Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 46

Brüssel, 25. jaanuar 2010

Uus uuring „Põllumajandusest saadavad üldkasutatavad hüved Euroopa Liidus”

Ühine põllumajanduspoliitika aitab oluliselt kaasa sellele, et põllumajandustootjad saaksid meile pakkuda keskkonnateenuseid ja -hüvesid. Seda tingimusel, et poliitikameetmeid suunatakse õigesti. See on põhisõnum täna avaldatud aruandest, mille Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut koostas põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi jaoks. Aruandes on esimest korda püütud kindlaks määrata kõik Euroopa põllumajandustootjate pakutavad üldkasutatavad keskkonnaalased hüved ning on esitatud argumendid, mis toetavad seisukohta, et need hüved tuleks tagada riigi rahakotist. Uuringus on välja selgitatud mitmesugused keskkondliku ja sotsiaalse tähtsusega üldkasutatavad hüved, mida Euroopa põllumajandustootjad pakuvad. Nende hulgas on väärtuslikud kultuurmaastikud, 1 põllulinnud, nagu üle maailma ohustatud suurtrapp ja kääpakotkas, 2 ning kogu Euroopas levinud liigirohked niidud. Lisaks majandavad põllumajandustootjad maid CO 2 talletamiseks ning aitavad säilitada vee ja muldade kõrget kvaliteeti. Uuringu tulemused on selgunud ajal, mil hoogustuvad arutelud ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle ning arutatakse ühise põllumajanduspoliitika eesmärke ja tähtsaimaid ülesandeid pärast 2013. aastat. Uuringu tulemusel jõuti järeldusele, et ühiskonna ootustele vastavate üldkasutatavate hüvede loomiseks on vaja õieti suunatud poliitikameetmeid koos selgete eesmärkide ja vajalike eelarvevahenditega.

Uuring näitas, et Eurooplased hindavad kõnealuseid üldkasutatavaid hüvesid kõrgelt, ent siiski viitavad tõendid sellele, et neid hüvesid ei pakuta piisavas ulatuses. Selles järeldati, et ühise põllumajanduspoliitika raames on välja töötatud mitmesugused meetmed, mis aitavad põllumajandustootjatel luua üldkasutatavaid hüvesid. Otsetoetustega ja nõuete järgimise kohustusega tagatakse elementaarsed üldkasutatavad hüved suurel osal ELi viljeldavast maast. Maaelu arengu meetmed, nagu põllumajanduse keskkonnameede, stimuleerivad põllumajandustootjaid sihipäraselt looma paljusid üldkasutatavaid hüvesid.

Aruandes on jõutud järeldusele, et paljusid kõnealuseid üldkasutatavaid hüvesid ei pakuta piisaval määral. See probleem süveneb tulevikus tõenäoliselt veelgi toormehindade ja tehnoloogia arengu ning kliimamuutuste tõttu, mis tähendab, et tulevikus peab riik rohkem sekkuma.

Aruanne on aadressil

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Sealhulgas näiteks ainulaadsed mägised maastikud ja nõmmrabad Inglismaal, Lõuna-Transilvaania karjamaad Rumeenias, Itaalia ja Hispaania astangulised maastikud, kus traditsiooniliselt kasvatatakse oliive ja muid püsikultuure, Austria, Lõuna-Prantsusmaa ja Põhja-Itaalia kõrged alpiaasad, Saksamaal Mecklenburgi lodudel asuvad karjamaad ning Hispaania kirdeosas Ebro jõe suudmealas asuvad suured riisipõllud.

2 :

Suurtrapp ( Otis tarda ) ja kääpakotkas ( Aquila heliaca ).


Side Bar