Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Brussel, 27 april 2010

EU-ontwerpbegroting 2011: de toekomst na de crisis

Het aanwakkeren van het economisch herstel en investeringen in de Europese jeugd en toekomstige infrastructuur zijn de prioriteiten van de ontwerpbegroting 2011 die op 27 april 2010 door de Commissie is goedgekeurd. Van een totaalbedrag van 142,6 miljard EUR is 64,4 miljard EUR gericht op het bewerkstelligen van het economisch herstel (+3,4% ten opzichte van 2010). Voorts bedragen die middelen die worden vrijgemaakt voor de kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie (voor groei) ongeveer 57,9 miljard EUR (hetgeen neerkomt op ongeveer 40% van de begroting).

"Met de ontwerpbegroting wordt ernaar gestreefd om in samenwerking met de EU-lidstaten de bevordering van het economisch herstel voort te zetten, in het bijzonder ten bate van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, in deze periode na de crisis, terwijl op begrotingsniveau uiting wordt gegeven aan de nieuwe alomvattende aanpak van de EU voor het scheppen van werkgelegenheid en groei," aldus Europees commissaris voor financiële programmering en begroting Janusz Lewandowski.

Hij voegde eraan toe: "De vandaag goedgekeurde ontwerpbegroting spoort Europa en zijn burgers ertoe aan een toekomstgerichte economie te ontwikkelen: onderzoek en innovatie, duurzaamheid en inclusie vormen de hoekstenen van de begroting. Deze ontwerpbegroting is erop gericht de Europese jongeren beter voor te bereiden op hun toekomst en om kleine en middelgrote ondernemingen ertoe aan te zetten ten volle gebruik te maken van de EU-middelen om zich te herstellen van de crisis."

64,4 miljard EUR: een begroting voor toekomstgerichte duurzame groei

De Structuurfondsen en het Cohesiefonds bevinden zich momenteel in een fase waarop zij daadwerkelijk op het terrein ten uitvoer worden gelegd. De vastleggingskredieten voor nieuwe projecten stijgen met 3,2% en de betalingskredieten voor lopende projecten nemen toe met 16,9% en bedragen meer dan 42,5 miljard EUR. Verwacht wordt dat deze toename van de betalingskredieten in reële termen de noodzakelijke prikkels aan de nationale economieën zal geven en ook zal bijdragen tot de structurele aanpassing volgens het model van duurzame groei dat de EU in haar recentelijk goedgekeurde strategie voor groei en werkgelegenheid heeft vastgesteld. Voorts wordt momenteel het Europees economisch herstelplan ten uitvoer gelegd. Hierbij is meer dan 1 miljard EUR vrijgemaakt voor de financiering van de effectieve uitvoering van in 2009 en aanvang 2010 goedgekeurde energieprojecten op het vlak van CO2-afvang en –opslag, offshore-windenergie en energie-infrastructuur. Tegelijkertijd is ongeveer 500 miljoen EUR vrijgemaakt voor de financiering van de goedgekeurde IT-breedbandprojecten in plattelandsgebieden.

De middelen voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en die voor plattelandsontwikkeling blijven stabiel, maar de middelen voor de financiering van milieubescherming in het kader van de Life+ programma stijgen met 8,7% en bedragen momenteel 333 miljoen EUR.

De ontwerpbegroting 2011 voorziet ook in een stijging van de investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, infrastructuur en menselijk kapitaal. De middelen voor het 7de Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling stijgen met 13,8% en bedragen thans 8,6 miljard EUR; dit is de eerste maal dat de EU zoveel middelen in dat programma investeert. De bevordering van het economisch herstel kan evenwel niet beperkt blijven tot investeringen in onderzoek en ontwikkeling: er wordt voorzien in een toename met 16,8% (1,3 miljard EUR) van de middelen voor de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie en voor het programma voor concurrentievermogen en innovatie (PCI) wordt in vergelijking met 2010 4,4% meer middelen uitgetrokken (549 miljoen EUR).

Een begroting voor de toekomst van de Europese jongeren en de versterking van het burgerschap

"Meer dan 20% van de Europese jongeren zijn werkloos," verklaart Janus Lewandowski en hij voegt eraan toe:"Dit is duidelijk een onhoudbare situatie. "Middelen uit de EU-begroting moeten ingezet worden om hen te helpen hun beroepsloopbaan voor te bereiden, hetzij door onderwijs, hetzij door uitwisselingsprojecten."

Om deze doelstelling te bereiken, nemen de middelen voor het programma voor een leven lang leren met 2,6% toe (1,1 miljard EUR), waardoor meer dan 200 000 Erasmus-beurzen beschikbaar zijn voor de studenten. Daarenboven worden 120 000 deelnemers gefinancierd door middel van het programma "Jeugd in actie", dat 127 miljoen EUR (+1,6%) vrijmaakt voor de aanwerving van jongeren via niet-formele leeractiviteiten.

De middelen voor de programma's op het vlak van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid nemen toe met 12,8% - de grootste stijging van alle rubrieken van de ontwerpbegroting 2011. Uit de aanzienlijke middelen die worden vrijgemaakt voor de veiligheid en bescherming van vrijheden (+24,4%) en het beheer van migratiestromen (+18,5%) blijkt het belang dat wordt gehecht aan de uitvoering van het recentelijk door de Commissie goedgekeurde EU-actieplan op het gebied van burgerschap, justitie, veiligheid, asiel en immigratie.

De EU als mondiale partner

De middelen voor de EU als mondiale partner (+5,6%) worden op hetzelfde niveau gehandhaafd, hetgeen blijkt uit de volgende drie belangrijke voorstellen:

    a) een verhoging van de EU-toezegging op de VN-conferentie in het najaar over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (65 miljoen EUR);

    b) een verhoging van de EU-bijstand voor ontwikkelingslanden om de problemen in verband met de klimaatverandering aan te pakken (65 miljoen EUR);

    c) toewijzing van een nieuw bedrag om de economische en sociale ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap te bevorderen (25 miljoen EUR).

Administratieve uitgaven

De administratieve uitgaven voor alle EU-instellingen bedragen 8,3 miljard EUR of 5,9% van de begroting. De Commissie zal haar verbintenis nakomen met betrekking tot de handhaving van een nulgroei voor personeelsuitgaven en de interne overplaatsing van personeelsleden voor het vervullen van nieuwe taken.

Hoe gaat het verder?

"Dit is de eerste begroting onder het Verdrag van Lissabon," aldus Janusz Lewandowski. Er zijn twee belangrijke verschillen: ten eerste zal de volledige procedure thans veel sneller verlopen dan in het verleden het geval was, aangezien er in het Europees Parlement slechts één lezing is in vergelijking met twee lezingen in het verleden. Ten tweede hebben de Raad en het Parlement voor de eerste maal even grote bevoegdheden voor de vaststelling van de begroting. Dit vergt een grotere samenwerking dan in het verleden het geval was tussen de drie EU-instellingen die bij het opstellen van de begroting zijn betrokken."

De Raad zal zijn standpunt over de ontwerpbegroting in juni vaststellen en het Europees Parlement in oktober. Indien de Raad en het Parlement het niet eens worden, wordt een bemiddelingsprocedure opgestart waarbij de Europese Commissie de rol van eerlijke bemiddelaar vervult. Verwacht wordt dat de begroting 2011 in november definitief door het Europees Parlement wordt vastgesteld.

Opmerking: De begroting bevat ramingen van zowel vastleggingen (juridische verbintenissen om voor financiering te zorgen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan) als betalingen (geld dat contant of per bankoverschrijving aan de begunstigden wordt uitbetaald).


Side Bar