Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

V Bruselu dne 29. dubna 2010

Na podporu výzkumu a inovací Komise zjednodušuje postup žádostí o granty EU a jejich správu

Evropská komise zveřejnila plán na zjednodušení postupu pro účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků EU. Obecným cílem jsou transparentnější a přitažlivější podmínky účasti pro nejlepší výzkumné pracovníky a inovativní společnosti po celé Evropě i mimo ni. Plné využití veškerého potenciálu evropského výzkumu má zásadní význam pro strategii EU Evropa 2020 v zájmu dosažení hospodářské konsolidace a oživení a vytvoření nových zdrojů růstu a zaměstnanosti, které nahradí ztráty způsobené krizí. Při doplňování návrhů ke zjednodušení Komise rovněž jmenovala skupinu nezávislých odborníků, jejichž úkolem je posoudit všechny aspekty současného sedmého rámcového programu.

Komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn k tomu uvedla: „Cílem našich návrhů je omezit administrativní zátěž související s evropskými výzkumnými programy. Je třeba, aby se do nich zapojili nejlepší výzkumní pracovníci a inovativní společnosti a aby se mohli soustředit na výsledky své práce, a nikoliv na papírování. To pomůže oživit evropské hospodářství a zlepšit kvalitu života. Zejména musíme posílit účast malých a středních podniků. Domnívám se, že toho lze dosáhnout, aniž by byla oslabena finanční kontrola. Vyzýváme ostatní instituce EU, aby nás v tomto úsilí podpořily.“

Komisař pro rozpočet Janusz Lewandowski dodává: „Revidované finanční nařízení, které Komise příští měsíc předloží, podpoří tuto koncepci zjednodušení financování výzkumu konkrétními návrhy právních předpisů, které budou prospěšné i pro mnohé další politické oblasti. Je třeba, aby byla vytvořena jednodušší pravidla, která by usnadnila přístup k financování z fondů EU možným zájemcům z řad malých a středních podniků nebo nevládních organizací. Zjednodušení znamená, že rozpočet EU bude lépe naplňovat potřeby občanů i podniků.“

V první části strategie Komise umožní zlepšení v rámci stávajícího rámce právních a regulačních předpisů. Některá se již provádějí. Patří k nim například lepší systémy informačních technologií, důslednější uplatňování pravidel, zejména pokud jde o kontrolu, a zlepšení struktury a obsahu výzev k předkládání návrhů, na jejichž základě výzkumné organizace podávají návrhy na financování.

Ve druhé části se změní stávající pravidla financování tak, aby umožnila radikálnější zjednodušení a zároveň zachovala účinnou kontrolu, například častějším používáním metodik pro výpočet průměrných nákladů, které nevyžadují samostatné a pracné vyúčtování každé malé položky vynaložené v rámci projektu. Komise rovněž usiluje o to, aby v rámci projektu bylo možné používat stejné účetní postupy pro financování z prostředků EU jako pro financování výzkumu z vnitrostátních prostředků. O těchto návrzích musí rozhodnout Evropský parlament a Rada.

S provedením třetího typu plánovaných změn se počítá v  budoucích rámcových programech pro výzkum. Ke zvažovaným možnostem patří přechod k platbám podle dosažených výsledků, což by znamenalo, že příjemci by byli placeni paušálně za plnění konkrétních vědeckých úkolů a museli by prokázat, že je splnili efektivním a účinným způsobem, místo toho, aby vykazovali každou jednotlivou položku nákladů zvlášť.

Komise zatím zahájila hodnocení v polovině období platnosti současného programu (sedmého rámcového programu). Tímto hodnocením byla pověřena skupina nezávislých odborníků za předsednictví pana Rolfa Annerberga, která by měla předložit svou zprávu na podzim letošního roku.

Rolf Annerberg je generálním ředitelem Švédské rady pro výzkum životního prostředí, zemědělství a územního plánování (Formas). Skupina se zabývá nejrůznějšími otázkami, které je třeba řešit při přípravě, provádění a působení činností rámcového programu.

Souvislosti

Jak se ukázalo, sedmý rámcový program je pro výzkumnou obec velmi přitažlivý, neboť od roku 2007 bylo předloženo více než 33 000 návrhů a téměř 7 000 jich bylo financováno. Do programu se zapojily skoro všechny evropské univerzity.

Ke zjednodušení postupu bylo již podniknuto několik konkrétních kroků, a to jak při vzniku programu, tak v jeho průběhu.

V rámci sedmého rámcového programu byl například založen nový záruční fond a jednotný nástroj pro registraci, což umožňuje, aby organizace, které žádají o financování více projektů během více let, uvedly potřebné údaje pouze jednou. Osm z deseti účastníků sedmého rámcového programu nyní nemusí procházet předběžnou kontrolou finanční způsobilosti a tři ze čtyř nemusejí předkládat osvědčení o finančních výkazech požadovaná u pravidelných žádostí o proplácení nákladů.

V roce 2007 založila Komise dvě nové výkonné agentury: Výkonnou agenturu pro výzkum (REA) a Výkonnou agenturu Evropské rady pro výzkum (ERC-EA). Evropská rada pro výzkum je vlajkovou lodí sedmého rámcového programu. Uděluje granty projektům vedeným začínajícími i zkušenými výzkumnými pracovníky, aniž by bylo nutné vytvářet přeshraniční konsorcia.

Plné znění sdělení:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

Další informace o dnešním sdělení, o opatřeních přijatých v minulosti a o přezkumu sedmého rámcového programu jsou uvedeny v dokumentu MEMO/10/156


Side Bar