Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Bruselj, 27. aprila 2010

Predlog proračuna EU za leto 2011: prihodnost po krizi

Spodbujanje oživitve gospodarstva ter naložbe v evropsko mladino in v infrastrukture prihodnosti so prednostne naloge v predlogu proračuna za leto 2011, ki ga je sprejela Komisija 27. aprila 2010. Tako je od skupne 142,6 milijarde evrov približno 64,4 milijarde evrov namenjene ukrepom za oživitev gospodarstva (+3,4 % v primerjavi z letom 2010). Poleg tega pa sredstva v podporo najprepoznavnejših pobud iz strategije EU 2020 (za gospodarsko rast) znašajo 57,9 milijarde evrov (približno 40 % proračuna).

Cilj tega predloga proračuna je, da bi zdaj, po krizi, skupaj z državami članicami še naprej pospeševal oživitev gospodarstva, zlasti v korist najranljivejšega prebivalstva, poleg tega pa na proračunski ravni odražal novi celostni pristop EU k ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti,“ je izjavil evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun Janusz Lewandowski.

„Danes sprejeti predlog proračuna Evropo in njene državljane spodbuja, naj razvijejo gospodarstvo za prihodnost, ki bi temeljilo na raziskavah in inovacijah, trajnosti ter socialnem vključevanju. Predlog proračuna je tako usmerjen v pomoč mladim, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost, ter prepričevanje malih in srednjih podjetij, naj v celoti izkoristijo sredstva Unije in si z njihovo podporo opomorejo od krize.“

Sredstva v višini 64,4 milijarde evrov: proračun za prihodnjo trajnostno rast

Strukturna sklada in Kohezijski sklad so zdaj v fazi praktičnega izvajanja. Obveznosti za nove projekte se bodo sicer zvišale samo za 3,2 %, vendar se bodo odobritve plačil za dejavne projekte povečale za 16,9 % na več kot 42,5 milijarde evrov. To povečanje plačil naj bi realno prispevalo k potrebni spodbudi nacionalnih gospodarstev ter hkrati pospešilo strukturno prilagoditev na model trajnostne rasti, ki ga je določila EU v pred kratkim sprejeti strategiji za gospodarsko rast in delovna mesta. Izvajati se bo začel tudi evropski načrt za oživitev gospodarstva, v okviru katerega bo več kot 1 milijarda evrov namenjena financiranju praktičnega izvajanja energetskih projektov, odobrenih leta 2009 in v začetku leta 2010, na področjih zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida, energije iz vetrnih elektrarn na morju ter energetske infrastrukture. Poleg tega bo približno 500 milijonov evrov namenjenih financiranju odobrenih projektov za širokopasovne povezave na podeželju.

Sredstva za odhodke, povezane s trgom, in neposredne pomoči v okviru skupne kmetijske politike ter za razvoj podeželja se ne bodo zelo spremenila, financiranju varstva okolja v okviru programa Life+ pa bo namenjenih dodatnih 8,7 % sredstev, ki bodo tako znašala 333 milijonov evrov.

V predlogu proračuna za leto 2011 je več tudi sredstev za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije, infrastrukturo ter človeški kapital. Sredstva 7. okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj se bodo povečala za 13,8 % na 8,6 milijarde evrov – Unija v ta program še nikoli ni vložila tolikšnih sredstev. Vendar zgolj raziskave in razvoj še ne morejo oživiti gospodarstva. Zato se bodo sredstva za vseevropska prometna in energetska omrežja zvišala za 16,8 % (na 1,3 milijarde evrov), program za konkurenčnost in inovativnost pa bo prejel 4,4 % več sredstev kot v letu 2010 (549 milijonov evrov).

Proračun za prihodnost naše mladine in okrepitev državljanstva

„Več kot 20 % evropske mladine je brezposelne,“ je dejal Janusz Lewandowski. „Takšno stanje je seveda nevzdržno. Proračun EU jih mora pomagati usposobiti za poklicno pot, pa naj bo to z izobraževanjem ali izmenjavami.“

V ta namen se bo financiranje programa vseživljenjskega učenja povečalo za 2,6 % (na 1,1 milijarde evrov), tako da bo študentom na voljo več kot 200 000 štipendij Erasmus. Poleg tega bo 120 000 mladih prejelo sredstva iz programa Mladi v akciji, v okviru katerega bo 127 milijonov evrov (+1,6%) namenjenih za pomoč mladim do zaposlitve z neformalnimi učnimi dejavnostmi.

Za programe na področju svobode, varnosti in pravice bo namenjenih 12,8 % več sredstev. V predlogu proračuna za leto 2011 se sredstva za noben drug razdelek ne bodo tako povečala. Znatna dodatna sredstva za varnost in zaščito svoboščin (24,4 %) ter upravljanje migracijskih tokov (18,5 %) kažejo, kako zelo pomembno je izvajanje akcijskega programa EU za državljanstvo, pravico, varnost, azil in priseljevanje za naslednjih pet let, ki ga je pred kratkim sprejela Komisija.

EU kot globalni akter

Še vedno visoka raven financiranja za Unijo kot globalnega akterja (+5,6 %) je potrebna zaradi treh glavnih predlogov:

    a) potrditev višine obljubljenih sredstev EU na jesenski konferenci Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja (65 milijonov evrov);

    b) okrepitev podpore EU za države v razvoju pri obvladovanju podnebnih sprememb (65 milijonov evrov);

    c) dodelitev novega zneska za spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja turške skupnosti na Cipru (25 milijonov evrov).

Upravni odhodki

Upravni odhodki vseh institucij EU so določeni na 8,3 milijarde evrov oz. 5,8 % proračuna. Komisija bo še naprej spoštovala svojo zavezo o ničelni rasti števila zaposlenih ter notranjem prerazporejanju osebja za spopadanje z novimi izzivi in nalogami.

Kaj zdaj?

„To je prvi proračun v skladu z Lizbonsko pogodbo,“ je pojasnil Janusz Lewandowski. „Ta prinaša dve glavni razliki: prva je, da je celoten postopek veliko hitrejši kot v preteklosti, saj je zdaj namesto dveh obravnav v Evropskem parlamentu le ena. Druga sprememba je, da imata Svet in Parlament prvič enake pristojnosti pri sprejemanju proračuna. Zato bodo morale vse tri institucije EU, ki sodelujejo v tem postopku, sodelovati bolj kot kdaj koli prej.“

Svet bo razglasil svoje mnenje o predlogu proračuna junija, Evropski parlament pa oktobra. Če se bosta njuni mnenji razhajali, se bo začel 21-dnevni spravni postopek, pri katerem bo imela Komisija vlogo poštenega posrednika. Končni proračun za leto 2011 naj bi Parlament sprejel novembra.

Opomba: V proračunu so predvidene tako obveznosti (pravne zaveze za zagotovitev financiranja, če so izpolnjeni določeni pogoji) kot plačila (dejanski gotovinski ali bančni prenosi prejemnikom).


Side Bar