Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

V Bruslju, 29. aprila 2010

Komisija z lajšanjem postopkov za pridobitev in upravljanje neposrednih sredstev spodbuja raziskave in inovacije

Evropska komisija je razkrila načrt, po katerem bo poenostavila postopke za sodelovanje v raziskovalnih projektih, ki jih financira EU. Splošni cilj je, da sodelovanje postane pregledno in privlačno za najboljše raziskovalce in inovativna podjetja v Evropi in drugod. Za strategijo EU Evropa 2020 je ključnega pomena, da se zagotovi uresničenje polnega potenciala evropskih raziskav, saj je treba utrditi okrevanje gospodarstva in razviti nove vire rasti in delovnih mest, da se nadomesti, kar je bilo zaradi krize izgubljenega. Poleg predlogov za poenostavitev je Komisija imenovala tudi skupino neodvisnih strokovnjakov, ki bo pregledala vse vidike sedmega okvirnega programa.

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: Namen naših predlogov je zmanjšanje upravnega bremena v okviru evropskih raziskovalnih programov na najnižjo možno raven. K sodelovanju moramo privabiti najboljše raziskovalce in najbolj inovativna podjetja, omogočiti pa jim moramo, da se osredotočijo na rezultate in ne na upravne postopke. To bo spodbudilo gospodarstvo in kakovost življenja v Evropi. Zlasti moramo k vključitvi spodbuditi več MSP. Verjamem, da je to mogoče, ne da bi ogrozili finančni nadzor. Druge institucije EU prosimo, da nas v teh prizadevanjih podprejo.

Komisar za proračun Janusz Lewandowski je dodal: Sprememba finančne uredbe, ki jo bo Komisija predstavila naslednji mesec, bo podprla ideje o poenostavitvi financiranja raziskav s konkretnimi zakonskimi predlogi, ki bodo v pomoč tudi na mnogih drugih področjih. Potrebujemo preprostejša pravila, da morebitne upravičence do sredstev EU – kot so mala in srednja podjetja ali nevladne organizacije – spodbudimo, da zaprosijo zanje. Poenostavitev pomeni, da bo proračun EU bolje služil državljanom in podjetjem.

Prvi del strategije Komisije bo omogočil izboljšave v okviru obstoječega pravnega in regulativnega okvira; nekatere od njih so se že začele razvijati. Te izboljšave zajemajo na primer boljše sisteme informacijske tehnologije, skladnejšo uporabo pravil, zlasti tistih glede revizij, in izboljšanje zgradbe in vsebine razpisov za zbiranje predlogov, na katere se organizacije prijavljajo, da bi pridobile sredstva.

Drugi del zajema spremembo obstoječih finančnih pravil, da se omogoči večja poenostavitev in obenem zagotovi učinkovit nadzor, na primer s širjenjem uporabe metodologij povprečnih stroškov, pri katerih ni potrebno, da projekti ločeno in zelo podrobno zavedejo vse majhne postavke izdatkov. Namen Komisije je projektom tudi omogočiti, da za financiranje EU uporabijo iste računovodske metode, kot jih morajo uporabljati za financiranje raziskav na nacionalni ravni. Za te predloge je potreben sklep Evropskega parlamenta in Sveta.

O uvedbi tretje vrste načrtovanih sprememb bodo razmislili v okviru prihodnjih okvirnih programov za raziskave. Med predstavljenimi možnostmi je preusmeritev k plačilu glede na rezultat, kar pomeni, da bi se upravičencem za izvedbo določenih znanstvenih nalog izplačali pavšalni zneski, namesto poročanja o posameznih stroškovnih postavkah pa bi morali dokazati, da so naloge izvedli učinkovito in smotrno.

Medtem je Komisija začela z vmesno oceno sedanjega programa (7OP). Za pripravo ocene je bila imenovana skupina neodvisnih strokovnjakov, ki ji predseduje Rolf Annerberg in bo svoje poročilo predstavila to jesen.

G. Annerberg je generalni direktor švedskega sveta za raziskave na področjih okolja, kmetijskih znanosti in načrtovanja prostora (Formas). Naloge skupine zajemajo vrsto vprašanj v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem in učinki dejavnosti okvirnega programa.

Ozadje

7OP se je z več kot 33 000 predlogi, prejetimi od leta 2007, in skoraj 7 000 financiranimi projekti izkazal za zelo privlačnega za raziskovalce. Sodelujejo skoraj vse evropske univerze.

Za poenostavitev postopkov je bilo opravljenega nekaj konkretnega dela že med vzpostavljanjem 7OP in odkar se je program začel izvajati.

7OP je na primer uvedel nov jamstveni sklad in enotno registracijo, kar pomeni, da morajo organizacije, ki se prijavljajo za financiranje več projektov v več letih, svoje podatke vnesti le enkrat. Osem od desetih udeležencev v 7OP je zdaj izvzetih iz predhodnega preverjanja finančne sposobnosti, trem od štirih udeležencev pa ni treba predložiti potrdil o računovodskih izkazih, potrebnih za periodične zahtevke za povrnitev stroškov.

Komisija je leta 2007 ustanovila dve novi izvajalski agenciji: Izvajalsko agencijo za raziskave (REA) in Izvajalsko agencijo Evropskega raziskovalnega sveta (ERC-EA). Evropski raziskovalni svet je nosilna ustanova 7OP in projektom, ki jih vodijo začetniki in preizkušeni raziskovalci, dodeljuje nepovratna sredstva brez zahteve po vključitvi čezmejnih konzorcijev.

Povezava na celotno besedilo sporočila:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

Za več informacij o današnjem sporočilu, o ukrepih, sprejetih v preteklosti, in o spremembah 7OP glej MEMO/10/156


Side Bar