Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

V Bruseli 27. apríla 2010

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2011: Budúcnosť po skončení krízy

Podpora oživenia hospodárstva, investície do európskej mládeže a infraštruktúry zajtrajška predstavujú priority návrhu rozpočtu na rok 2011, ktorý Komisia prijala 27. apríla 2010. Z celkovej sumy 142,6 mld. EUR je zhruba 64,4 mld. EUR zameraných na opatrenia na oživenie hospodárstva (+ 3,4 % v porovnaní s rokom 2010). Okrem toho, finančné prostriedky na podporu vedúcich iniciatív stratégie Európa 2020 (pre rast) predstavujú približne 57,9 mld. EUR (zhruba 40 % rozpočtu).

„Cieľom návrhu rozpočtu je aj naďalej v tomto období po kríze podporovať oživenie hospodárstva v spolupráci s členskými štátmi EÚ, najmä v prospech najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Zároveň je jeho cieľom na rozpočtovej úrovni odrážať nový komplexný prístup EÚ k rastu a vytváraniu nových pracovných miest“, uviedol Janusz Lewandowski, komisár EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet.

„Dnes prijatý návrh rozpočtu poskytuje Európe a jej občanom podnety na rozvoj hospodárstva v budúcnosti: základnými kameňmi sú výskum a inovácie, trvalo udržateľný rozvoj a sociálna inklúzia. Tento návrh rozpočtu sa zameriava na pomoc našej mládeži lepšie sa pripraviť na svoju budúcnosť a na podnecovanie malých a stredných podnikov, aby sa maximálnym využívaním finančných prostriedkov EÚ zotavili z krízy".

64,4 mld. EUR: rozpočet pre budúci udržateľný rast

Štrukturálne fondy a Kohézny fond sú v súčasnosti v štádiu aktívneho praktického vykonávania. Hoci viazané rozpočtové prostriedky na nové projekty vzrástli o 3,2 %, platobné rozpočtové prostriedky pre rozbehnuté projekty vzrástli o 16,9 % a predstavujú sumu vo výške viac ako 42,5 mld. EUR. Očakáva sa, že tento nárast v platbách prispeje v reálnom vyjadrení k potrebnému povzbudeniu národných hospodárstiev a zároveň bude podporovať štrukturálne prispôsobenie sa modelu udržateľného rastu, ktorý určila EÚ vo svojej nedávno dohodnutej stratégii pre rast a zamestnanosť. Takisto sa nezabudlo na vykonávanie európskeho plánu na oživenie hospodárstva s viac ako 1 miliardou EUR na financovanie praktickej implementácie energetických projektov odsúhlasených v roku 2009 a na začiatku roka 2010 v oblasti zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, príbrežnej veternej energie a energetickej infraštruktúry. Podobne bude zhruba 500 mil. EUR použitých na financovanie schválených projektov počítačového širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach.

Zatiaľ čo financovanie výdavkov súvisiacich s trhom a priamou pomocou v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj výdavkov na rozvoj vidieka zostane na rovnakej úrovni, financovanie ochrany životného prostredia prostredníctvom programu Life+ bude podporené zvýšením prostriedkov o + 8,7 % a dosiahne sumu vo výške 333 mil. EUR.

V návrhu rozpočtu na rok 2011 sa takisto zvýšia investície do výskumu, vývoja a inovácií, infraštruktúry a ľudského kapitálu. Prostriedky pre siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj narastú o 13,8 % a dosiahnu tak sumu 8,6 mld. EUR. EÚ doposiaľ nikdy neinvestovala do tohto programu takú veľkú sumu. Výskum a vývoj však nemôžu byť jedinou podporou oživenia hospodárstva: Prostriedky pre transeurópske dopravné a energetické siete narastú o 16,8 % (na 1,3 mld. EUR) a program pre konkurencieschopnosť a inováciu získa o 4,4 % viac prostriedkov v porovnaní s rokom 2010 (549 mil. EUR).

Rozpočet pre budúcnosť našej mládeže a posilnenie občianstva

„Viac ako 20 % mladých ľudí v Európe je nezamestnaných“, uviedol Janusz Lewandowski. „Táto situácia je neudržateľná. Rozpočet EÚ by im mal pomôcť pri ich príprave na profesionálnu kariéru či už prostredníctvom vzdelávania alebo výmenných programov“.

V tejto súvislosti vzrastú prostriedky pre program celoživotného vzdelávania o 2,6 % (na 1,1 mld. EUR), čo bude pre študentov znamenať sprístupnenie viac ako 200 000 štipendií v rámci programu Erasmus. Ďalším 120 000 účastníkom budú poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom programu „Mládež v akcii“, v rámci ktorého sa prerozdelí suma 127 mil. EUR (+ 1,6 %) na pomoc mladým ľuďom, aby vďaka neformálnym vzdelávacím činnostiam ľahšie získali zamestnanie.

Prostriedky na financovanie programov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti narastú o 12,8 % – čo je najväčší nárast spomedzi všetkých okruhov návrhu rozpočtu na rok 2011. Značné príspevky na zabezpečenie a ochranu slobôd (+24,4 %) a na riadenie migračných tokov (+18,5 %) odrážajú význam, aký sa prikladá vykonávaniu akčného plánu EÚ v oblasti občianstva, spravodlivosti, bezpečnosti, azylu a prisťahovalectva na najbližších päť rokov, ktorý Komisia nedávno prijala.

EÚ ako globálny aktér

Stabilná úroveň financovania okruhu „EÚ ako globálny aktér“ (+5,6 %) je potvrdená troma hlavnými návrhmi:

    a) posilnenie záväzku EÚ na jesennej konferencii OSN týkajúcej sa rozvojových cieľov tisícročia (65 mil. EUR);

    b) posilnenie podpory EÚ rozvojovým krajinám, ktoré čelia zmene klímy (65 mil. EUR);

    c) pridelenie nových prostriedkov na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja komunity cyperských Turkov (25 mil. EUR).

Správne výdavky

Správne výdavky všetkých inštitúcií EÚ predstavujú sumu vo výške 8,3 mld. EUR, čo je 5,8 % rozpočtu. Komisia bude aj naďalej rešpektovať svoj záväzok nulového nárastu v počte zamestnancov a interne prerozdelí zamestnancov tak, aby mohla plniť nové výzvy a úlohy.

Čo bude ďalej?

„Toto je prvý rozpočet prijatý v súlade s Lisabonskou zmluvou“, objasnil Janusz Lewandowski. „Došlo k dvom hlavným zmenám: po prvé, celý proces je oveľa rýchlejší ako v minulosti vďaka tomu, že v Európskom parlamente bude iba jedno čítanie v porovnaní s dvoma čítaniami v minulosti. Po druhé, Rada a Parlament majú po prvýkrát pri prijímaní rozpočtu rovnakú právomoc. Preto je medzi troma inštitúciami EÚ zapojenými do tohto procesu potrebná užšia spolupráca ako kedykoľvek predtým.“

Rada zverejní svoju pozíciu k návrhu rozpočtu v júni a Európsky parlament ju bude nasledovať v októbri. V prípade nezhody medzi nimi bude zahájený 21-denný zmierovací postup s Európskou komisiou v úlohe čestného sprostredkovateľa Parlament prijme konečný rozpočet na rok 2011 v novembri.

Poznámka: V rozpočte sa počíta so záväzkami (právne záväzky na poskytnutie finančných prostriedkov za predpokladu splnenia určitých podmienok) a platbami (skutočné prevedenie prostriedkov príjemcom v hotovosti alebo bankovým prevodom).


Side Bar