Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 46

Brussel, 25 januari 2010

Nieuwe studie over de levering van publieke goederen door de landbouw in de Europese Unie

Een op de juiste doelstellingen gericht landbouwbeleid speelt een essentiële rol in de levering van milieugoederen en ‑diensten door de landbouwers. Dat is de crux van een verslag dat het Instituut voor een Europees milieubeleid in opdracht van DG Landbouw en plattelandsontwikkeling heeft opgesteld en dat vandaag is gepubliceerd. In dit verslag wordt voor het eerst een poging gedaan om alle publieke milieudiensten die de landbouwers in heel Europa leveren, in kaart te brengen en wordt uiteengezet waarom de overheid daarvoor in de buidel moet tasten. In de studie passeren tal van ecologische en sociale publieke diensten de revue die door de Europese landbouwers worden geleverd: waardevolle cultuurlandschappen 1 , akker‑ en weidevogels (zoals de wereldwijd bedreigde grote trap en de keizerarend 2 ), soortenrijke weiden over heel Europa, enz.. Bovendien beheren de landbouwers hun grond met het oog op de opslag van koolstof en helpen zij de water‑ en bodemkwaliteit op een hoog peil te houden. De resultaten van de studie komen op tafel nu het debat over de toekomst van het GLB zijn kruissnelheid bereikt en de doelstellingen en prioriteiten van het GLB voor de periode na 2013 op de agenda staan. In de studie wordt geconcludeerd dat een juist gericht beleid, met heldere doelstellingen en voldoende begrotingsmiddelen, van essentieel belang zal zijn voor het voortbestaan van publieke goederen die voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen.

De studie toont aan dat hoewel het Europese publiek veel waarde hecht aan dergelijke publieke goederen, deze nog niet op voldoende grote schaal worden aangeboden. Het GLB beschikt volgens de studie over een hele reeks maatregelen om de landbouwers te helpen publieke goederen te leveren. Dankzij de combinatie van rechtstreekse betalingen en randvoorwaarden wordt een basislevering van publieke goederen op een groot deel van het EU-landbouwareaal verzekerd. Plattelandsontwikkelingsmaatregelen, zoals de agro‑milieumaatregel, zetten de landbouwers ertoe aan om op een beter gerichte manier een brede waaier aan publieke goederen te leveren.

De conclusie van het verslag luidt dat het aanbod aan dergelijke publieke diensten ontoereikend is. Dat het aanbod te klein is en de overheid bijgevolg sterker zal moeten interveniëren, zal in de toekomst nog scherper tot uiting komen in het licht van schommelingen in de grondstofprijzen, technologische aandrijffactoren en de gevolgen van de klimaatverandering.

U kunt dit verslag hier opladen:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Enkele voorbeelden: de unieke Engelse heuvel‑ en veengebieden, de veehouderijlandschappen in het Roemeense Zuid‑Transylvanië, de typische terrassen voor de traditionele olijvenproductie en andere blijvende teelten in Italië en Spanje, de hoge alpenweiden in Oostenrijk, Zuid‑Frankrijk en Noord‑Italië, de begraasde moerassen in het Duitse Mecklenburg en de uitgestrekte rijstvelden van de Ebro‑delta in Noordoost‑Spanje.

2 :

De grote trap (Otis Tarda) en de keizerarend (Aquila heliaca).


Side Bar