Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/46

Брюксел, 25 януари 2010 г.

Ново проучване относно „Обществени блага, предоставяни от селското стопанство в Европейския съюз“

В подпомагането на земеделските производители да доставят екологични стоки и услуги решаваща роля играе общата селскостопанска политика, при условие че тя е правилно насочена. Това е основното послание от доклад, публикуван днес за ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ от Института за европейска политика в областта на околната среда. Докладът представлява първи по рода си опит за определяне на пълната гама от екологични обществени блага, предоставяни от земеделски производители навсякъде в Европа, и излага аргументи тяхното доставяне да се заплаща с обществени средства. В рамките на проучването се установява широка гама от разнообразни екологични и социални обществени блага, които се предоставят от европейските земеделски производители, включително ценни културни пейзажи 1 ; полски птици, като например застрашените в световен мащаб от изчезване дропла и кръстат орел 2 ; и срещаните навсякъде в Европа ливади с множество различни растителни видове. Освен това земеделските стопани с грижите си за земята спомагат за съхранението на въглероден диоксид и за запазването на висококачествени води и почви. Резултатите от това проучване се появяват по време на усилващ се дебат относно бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) и на дискусии за целите и приоритетите на ОСП след 2013 г. В резултат на проучването се заключава, че една целенасочена политика с ясни цели и достатъчни бюджетни ресурси ще бъде от съществено значение за осигуряване на предоставянето на обществени блага в съответствие с очакванията на обществото.

Проучването показва, че европейското общество цени високо тези обществени блага, но фактите навеждат на мисълта, че те не се предоставят в достатъчен размер. Констатира се, че ОСП разполага с редица мерки, спомагащи за подкрепа на земеделските производители в предоставянето на обществени блага. Комбинацията от преки плащания и кръстосано спазване поддържа едно базово равнище на предоставяне на обществени блага върху голяма част от използваната земеделска площ в ЕС.

Мерките за развитие на селските райони, като например агроекологичната мярка, предоставят стимули за земеделските производители за по-целенасочено доставяне на широка гама от обществени блага.

В доклада се заключава, че снабдяването с много от тези обществени блага е недостатъчно. Недостигът в снабдяването вероятно ще нарасне в бъдеще предвид на заплахи като тенденциите в цените на стоките, технологични фактори и въздействието на изменението в климата, което говори за нуждата в бъдеще от по-голяма публична интервенция.

Докладът е на разположение на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm

1 :

Включително например уникалните пейзажи на английските хълмове и тресавища, пасищните пейзажи в южна Трансилвания, Румъния, характерните пейзажи с терасирани традиционни маслинови градини и други трайни насаждения в Италия и Испания, високопланинските пасища в Австрия, южна Франция и северна Италия, влажните пасища в Мекленбург, Германия, и обширните оризища в делтата на Ебро, североизточна Испания.

2 :

Дропла ( Otis tarda ) и кръстат орел ( Aquila heliaca ).


Side Bar