Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

V Bruseli 29. apríla 2010

Komisia s cieľom podporiť výskum a inovácie zjednodušuje postup žiadania o granty EÚ a ich správu

Európska komisia zverejnila plán zjednodušenia postupov účasti na výskumných projektoch financovaných EÚ. Celkovým cieľom je, aby sa účasť stala transparentnejšou a príťažlivejšou pre najlepších výskumníkov a najlepšie inovatívne spoločnosti v Európe i za jej hranicami. Plné využitie potenciálu európskeho výskumu zohráva vzhľadom na potrebu upevniť oživenie hospodárstva a vytvoriť nové zdroje rastu a pracovných miest, ako náhradu tých miest, ktoré padli za obeť kríze, kľúčovú úlohu v rámci stratégie EÚ Európa 2020. Ako doplnok zjednodušovacích návrhov Komisia takisto vymenovala skupinu nezávislých odborníkov, ktorej úlohou je preskúmať všetky aspekty súčasného siedmeho rámcového programu.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn uviedla: „Cieľom našich návrhov je znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s európskymi výskumnými programami na minimum. Musíme zabezpečiť účasť najlepších výskumníkov a najinovatívnejších spoločností a musíme im umožniť, aby sa mohli sústrediť na výsledky svojej práce a nie na papierovačky. Tým sa posilní európske hospodárstvo a zlepší životná úroveň. Musíme podporiť najmä účasť malých a stredných podnikov. Myslím si, že to môžeme dosiahnuť bez toho, aby tým utrpela finančná kontrola. Vyzývame ostatné inštitúcie EÚ, aby nás v tomto úsilí podporili.“

Komisár pre rozpočet Janusz Lewandowski dodal: „Revidované finančné nariadenie, ktoré Komisia predloží budúci mesiac, podoprie túto koncepciu zjednodušenia financovania výskumu konkrétnymi právnymi návrhmi, ktoré budú prospešné i pre mnohé iné politické oblasti. Potrebujeme jednoduchšie pravidlá, ktoré by možných príjemcov finančných prostriedkov EÚ, ako napríklad malé a stredné podniky alebo mimovládne organizácie, povzbudili žiadať o tieto prostriedky. Zjednodušenie znamená, že rozpočet EÚ bude lepšie slúžiť občanom a podnikom.“

Prvá časť stratégie Komisie umožní zlepšenia v rámci súčasného právneho a regulačného rámca, pričom niektoré z nich sa už stali skutočnosťou. Patria k nim napr. lepšie IT systémy, jednotnejšie uplatňovanie pravidiel, najmä v oblasti auditu, a zlepšenie štruktúry a obsahu „výziev na predloženie návrhov“, na základe ktorých sa výskumné organizácie uchádzajú o finančné prostriedky.

Druhá časť zahŕňa zmenu existujúcich finančných pravidiel, čím sa má umožniť radikálnejšie zjednodušenie, pričom sa však zachová efektívna kontrola, napríklad rozšírením použitia „metód priemerných nákladov", aby sa v rámci projektov nemusela samostatne a puntičkársky vykazovať každá, čo ako malá, výdavková položka. Komisia sa takisto snaží umožniť, aby sa pri projektoch financovaných EÚ používali rovnaké účtovné metódy ako pri výskumných projektoch financovaných jednotlivými štátmi. Tieto návrhy si vyžadujú rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady.

O realizácii tretieho druhu plánovaných zmien sa uvažuje v rámci budúcich rámcových programov pre výskum. Jednou z predstavených možností je presun k „platbám na základe výsledkov“, čo by znamenalo, že príjemcom by sa vyplatil paušál na realizáciu špecifických vedeckých úloh, pričom by príjemcovia následne museli preukázať, že úlohy splnili efektívnym a účinným spôsobom, a nie vykazovať jednotlivé nákladové položky.

Komisia medzičasom začala priebežné hodnotenie súčasného programu (RP7), ktorého vykonaním poverila skupinu nezávislých odborníkov pod vedením Rolfa Annerberga, pričom príslušná správa sa má predložiť na jeseň tohto roka.

R. Annerberg je generálnym riaditeľom Švédskej výskumnej rady pre životné prostredie, agronómiu a územné plánovanie (Formas). Mandát skupiny pokrýva široké spektrum otázok vzťahujúcich sa na stvárnenie, realizáciu a účinok činností v rámci rámcového programu.

Kontext

Ukázalo sa, že RP7 je pre výskumné kruhy veľmi príťažlivý: od roku 2007 sa prijalo viac ako 33 000 návrhov a takmer 7000 projektov získalo finančnú podporu. Na programe sa zúčastňujú takmer všetky európske univerzity.

S cieľom zjednodušiť postupy sa prijalo už niekoľko konkrétnych krokov, a to tak počas koncipovania RP7, ako i počas jeho realizácie.

Vďaka RP7 sa napríklad zaviedol nový záručný fond a jednotný registračný systém, čo znamená, že organizácie uchádzajúce sa o finančné prostriedky na viaceré projekty počas viacerých rokov musia svoje údaje zadať len raz. Na osem z desiatich účastníkov RP7 sa v súčasnosti vzťahuje výnimka z ex-ante kontrol finančnej spôsobilosti a na troch zo štyroch účastníkov sa vzťahuje výnimka z povinnosti poskytnúť osvedčenia o finančných výkazoch, ktoré sú potrebné vzhľadom na pravidelné žiadosti o úhradu nákladov.

Komisia v roku 2007 zriadila dve nové výkonné agentúry: Výkonnú agentúru pre výskum (REA) a Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum (ERC-EA). Európska rada pre výskum je vlajkovou loďou RP7 a udeľuje granty projektom pod vedením začínajúcich alebo skúsených výskumníkov, pričom sa nevyžaduje, aby sa na projektoch podieľali cezhraničné konzorciá.

Odkaz na úplné znenie oznámenia:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

Ďalšie informácie o dnešnom oznámení, o opatreniach prijatých v minulosti a o revízií RP7 nájdete tu: MEMO/10/156


Side Bar