Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 46

V Bruselu dne 25. ledna 2010

Nová studie o veřejných statcích v Evropské unii zajišťovaných zemědělstvím

Pokud jsou politiky zaměřeny správným směrem, hraje společná zemědělská politika rozhodující roli při pomoci zemědělcům v dodávkách zboží i poskytování služeb souvisejících s životním prostředím. Takto se dá shrnout základní poselství dnes uveřejněné zprávy, kterou pro Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK vypracoval Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. Zpráva se jako první svého druhu pokouší v plném rozsahu zmapovat, jaké veřejné statky související se životním prostředím zajišťují zemědělci v celé Evropě. Rovněž přináší argumenty, proč je třeba na jejich dodávky přispívat z veřejných prostředků. Studie ukazuje celou škálu nejrůznějších environmentálních a sociálních veřejných statků, o které se starají evropští zemědělci, a to včetně kulturní krajiny 1 , polního ptactva, jako např. celosvětově ohroženého dropa velkého a orla královského 2 , a druhově bohatých luk, které najdeme v celé Evropě. Zemědělci navíc obhospodařují půdu takovým způsobem, aby docházelo k ukládání uhlíku, a pomáhají udržovat vysokou kvalitu vod a půdy. Výsledky této studie přicházejí ve chvíli, kdy sílí diskuze o budoucnosti SZP a kdy se projednávají její cíle a priority pro období po roce 2013. Studie dochází k závěru, že pro zajištění souladu mezi poskytováním veřejných statků a očekáváními společnosti bude nejdůležitější správně zaměřená politika, s jasnými cíli, která bude podpořena dostatečnými rozpočtovými prostředky.

Podle studie si evropská veřejnost těchto veřejných statků vysoce cení, nicméně fakta naznačují, že tyto statky stále ještě nejsou zajišťovány v dostatečném měřítku. Dále se ve studii uvádí, že SZP poskytuje zemědělcům řadu opatření, která jim pomáhají při zajišťování veřejných statků. Kombinace přímých plateb a podmíněnosti podporuje základní úroveň zajišťování veřejných statků ve velké části zemědělsky obhospodařované půdy v EU . Opatření pro rozvoj venkova, jako např. agroenvironmentální opatření, motivují farmáře, aby zajišťovali celou škálu veřejného zboží cílenějším způsobem .

Zpráva dochází k závěru, že zajištění mnoha těchto veřejných statků není dostačující . Tyto nedostatky by se měly zřejmě v budoucnosti ještě prohloubit vzhledem k takovým hrozbám, jako jsou vývoj cen komodit, technologické faktory a dopady klimatických změn, které si v budoucnosti vyžádají vyšší míru veřejného zásahu .

Zprávu je možno stáhnout na této adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Např. včetně unikátní krajiny anglické pahorkatiny a rašelinišť, pastvin jižní Transylvánie v Rumunsku, terasovité krajiny v Itálii a Španělsku, pro niž je typická tradiční produkce oliv a jiných stálých plodin, vysokohorských pastvin v Rakousku, jižní Francii a severní Itálii, mokřinových pastvin v německém Meklenbursku a rozsáhlých rýžových polí v deltě řeky Ebro na severovýchodě Španělska.

2 :

Drop velký (Otis tarda ) a orel královský ( Aquila heliaca).


Side Bar