Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/478

Брюксел, 29 април 2010 г.

Радиоактивни отпадъци: по-голямата част от гражданите се обявяват в подкрепа на европейско законодателство

Днес Европейската комисия публикува проучване на Евробарометър, което показва, че за преобладаващата част от европейците би било полезно да има европейско законодателство в областта на управлението на радиоактивните отпадъци. Опасения относно риска за безопасността, породен от радиоактивните отпадъци, се изразяват както в държавите, които имат атомни електроцентрали, така и в тези, които не развиват ядрена енергетика.

Европейският комисар по въпросите на енергетиката, Гюнтер Йотингер, заяви: „Хората в цяла Европа изпитват еднакви опасения, независимо дали в тяхната държава има атомни електроцентрали или не. Ние трябва да погледнем сериозно на тези опасения и да се уверим, че радиоактивните отпадъци се депонират по безопасен за хората и околната среда начин.“

Управление на радиоактивните отпадъци

Съгласно резултатите от специално проучване на Евробарометър „Европейците и ядрената безопасност“ преобладаващото мнозинство (82 %) от европейските граждани заявяват, че управлението на радиоактивните отпадъци би следвало да се регулира на равнище ЕС. Това становище се заявява изключително последователно в целия Европейски съюз. Съществува почти единодушно мнение по въпроса в Кипър (93 %), Унгария (90 %), Нидерландия (90 %) и Словения (90 %). В другия край на спектъра — в страните, в които най-малко хора споделят това становище — също има добре изразено мнозинство по въпроса (Австрия 59 %, Обединеното кралство 60 %, Малта 62 %).

Безопасност на атомните електроцентрали

Въпреки, че хората имат опасения и относно неправомерното използване на ядрените материали и тероризма, по-голямата част от тях (59 %) са убедени, че атомните електроцентрали могат да бъдат експлоатирани безопасно. Тази средна стойност за ЕС се запазва на равнището от проучването през 2006 г. Резултатите по държави показват обаче някои съществени промени: в 14 държави съгласието с твърдението нараства, като увеличението е по-впечатляващо в Ирландия (+11 %), Полша и Люксембург (+9 %), както и в Малта, Естония и Италия (+6 %). Нивата на съгласие намаляват в България (–9 %), Германия (–7 %), Франция и Румъния (–5 %).

Контекст:

Държавите-членки решават дали да използват ядрена енергия или не. Понастоящем 15 от 27-те държави-членки на ЕС имат атомни електроцентрали, но има само няколко проекта за крайни хранилища за най-опасната категория радиоактивни отпадъци. През втората половина на 2010 г. Европейската комисия ще излезе с предложение за европейско законодателство за управление на радиоактивните отпадъци, а в момента провежда обществена консултация относно подобно законодателно предложение. Макар че Европейската комисия изцяло споделя принципа, че енергийният микс попада в националните компетенции, ЕС работи по създаването на най-модерна законодателна рамка на ЕС за ядрена безопасност и сигурност и за управление на радиоактивните отпадъци. Тези компетенции на Общността за установяване на основни стандарти за безопасност на равнище ЕС са изрично регламентирани в Договора за Евратом.

Пълният доклад ще бъде на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Обществена консултация

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm.

IP/09/1039 (25/6/2009 г.): ЕС въвежда обща обвързваща рамка относно ядрената безопасност

Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 г. относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

Уебсайт на ГД „Енергетика“: Ядрена енергетика и управление на отпадъците

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm


Side Bar