Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

Brussel, 28 april 2010

Commissie gaat onderzoek en innovatie stimuleren door aanvraag en beheer EU-subsidies te vergemakkelijken

De Europese Commissie heeft een plan ontvouwd om de procedures voor deelneming aan door de EU gesubsidieerde onderzoeksprojecten te vergemakkelijken. Het algemene doel is om de deelneming transparant en aantrekkelijk te maken voor de beste onderzoekers en innoverende bedrijven in Europa en daarbuiten. Ervoor zorgen dat het Europese onderzoek zijn volledige potentieel realiseert is cruciaal voor de Europa 2020-strategie, gelet op de noodzaak het economisch herstel te consolideren en nieuwe bronnen van groei en banen te creëren ter vervanging van de door de crisis verloren gegane bronnen. Ter aanvulling van de voorstellen inzake vereenvoudiging heeft de Commissie ook een groep van onafhankelijke deskundigen aangesteld om alle aspecten van het lopende zevende kaderprogramma opnieuw te bekijken.

Commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap Máire Georghegan-Quinn zei hierover het volgende: "Onze voorstellen zijn erop gericht de administratieve lasten in de Europese onderzoeksprogramma's tot een minimum terug te brengen. We moeten de beste onderzoekers en de meest innoverende bedrijven zover zien te krijgen dat zij meedoen, en we moeten ze in staat stellen zich op de resultaten te concentreren in plaats van op de administratieve rompslomp. De economie en de levenskwaliteit in Europa worden daardoor gestimuleerd. Met name moeten we ervoor zorgen dat meer kleine en middelgrote bedrijven meedoen. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan zonder de financiële controle in gevaar te brengen. We vragen andere EU-instellingen ons te steunen om dit te bereiken."

Commissaris voor Begroting Janusz Lewandowski voegde daaraan toe: "Met de herziening van het Financieel Reglement die de Commissie volgende maand zal presenteren, worden deze ideeën voor de vereenvoudiging van de financiering van onderzoek met concrete wetsvoorstellen ondersteund, wat ook vele andere beleidsterreinen ten goede zal komen. We hebben eenvoudiger regels nodig om potentiële begunstigden van EU-middelen, zoals kleine en middelgrote ondernemingen of NGO's, aan te moedigen om subsidie aan te vragen. Vereenvoudiging betekent dat burgers en bedrijven beter door de EU-begroting worden bediend."

Met het eerste deel van de strategie van de Commissie kan het huidige juridische en regelgevende kader worden verbeterd, en daar is al een begin mee gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om betere IT-systemen, betere en consequentere toepassing van regels, met name op het gebied van audits, en over verbetering van de structuur en de inhoud van de "oproepen tot het indienen van voorstellen" naar aanleiding waarvan onderzoeksorganisaties subsidie aanvragen.

Het tweede deel omvat verandering van de bestaande financiële regels om radicalere vereenvoudiging mogelijk te maken en onderwijl doeltreffend controle uit te blijven oefenen, bijvoorbeeld door de toepassing van "methoden van gemiddelde kosten", zodat bij een project niet langer voor elke uitgave tot in het kleinste detail verantwoording hoeft te worden afgelegd. De Commissie streeft er ook naar om in het kader van projecten toe te staan dat voor EU-financiering dezelfde boekhoudmethoden worden toegepast als voor de nationale onderzoeksfinanciering. Voor deze voorstellen is een besluit van het Europees Parlement en de Raad nodig.

De derde soort wijziging die wordt overwogen, wordt eventueel ten uitvoer gelegd in het kader van de toekomstige kaderprogramma's voor onderzoek. Een van de opties die worden gepresenteerd is een verschuiving in de richting van "betaling voor resultaat", wat zou betekenen dat begunstigden forfaitaire bedragen krijgen voor de uitvoering van specifieke wetenschappelijke taken en moeten aantonen dat zij dat doelmatig en doeltreffend hebben gedaan in plaats van te rapporteren over afzonderlijke kostenposten.

Ondertussen is de Commissie van start gegaan met de tussentijdse evaluatie van het onderhavige programma (zevende kaderprogramma). Een door de heer Rolf Annerberg voorgezeten groep onafhankelijke deskundigen is aangesteld om deze evaluatie ter hand te nemen. De groep moet dit najaar verslag uitbrengen.

De heer Annerberg is directeur-generaal van de Zweedse Onderzoeksraad voor milieu, landbouwwetenschappen en ruimtelijke ordening (Formas). Het mandaat van de groep omvat vele vraagstukken op het gebied van het ontwerp, de uitvoering en de gevolgen van de activiteiten van de Kaderprogramma's.

Achtergrond

Gebleken is dat het zevende kaderprogramma zeer aantrekkelijk was voor de wetenschappelijke wereld: meer dan 33 000 voorstellen zijn sinds 2007 ingediend en bijna 7000 projecten zijn gefinancierd. Bijna alle Europese universiteiten nemen daaraan deel.

Zowel bij de opzet van het zevende kaderprogramma als tijdens de looptijd daarvan zijn reeds verschillende concrete stappen gezet op weg naar vereenvoudiging van de procedures.

Bij de inwerkingtreding van het zevende kaderprogramma is bijvoorbeeld een nieuw garantiefonds en een enkelvoudige registratieregeling ingesteld, zodat organisaties die in de loop der jaren voor verschillende projecten subsidie aanvragen, hun gegevens maar eenmaal hoeven in te vullen. 80% van de deelnemers aan het zevende kaderprogramma is nu vrijgesteld van controles vooraf van de financiële geschiktheid en 75% van de deelnemers is vrijgesteld van de verplichting om de voor periodieke kostendeclaraties benodigde accountantsverklaringen betreffende de financiële staten te verstrekken.

De Commissie heeft in 2007 twee nieuwe uitvoerende agentschappen opgezet: het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) en het uitvoerend agentschap van de Europese Onderzoeksraad (ERC-EA). De Europese Onderzoeksraad is een van de belangrijkste onderdelen van het zevende kaderprogramma. De raad kent subsidies toe aan projecten van beginnende en gevestigde onderzoekers, waarbij geen eisen worden gesteld ten aanzien van de betrokkenheid van grensoverschrijdende consortia bij de projecten.

Link naar de volledige tekst van de Mededeling:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

Voor meer details over de mededeling van vandaag, over maatregelen die in het verleden zijn genomen en over de herziening van het zevende kaderprogramma, zie MEMO/10/156


Side Bar