Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 46

Bryssel den 25 januari 2010

Ny undersökning om "kollektiva nyttigheter som jordbruket tillhandahåller inom EU" ( Public Goods provided by Agriculture in the European Union )

Den gemensamma jordbrukspolitiken är mycket viktig för att jordbrukarna ska kunna tillhandahålla miljöprodukter och miljötjänster, förutsatt att de strategiska målen sätts på rätt sätt. Det är slutsatsen av den rapport som generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling i dag lade fram, utarbetad av Institutet för europeisk miljöpolitik (IEEP). Rapporten är ett första försök att kartlägga alla kollektiva nyttigheter på miljöområdet som jordbrukarna runt om i Europa står för. I rapporten argumenteras det också för att dessa tjänster och produkter bör betalas med offentliga medel. Vidare identifieras en rad miljö- och samhällsrelaterade kollektiva nyttigheter som jordbrukarna i EU tillhandhåller, bland annat värdefulla kulturlandskap 1 , fåglar som är typiska för jordbruksmark (som de globalt utrotningshotade arterna stortrapp och kejsarörn) 2 , och de artrika ängarna runt om i Europa. Dessutom förvaltar jordbrukarna mark för koldioxidlagring och bidrar till att bibehålla god kvalitet på vatten och mark. Resultaten av denna undersökning kommer vid en tidpunkt då debatten om den gemensamma jordbrukspolitiken hettar till och man har börjat diskutera målen och prioriteringarna för politiken efter 2013. I undersökningen kommer man fram till att det kommer att krävas en mycket målinriktad strategi med klara målsättningar och tillräckliga ekonomiska resurser om man vill kunna tillhandahålla de kollektiva nyttigheter som samhället kräver.

I undersökningen visas att allmänheten i EU fäster stort värde vid dessa kollektiva nyttigheter, men det är uppenbart att de inte tillhandahålls i tillräcklig utsträckning. Undersökningen visar också att den gemensamma jordbrukspolitiken omfattar en rad olika instrument för att hjälpa jordbrukarna att tillhandahålla sådana kollektiva nyttigheter. Kombinationen av direktstöd och tvärvillkor leder till att kollektiva nyttigheter tillhandahålls upp till en grundnivå i stora delar av EU:s jordbruksområden. Åtgärder för landsbygdsutveckling, som miljöåtgärder inom jordbruket, ger jordbrukarna incitament att tillhandahålla en rad kollektiva nyttigheter på ett mer målinriktat sätt .

Rapporten kommer slutligen fram till att många av dessa kollektiva nyttigheter inte tillhandahålls i tillräckligt omfång. Detta kommer förmodligen att förvärras framöver., till följd av utvecklingen av priset på energi och råvaror, den tekniska utvecklingen och följderna av klimatförändringen, vilket gör att det förmodligen kommer att behövas mer omfattande offentliga stöd i framtiden.

Rapporten kan laddas ned från följande länk :

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Exempelvis de unika engelska kullarna och myrarna, betesmarkerna i södra Transsylvanien (Rumänien), terrasslandskapen med sina traditionella olivlundar och andra odlingar i Italien och Spanien, fäbodvallarna i Österrikes, södra Frankrikes och norra Italiens Alper, betesvåtmarkerna i Mecklenburg (Tyskland) och de vidsträckta risfälten i Ebrodeltat i nordöstra Spanien.

2 :

Stortrapp ( Otis tarda ) och Kejsarörn ( Aquila heliaca ).


Side Bar