Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

Bryssel den 29 april 2010

Kommissionen vill främja forskning och innovation genom att göra det lättare att ansöka om och hantera EU-bidrag

Europeiska kommissionen har presenterat en plan för att förenkla förfarandena för att delta i EU-finansierade forskningsprojekt. Det övergripande målet är att göra deltagandet transparent och attraktivt för de bästa forskarna och innovativa företagen i och utanför Europa. Att se till att potentialen inom europeisk forskning utnyttjas fullt ut är avgörande för EU:s Europa 2020-strategi, med tanke på att den ekonomiska återhämtningen måste konsolideras och nya källor för tillväxt och arbetstillfällen utvecklas för att ersätta de som gick förlorade i krisen. Som komplettering till förslagen om förenkling har kommissionen också tillsatt en grupp med oberoende experter som ska se över samtliga aspekter av det pågående sjunde ramprogrammet.

”Syftet med våra förslag är att minimera den administrativa bördan inom de europeiska forskningsprogrammen. Vi behöver få med de bästa forskarna och de mest innovativa företagen, och vi måste få dem att fokusera på resultat, inte på formalia. Det kommer att ge ett uppsving för ekonomi och livskvalitet i Europa. Framför allt måste vi uppmuntra fler små och medelstora företag att delta. Jag tror att det kan göras utan att äventyra den finansiella kontrollen. Vi ber om de andra EU-institutionernas stöd för att åstadkomma detta”, säger kommissionens ledamot med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

”Den översyn av budgetförordningen som kommissionen kommer att presentera nästa månad kommer att styrka dessa idéer för förenklad forskningsfinansiering med hjälp av konkreta lagförslag, vilka också är användbara på många andra politikområden. Vi behöver enklare regler för att uppmuntra dem som kan vara berättigade till EU-bidrag – till exempel små och medelstora företag och icke-statliga organisationer – att ansöka om dem. Förenkling innebär att EU:s budget bättre tar hänsyn till medborgare och företag”, tillade kommissionens ledamot med ansvar för budgeten, Janusz Lewandowski.

Första delen av kommissionens strategi möjliggör förbättringar inom ramen för gällande lagar och bestämmelser. En del av dessa förbättringar är redan på gång. Dessa avser till exempel bättre IT-system, mer konsekvent tillämpning av regler, framför allt när det gäller revision, och förbättring av struktur och innehåll för ”ansökningsomgångar” genom vilka forskningsorganisationer söker anslag.

Den andra delen innebär att befintliga finansiella regler ändras för att möjliggöra en mer radikal förenkling samtidigt som effektiv kontroll bibehålls, till exempel genom utökad användningen av ”metoder för genomsnittskostnad” som innebär att projekten inte behöver redovisa varje enskild liten utgiftspost separat och med stor noggrannhet. Kommissionen siktar också på att låta projekten tillämpa samma redovisningsmetoder för EU-finansiering som de är skyldiga att göra för nationell forskningsfinansiering. För dessa förslag krävs beslut av Europaparlamentet och rådet.

Den tredje typen av förändring kommer att övervägas i samband med framtida ramprogram för forskning. Bland de alternativ som har presenterats finns en övergång mot ”resultatbaserad betalning”, vilket betyder att stödmottagarna får en klumpsumma för att utföra en viss vetenskaplig uppgift, och måste visa att de har utfört den på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, snarare än att redovisa enskilda utgiftsposter.

Kommissionen har under tiden inlett en delutvärdering av det nu löpande sjunde ramprogrammet. En grupp oberoende experter, med Rolf Annerberg som ordförande, har utsetts att göra denna översyn och lägga fram en rapport i höst.

Rolf Annerberg är generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Gruppens mandat omfattar en rad olika områden förknippade med utformning, genomförande och effekter av ramprogramsverksamhet.

Bakgrund

Sjunde ramprogrammet har visat sig vara mycket attraktivt för forskarsamhället, med över 33 000 inkomna förslag sedan 2007 och nästan 7 000 finansierade projekt. Nästan alla universitet i Europa deltar.

Flera konkreta åtgärder har redan vidtagits för att förenkla förfarandena, både för upprättandet av sjunde ramprogrammet och därefter.

Med sjunde ramprogrammet infördes till exempel en ny garantifond och ett enda registreringssystem, vilket betyder att organisationer som ansöker om anslag för flera projekt under flera år bara behöver uppge sina uppgifter en gång. Åtta av tio deltagare i sjunde ramprogrammet är nu undantagna från förhandskontroller av finansiell kapacitet och tre av fyra från skyldigheten att tillhandahålla de redovisningsintyg som krävs för periodiskt återkommande ersättningsanspråk.

Två nya genomförandeorgan inrättades av kommissionen under 2007 – Genomförandeorganet för forskning och Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet. Europeiska forskningsrådet är ett av de viktigaste inslagen i sjunde ramprogrammet, och beviljar bidrag till projekt som leds av nya och etablerade forskare, utan krav på att projekten ska innefatta gränsöverskridande konsortier.

Länk till meddelandet i sin helhet:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

För ytterligare information om dagens meddelande, om tidigare vidtagna åtgärder och om översynen av sjunde ramprogrammet, se: MEMO/10/156


Side Bar