Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Bryssel den 27 april 2010

EU:s budgetförslag för 2011 och framtiden bortom krisen

Kommissionen antog den 27 april 2010 sitt förslag till EU:s budget för 2011. Att främja den ekonomiska återhämtningen, investera i våra ungdomars framtid och bygga morgondagens infrastrukturer står i fokus. Av en total budget på 142,6 miljarder euro avdelas ungefär 64,4 miljarder euro för insatser som ska stärka återhämtningen i ekonomin (+ 3,4 % jämfört med 2010 års budget). Vidare går 57,9 miljarder euro till de olika huvudinitiativen inom tillväxtstrategin Europa 2020, vilket motsvarar ca 40 % av budgeten.

Janusz Lewandowski, EU-kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget, gjorde följande uttalande: "Ambitionen med budgetförslaget för 2011 är att fortsätta stödja den ekonomiska återhämtningen i nära samarbete med medlemsstaterna, och att i nuläget – då ekonomin fortfarande lider av sviterna från krisen – särskilt hjälpa de mest utsatta grupperna, samtidigt som den mer övergripande strategin för tillväxt och sysselsättning måste ges utrymme i budgeten […] Dagens budgetförslag har till syfte att ge Europa och dess invånare incitament att utveckla framtidens ekonomi. Att främja forskning och utveckling, långsiktig hållbarhet och ett samhälle för alla är centrala prioriteter. Tanken med den föreslagna budgeten är också att hjälpa våra ungdomar att bli bättre rustade för framtiden, och uppmuntra de små och medelstora företagen att dra full nytta av EU-medlen för att kunna gå stärkta ur krisen."

64,4 miljarder euro – en budget för hållbar tillväxt

Genomförandet av programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden har nu gått in i en intensiv fas, och betalningsbemyndigandena (+ 16,9 %, sammanlagt över 42,5 miljarder euro) ökar betydligt snabbare än åtagandena för nya projekt (+ 3,2 %). Den ökade betalningstakten förväntas kunna bidra i reala termer till den stimulans som medlemsstaternas ekonomier behöver, samtidigt som medlen ska uppmuntra till strukturella justeringar i linje med den modell för hållbar tillväxt som EU tagit initiativ till inom ramen för sin nyligen antagna strategi för tillväxt och sysselsättning. Samtidigt fortsätter det praktiska genomförandet av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, bl.a. i fråga om de energiprojekt man enades om under 2009 och i början av 2010, med inriktning på avskiljning och lagring av koldioxid, vindkraft till havs samt energiinfrastruktur (över 1 miljard euro i anslag). Slutligen kommer 500 miljoner euro att avdelas för finansieringen av bredbandsprojekt i landsbygdsområden.

Medan anslagen för marknadsutgifter och direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och anslagen för landsbygdsutveckling kommer att ligga på en stabil nivå, kommer finansieringen av miljöskydd inom programmet Life+ att öka med 8,7 % och nå nivån 333 miljoner euro.

I budgetförslaget för 2011 föreslås en ökning av investeringarna i forskning, utveckling och innovation, infrastruktur och mänskliga resurser. Anslagen till sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling kommer att öka med 13,8 %, och därmed nå nivån 8,6 miljarder euro. De resurser EU avsätter för programmet blir därmed större än någonsin. Forskning och utveckling kan emellertid inte på egen hand driva den ekonomiska återhämtningen. Även anslagen till transeuropeiska transport- och energinät kommer att öka med 16,8 % (till totalt 1,3 miljarder euro), och programmet för konkurrenskraft och innovation får 4,4 % större anslag än 2010 (totalt 549 miljoner euro).

En budget som stöder de unga och vidareutvecklar EU-medborgarskapet

I sitt uttalande går Janusz Lewandowski också in på ungdomarnas situation: "Idag är över 20 % av våra ungdomar utan arbete. Denna situation är givetvis ohållbar. Europeiska unionen måste därför använda en del av sina budgetmedel till att hjälpa ungdomarna att bli bättre rustade för en yrkeskarriär, både genom ytterligare utbildning och utbyten."

Med dessa mål i sikte kommer finansieringen av programmet för livslångt lärande att öka med 2,6 % (till totalt 1,1 miljarder euro), vilket bland annat kommer att göra fler än 200 000 Erasmusstipendier tillgängliga för studerande. Ytterligare 120 000 ungdomar kommer att kunna delta i programmet Aktiv ungdom (anslag på 127 miljoner euro, + 1,6 %), som ska underlätta för ungdomar att hitta arbete genom olika informella utbildningsinsatser.

Finansieringen av program inom området med frihet, säkerhet och rättvisa kommer att öka med 12,8 %, vilket är den största ökningen inom någon rubrik i detta budgetförslag. De betydande bidragen till säkerhet och skydd av friheter (+ 24,4 %) och till hanteringen av migrationsflöden (+ 18,5%) speglar den stora vikt som EU fäster vid genomförandet av den handlingsplan som kommissionen nyligen antog för unionens arbete under de följande fem åren inom områdena medborgarskap, rättvisa, säkerhet samt asyl- och invandringsfrågor.

EU som global partner

Budgetförslaget bekräftar en stabil anslagsnivå inom rubriken "EU som global partner" (+ 5,6 %), där resurser kommer att avsättas bland annat till följande tre förslag:

a) Att förstärka EU:s bidrag till millennieutvecklingsmålen i samband med FN-konferensen i höst (65 miljoner euro);

b) Att öka EU:s stöd till utvecklingsländernas klimatåtgärder (65 miljoner euro);

c) Att avdela ytterligare 25 miljoner euro till stöd för ekonomisk och social utveckling inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen (25 miljoner euro).

Administrativa utgifter

De administrativa utgifterna för samtliga institutioner kommer att uppgå till 8,3 miljarder euro, vilket motsvarar 5,8 % av budgeten. Kommissionen håller fast vid sitt åtagande om nolltillväxt i fråga om personal, och de nya utmaningar som följer av Lissabonfördraget kommer således att bemötas genom omfördelning av befintlig personal.

Vad händer härnäst?

Om det nya budgetförfarandet säger Janusz Lewandowski: "Detta är den första budgeten som kommer att antas enligt Lissabonfördraget. Det medför två viktiga skillnader: För det första förväntas hela förfarandet gå betydligt fortare än tidigare, eftersom budgetförslaget bara ska behandlas en gång i Europaparlamentet, i stället för två gånger som tidigare. För det andra har rådet och parlamentet nu lika stort inflytande när det gäller antagandet av budgeten, vilket kommer att ställa ytterligare krav på samarbetet mellan de tre institutionerna i processen."

Rådet kommer att meddela sin ståndpunkt i fråga om budgetförslaget i juni, och Europaparlamentet i oktober. Om deras uppfattningar går isär kommer ett 21 dagar långt förlikningsförfarande att inledas, med kommissionen i en roll som opartisk medlare. Europaparlamentet förväntas anta 2011 års budget i november 2010.

Obs.: I budgeten beräknas de kommande behoven både i fråga om åtaganden (rättsliga förpliktelser att finansiera en viss utgift förutsatt att vissa villkor är uppfyllda) och betalningar (faktiska utbetalningar till mottagarna, kontant eller genom banköverföring).


Side Bar