Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 46

V Bruseli 25. januára 2010

Nová štúdia o verejných statkoch, ktoré zabezpečuje poľnohospodárstvo v Európskej únii

Spoločná poľnohospodárska politika má rozhodujúci význam, pokiaľ ide o podporovanie poľnohospodárov pri zabezpečovaní environmentálnych tovarov a služieb, pod podmienkou, že sú tieto politiky zamerané správnym smerom. Toto je hlavná myšlienka správy, ktorú dnes pre GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uverejňuje Inštitút pre európsku environmentálnu politiku. Táto správa predstavuje vôbec prvý pokus o zhrnutie všetkých environmentálnych verejných statkov, ktoré zabezpečujú poľnohospodári v celej Európe, a obsahuje argumenty v prospech toho, aby sa za ne platilo zo štátnych prostriedkov. V štúdii sa uvádza široká škála rôznych environmentálnych a sociálnych verejných statkov, ktoré poskytujú európski poľnohospodári, vrátane krajiny s kultúrnou hodnotou 1 ; vtákov žijúcich v poľnohospodárskej krajine, akými sú všeobecne ohrozený drop fúzatý a orol kráľovský 2 ; a lúk s veľkým množstvom druhov, ktoré sa nachádzajú v celej Európe. Poľnohospodári navyše spravujú krajinu, ktorá plní úlohu ukladania uhlíka, a pomáhajú zachovávať vysokú kvalitu vody a pôd. Výsledok tejto štúdie prichádza vo chvíli, keď sa zintenzívňuje debata o budúcnosti SPP a diskutuje sa o cieľoch a prioritách SPP na obdobie po roku 2013. V závere štúdie sa uvádza, že dobre zameraná politika s jasnými cieľmi a dostatočnými rozpočtovými prostriedkami bude nevyhnutná na to, aby sa verejné statky dali zabezpečiť v súlade s očakávaniami spoločnosti.

V štúdii je preukázané, že európska verejnosť týmto verejným statkom prisudzuje vysokú hodnotu a z dôkazov je zrejmé, že sa nezabezpečujú dostatočným spôsobom. Uvádza sa, že SPP má k dispozícii rad opatrení, ktoré poľnohospodárom pomáhajú zabezpečovať verejné statky. Kombináciou priamych platieb a krížového plnenia sa podporuje základná úroveň zabezpečovania verejných statkov vo veľkej časti poľnohospodárskych oblastí v EÚ. Opatrenia na rozvoj vidieka, ako agro-environmentálne opatrenie, poľnohospodárov motivujú k zabezpečovaniu širokej škály verejných statkov cielenejším spôsobom.

Správa sa končí konštatovaním, že mnoho verejných statkov sa zabezpečuje v nedostatočnej miere. Toto nedostatočné podporovanie verejných statkov sa v budúcnosti pravdepodobne prehĺbi z dôvodu takých hrozieb, akými sú trendy v oblasti cien komodít, technologického pokroku a vplyvov na zmenu klímy, čo zdôrazňuje nutnosť zvýšiť do budúcnosti mieru verejnej intervencie.

Správu možno nájsť na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Vrátane napríklad jedinečnej krajiny anglických pahorkov a slatín, pasienkov v južnej Transylvánii v Rumunsku, terás s typickou produkciou olív a iných trvalých plodín v Taliansku a Španielsku, vysokohorských pasienkov v Rakúsku, južnom Francúzsku a severnom Taliansku, mokraďových pastvín v Mecklenburgu v Nemecku a rozsiahlych ryžových polí v delte rieky Ebro na severovýchode Španielska.

2 :

Drop fúzatý ( Otis tarda ) a orol kráľovský ( Aquila heliaca ).


Side Bar