Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

Bryssel 29. huhtikuuta 2010

Komissio kannustaa tutkimukseen ja innovointiin helpottamalla EU-avustusten hakemista ja hallintoa

Euroopan komissio on julkistanut suunnitelman, jolla pyritään yksinkertaistamaan osallistumista EU-rahoitteisiin tutkimushankkeisiin. Tavoitteena on tehdä osallistumisehdoista läpinäkyvämpiä ja kiinnostavampia parhaille tutkijoille ja innovatiivisille yrityksille Euroopassa ja muuallakin. EU:n Eurooppa 2020 -strategian kannalta on erittäin tärkeää, että Euroopan koko tutkimuspotentiaali saadaan käyttöön. Sitä tarvitaan vahvistamaan talouden elpymistä ja luomaan uusia kasvun ja työllistymisen lähteitä, joilla korvataan kriisissä menetettyjä työpaikkoja. Byrokratian vähentämistä koskevien ehdotusten täydentämiseksi komissio on lisäksi nimittänyt ryhmän riippumattomia asiantuntijoita analysoimaan meneillään olevaa seitsemättä puiteohjelmaa eri näkökulmista.

"Pyrimme ehdotuksillamme minimoimaan Euroopan tutkimusohjelmien hallinnollisen taakan", totesi tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava EU-komissaari Máire Geoghegan-Quinn ja lisäsi: "Meidän on saatava ohjelmiimme parhaat tutkijat ja innovatiivisimmat yritykset, joiden on voitava keskittyä tuloksiin, ei paperinpyöritykseen. Tätä kautta voimme edistää taloutta ja elämänlaatua Euroopassa. Varsinkin pk-yrityksiä on kannustettava mukaan. Mielestäni tähän voidaan päästä vaarantamatta varainhoidon valvontaa. Pyydämmekin nyt muiden EU-toimielinten tukea tälle pyrkimyksellemme."

Budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan " "uusittu varainhoitoasetus, jonka komissio esittelee ensi kuussa, tukee näitä tutkimusrahoituksen yksinkertaistamispyrkimyksiä konkreettisilla lakiesityksillä, joista on hyötyä myös monille muille politiikan osa-alueille. Sääntöjä yksinkertaistamalla voimme rohkaista EU-avustusten potentiaalisia hyödyntäjiä, kuten pk-yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä, hakemaan EU-rahoitusta. Yksinkertaistamisella EU:n budjetti saadaan entistä paremmin kansalaisten ja yritysten palvelukseen."

Komission strategian ensimmäisessä osassa tehdään parannuksia nykyisten sääntöjen puitteissa – osa parannuksista on jo tekeillä. Tähän sisältyy muun muassa tietojärjestelmien kehittäminen, sääntöjen johdonmukaisempi soveltaminen varsinkin tilintarkastuskysymyksissä sekä parannukset ns. ehdotuspyyntöjen rakenteeseen ja sisältöön. Ehdotuspyynnöt ovat hakuilmoituksia, joiden pohjalta tutkimusorganisaatiot ehdottavat hankkeitaan rahoitettaviksi.

Toisessa osassa tehdään nykyisiin varainhoitosääntöihin muutoksia, jotka mahdollistavat pidemmälle menevän yksinkertaistamisen heikentämättä kuitenkaan varojen käytön tuloksellista valvontaa. Esimerkkinä voidaan mainita ns. keskikustannusmallin käytön lisääminen. Malli säästää aikaa ja vaivaa, kun projektissa ei tarvitse erikseen pitää kirjaa joka ikisestä pienestä kustannuserästä. Komission tavoitteena on lisäksi, että hankkeissa voitaisiin käyttää EU-rahoituksen osalta samaa kirjanpitomenetelmää kuin kansallisessa tutkimusrahoituksessa. Komission ehdotusten toteutuminen edellyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä.

Odotettavissa on vielä kolmannenlaisia muutoksia, jotka voitaisiin toteuttaa tulevissa tutkimuspuiteohjelmissa. Yksi keskusteluissa olleista vaihtoehdoista on siirtyminen kohti tulospohjaisia maksatuksia. Tämä merkitsisi, että tuensaajille maksetaan kertasumma tiettyjen tieteellisten tehtävien suorittamisesta. Tuensaajan olisi osoitettava hoitaneensa tehtävänsä tuloksellisesti ja tehokkaasti, pikemminkin kuin raportoitava kaikki yksittäiset kustannuserät.

Tällä erää komissio on kuitenkin käynnistänyt meneillään olevan (seitsemännen) puiteohjelman väliarvioinnin. Arvioinnin suorittaa riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Ruotsin ympäristö-, maatalous- ja aluesuunnittelutieteiden tutkimusneuvoston (Formas) pääjohtaja Rolf Annerberg. Ryhmän raportin on määrä valmistua tänä syksynä.

Ryhmän toimenkuvaan kuuluu tarkastella hyvin monenlaisia tekijöitä, jotka liittyvät puiteohjelmatoimien rakenteeseen, toteutukseen ja vaikutuksiin.

Taustaa

Seitsemäs puiteohjelma on herättänyt paljon kiinnostusta tutkimusyhteisössä: vuodesta 2007 lähtien ohjelmaan on jätetty yli 33 000 hanke-ehdotusta, ja rahoitusta on myönnetty lähes 7 000 hankkeelle. Mukana ovat lähes kaikki Euroopan yliopistot.

Seitsemännen puiteohjelman suunnittelun ja toiminnan aikana on jo toteutettu monia käytännön toimia hallinnon yksinkertaistamiseksi.

Sen myötä otettiin käyttöön muun muassa uusi takuurahasto sekä keskitetty rekisteröintityökalu, jonka ansiosta usealle hankkeelle rahoitusta usealle vuodelle hakevan organisaation tarvitsee syöttää tietonsa järjestelmään vain kerran. Kahdeksan kymmenestä puiteohjelman osallistujasta on nyt vapautettu taloudellisten edellytysten ennakkotarkastuksesta ja kolme neljäsosaa velvollisuudesta toimittaa tarkastustodistukset kausittaisiin kulukorvaushakemuksiin tarvittavista tiliselvityksistä.

Vuonna 2007 komissio perusti kaksi uutta toimeenpanovirastoa: tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) ja Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston (ERC-EA). Euroopan tutkimusneuvosto on seitsemännen puiteohjelman näkyvimpiä toimijoita. Se myöntää avustuksia aloittelevien ja vakiintuneempien tutkijoiden vetämille hankkeille, joissa ei tarvitse olla osallistujia monista eri EU-maista.

Komission tiedonanto kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

Lisätietoa tämänpäiväisestä tiedonannosta, jo toteutetuista toimenpiteistä ja puiteohjelman väliarvioinnista, ks. MEMO/10/156


Side Bar