Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 46

Bruxelles, den 25. januar 2010

Ny undersøgelse af de "offentlige goder, som landbruget leverer i EU"

Den fælles landbrugspolitik spiller en vigtig rolle for, at landmændene kan levere miljøgoder og ‑tjenesteydelser, forudsat at foranstaltningerne målrettes på den rigtige måde. Dette er hovedbudskabet i en rapport, som Instituttet for Europæisk Miljøpolitik offentliggjorde i dag for Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Rapporten er det hidtil første forsøg på at identificere hele rækken af offentlige goder på miljøområdet, som landmændene leverer rundt om i EU, og indeholder argumenter for, at det offentlige skal betale for dem. Undersøgelsen identificerer en lang række forskellige miljømæssige og sociale offentlige goder, som EU's landmænd leverer, herunder skattede kulturlandskaber 1 , markfugle som den generelt truede stortrappe og kejserørn 2 og de artsrige enge, som findes i hele EU. Derudover forvalter landmændene jorden, så kulstoffet lagres, og er med til at bevare en høj vand‑ og jordbundskvalitet. Undersøgelsens resultater kommer på et tidspunkt, hvor debatten om den fælles landbrugspolitiks fremtid intensiveres, og hvor den fælles landbrugspolitiks mål og prioriteter for perioden efter 2013 drøftes. Det konkluderes, at det er vigtigt med en målrettet politik med klare mål og tilstrækkelige budgetmidler, for at det kan sikres, at der leveres offentlige goder i overensstemmelse med samfundets forventninger.

Undersøgelsen viser, at offentligheden i EU tillægger disse offentlige goder stor værdi, men at der er noget, der tyder på, at de ikke leveres i tilstrækkelig stor målestok. Det fastslås, at den fælles landbrugspolitik omfatter en række foranstaltninger, der hjælper landmændene med at levere offentlige goder. Kombinationen af direkte betalinger og krydsoverensstemmelse er med til at støtte leveringen af et mindstemål af offentlige goder i en stor del af EU's landbrugsområder. Landdistriktsforanstaltninger som fx miljøvenlige landbrugsforanstaltninger giver landmændene incitament til at levere en bred vifte af offentlige goder på en mere målrettet facon.

I rapporten konkluderes det, at mange af disse offentlige goder ikke leveres i tilstrækkeligt omfang. Knapheden på offentlige goder vil sandsynligvis blive større fremover på grund af de trusler, som udviklingen i råvarepriserne, den teknologiske udvikling og klimaforandringerne udgør, således at der formodentlig bliver behov for mere omfattende offentlig indgriben fremover.

Rapporten kan downloades via følgende link:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Som eksempler kan nævnes de enestående engelske bakke‑ og hedelandskaber, græslandskaberne i det sydlige Transsylvanien i Rumænien, terrasselandskaberne med den traditionelle olivenproduktion og andre permanente afgrøder i Italien og Spanien, Østrigs, Sydfrankrigs og Norditaliens alpine græsgange, vådengene i Mecklenburg i Tyskland og de vidtstrakte rismarker i Ebrodeltaet i det nordøstlige Spanien.

2 :

Stortrappe (Otis tarda) og kejserørn (Aquila heliaca).


Side Bar