Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/472

Брюксел, 29 април 2010 г.

Европейската комисия стимулира научните изследвания и иновациите, като улеснява кандидатстването за безвъзмездни средства от ЕС и управлението им

Европейската комисия оповести план за опростяване на процедурите за участие в научноизследователски проекти, финансирани от ЕС. Основната цел е участието в тях да стане прозрачно и привлекателно за най-добрите изследователи и иновативни дружества в Европа и извън нея. От решаващо значение за успеха на стратегията „Европа 2020“на ЕС е да се гарантира пълното оползотворяване на европейския научноизследователски потенциал, като се има предвид необходимостта от укрепване на икономическото възстановяване и от разработване на нови източници за растеж и работни места в замяна на загубените вследствие на кризата. В допълнение към предложенията за опростяване, Комисията определи и група от независими експерти, които да направят преглед на всички аспекти на сегашната Седма рамкова програма (7РП).

Мойра Гейгън-Куин, еврокомисар по научните изследвания и иновациите, заяви: „Нашите предложения са насочени към минимизиране на административната тежест в европейските научноизследователски програми. Трябва да привлечем за участие най-добрите изследователи и най-иновативните дружества, както и да им дадем възможност да се съсредоточат върху постигането на резултати, а не върху решаването на бюрократични проблеми. Това ще даде тласък на европейската икономика и ще спомогне за подобряване на качеството на живот. Преди всичко трябва да насърчаваме малките и средните предприятия (МСП) за по-широко участие. Вярвам, че това може да бъде постигнато без отстъпки по отношение на финансовия контрол. Призоваваме другите институции на ЕС да ни подкрепят за постигането на тази цел.“

Януш Левандовски, еврокомисар за бюджета, добави: „При преразглеждането на Финансовия регламент, което ще бъде представено от Комисията следващия месец, тези идеи за опростено финансиране на научните изследвания ще бъдат подкрепени с конкретни правни предложения, които ще са от полза и в много други области на политиката. Нуждаем се от опростени правила, за да насърчим потенциалните получатели на безвъзмездни средства от ЕС — като например малки и средни предприятия или неправителствени организации — да кандидатстват за тях. Опростяването означава по-добро обслужване на гражданите и предприятията от бюджета на ЕС.“

Първата част от стратегията на Комисията ще позволи подобрения по сегашната правна и регулаторна рамка, някои от които вече се осъществяват. Те включват например усъвършенствани информационни системи, по-последователно прилагане на правилата — по специално за одит, и подобряване на структурата и съдържанието на „поканите за представяне на предложения“, в отговор на които научноизследователските организации кандидатстват за финансиране.

Втората част включва промяна на съществуващите финансови правила, за да стане възможно по-радикално опростяване, като същевременно се запази ефективният контрол: например чрез разширено използване на "методиката на средните разходи“, чрез която се избягва необходимостта да се отчитат поотделно и прецизно всички малки пера от разходите по проектите. Комисията се стреми също така да позволи при финансирането на проекти от ЕС да се използват същите счетоводни методи като изискваните при националното финансиране на научните изследвания. Необходимо е решение на Европейския парламент и на Съвета относно тези предложения.

Предвижданото трето направление на промени ще се има предвид за осъществяване в бъдещи рамкови програми за научни изследвания. Представените варианти включват преход към „заплащане според резултатите“, което би означавало, че на бенефициерите се плаща фиксирана еднократна сума за решаването на конкретна научна задача, като те ще трябва да доказват, че решението е ефективно и ефикасно, вместо да отчитат разходите по отделни пера.

Междувременно Комисията започна междинното оценяване на сегашната програма (7РП). Определена е група от независими експерти с ръководител г-н Ролф Анерберг, която да извърши оценяването и да представи доклад през есента на тази година.

Г-н Анерберг е генерален директор на шведския Съвет за научни изследвания в областта на околната среда, селскостопанските науки и териториалното устройство (Formas). Мандатът на групата обхваща широка гама от въпроси, свързани с проектирането, осъществяването и въздействието на дейности по рамковата програма.

Контекст

7РП се оказа много привлекателна за изследователската общност, като от 2007 г. насам бяха получени над 33 000 предложения и финансирани близо 7000 проекта. В нея участват почти всички европейски университети.

Вече бяха предприети няколко конкретни мерки за опростяване на процедурите както при разработването на 7РП, така и в хода на нейното осъществяване.

Например при 7РП бяха въведени нов гаранционен фонд и единна система за регистриране, което означава, че организациите, кандидатстващи за финансиране по няколко проекта за няколко години, трябва да въведат само веднъж своите данни. Сега осем от всеки десет участници в 7РП са освободени от предварителна проверка на финансовите им възможности, а трима от всеки четирима участници са освободени от представянето на официални финансови отчети, необходими за периодичните декларации за направени разходи.

През 2007 г. Комисията създаде две нови изпълнителни агенции: Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) и Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERC-EA). Европейският съвет за научни изследвания играе водеща роля в 7РП и присъжда безвъзмездни средства на проекти, водени от млади и утвърдени изследователи, като не се изисква в проектите да участват трансгранични консорциуми.

Интернет адрес за пълния текст на съобщението:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

За повече подробности относно днешното съобщение, предприетите вече мерки и прегледа на 7РП вж. MEMO/10/156


Side Bar