné v Irsku (+11), Polsku a Lucembursku (+9) a na Maltě, v Estonsku a v Itálii (+6). V Bulharsku, (–9), Německu (–7), ve Francii a v Rumunsku (–5) se počet obyvatel, kteří s tímto tvrzením souhlasí, snížil.

Souvislosti:

Je na členských státech, aby se rozhodly, zda využívat jadernou energii či nikoli. V současné době má 15 z 27 členských států EU jaderné elektrárny, avšak existuje pouze několik projektů týkajících se konečných úložišť pro nejnebezpečnější radioaktivní odpad. Evropská komise v druhé polovině roku 2010 navrhne evropskou legislativu týkající se nakládání s radioaktivním odpadem. V současné době v souvislosti s tímto legislativním návrhem probíhá veřejná konzultace. Ačkoli Evropská komise plně respektuje skutečnost, že skladba zdrojů energie je v kompetenci jednotlivých členských států, podílí se EU na vypracování nejpokročilejšího legislativního rámce EU pro jadernou bezpečnost a zabezpečení a nakládání s radioaktivním odpadem. Tato pravomoc Společenství stanovit základní bezpečnostní normy na úrovni EU je výslovně upravena Smlouvou o Euratomu.

Úplná zpráva bude k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Veřejná konzultace

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25. června 2009) The EU establishes a common binding framework on nuclear safety (EU stanovila společný závazný rámec pro jadernou bezpečnost)

Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole

Internetová stránka GŘ pro energetiku: Jaderná energie a nakládání s jaderným odpadem

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar