Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Bryssel 27. huhtikuuta 2010

EU:n vuoden 2011 talousarvioesityksessä panostetaan kriisin jälkeiseen tulevaisuuteen

Komission 27. huhtikuuta 2010 hyväksymässä vuoden 2011 talousarvioesityksessä panostetaan talouden elvyttämiseen, Euroopan nuoriin ja tulevaisuuden infrastruktuureihin. Talousarvioesityksen 142,6 miljardin euron loppusummasta noin 64,4 miljardia euroa käytetään talouden elvyttämiseen (3,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010) ja noin 57,9 miljardia euroa (noin 40 prosenttia kaikista määrärahoista) työllisyyttä tukevassa EU 2020 ‑strategiassa esitettyihin avainaloitteisiin.

Talousarvioesityksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että talouden elvyttämistä jatketaan kriisin jälkeen yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Huomiota kiinnitetään etenkin heikoimmassa asemassa oleviin tuen tarvitsijoihin. Talousarvioesityksen perustaksi on näin otettu EU:n uusi kokonaisvaltainen strategia kasvun ja työllisyyden edistämiseksi”, totesi rahoitussuunnittelusta ja talousarviosta vastaava komissaari Janusz Lewandowski.

Tänään hyväksytyllä talousarvioesityksellä kannustetaan Eurooppaa ja sen kansalaisia kehittämään taloutta tulevaisuutta ajatellen. Talousarvioesityksen peruslähtökohtina ovatkin tutkimuksen ja innovaatioiden, kestävän kehityksen sekä osallisuuden edistäminen. Tarkoituksena on auttaa nuoria valmistautumaan entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin ja saada pienet ja keskisuuret yritykset hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti EU:n varoja kriisistä selviytymiseksi”, Lewandowski sanoi.

Kestävää kasvua tuetaan 64,4 miljardilla eurolla

Rakennerahasto- ja koheesiorahastohankkeissa on nyt päästy käytännön toteutusvaiheeseen. Uusia hankkeita varten on varattu 3,2 prosenttia enemmän maksusitoumusmäärärahoja ja käynnissä olevia hankkeita varten 16,9 prosenttia enemmän maksumäärärahoja, joiden määrä on näin yli 42,5 miljardia euroa. Maksumäärärahojen kasvattamisella on tarkoitus auttaa tarjoamaan jäsenvaltioille talouden elpymistä edistäviä reaalisia kannustimia sekä tukea rakennemuutoksia, joita tarvitaan, jotta EU:n äskettäin hyväksymään kasvu- ja työllisyysstrategiaan sisältyvä kestävän kasvun tavoite voitaisiin saavuttaa. Euroopan talouden elvytyssuunnitelman toteuttamista jatketaan, ja sen puitteissa on varattu yli miljardi euroa hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, merituulivoimaan ja energiainfrastruktuureihin liittyviin energiahankkeisiin, joista sovittiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alussa. Lisäksi maaseutualueiden laajakaistahankkeita tuetaan noin 500 miljoonalla eurolla.

Yhteisen maatalouspolitiikan alaan kuuluvia markkinoihin liittyviä menoja ja suoria tukia sekä maaseudun kehittämistä varten tarkoitetut määrärahat on säilytetty edellisvuoden tasolla. Life+-ohjelmasta ympäristönsuojeluun osoitettavia määrärahoja on sen sijaan lisätty 8,7 prosenttia, 333 miljoonaan euroon.

Vuoden 2011 talousarvioesityksessä investoidaan aiempaa enemmän tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin sekä infrastruktuureihin ja inhimilliseen pääomaan. Seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman määrärahoja on lisätty 13,8 prosenttia, 8,6 miljardiin euroon. Puiteohjelmalle osoitetaan näin enemmän määrärahoja kuin koskaan aikaisemmin. Tutkimus ja kehittäminen eivät kuitenkaan yksin riitä talouden elvyttämiseen. Siihen tarvitaan myös Euroopan laajuisia liikenne- ja energiaverkkoja, joita varten on nyt varattu 16,8 prosenttia enemmän määrärahoja kuin aikaisemmin (eli 1,3 miljardia euroa). Myös kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman määrärahoja on lisätty 4,4 prosenttia vuodesta 2010 (549 miljoonaan euroon).

Varoja ohjataan nuorten tulevaisuuteen ja kansalaisuuden tukemiseen

Euroopan nuorista on työttömänä yli 20 prosenttia”, totesi Janus Lewandowski. "Hänen mukaansa tilanne ei voi jatkua tällaisena. EU:n talousarviosta olisi Lewandowskin mukaan tuettava koulutuksen ja nuorisovaihtojen kaltaisia toimia, joilla autetaan nuoria ammatin hankkimisessa."

Elinikäisen oppimisen ohjelmaa varten on tämän vuoksi varattu 2,6 prosenttia enemmän määrärahoja (eli 1,1 miljardia euroa). Näin yli 200 000 opiskelijalle voidaan tarjota Erasmus-apuraha. Lisäksi nuorisotoimintaohjelmasta (Youth in Action) myönnetään rahoitusta 120 000 osallistujalle. Ohjelmasta tuetaan 127 miljoonalla eurolla (+ 1,6 prosenttia) koulun ulkopuolista oppimista, jolla edistetään nuorten työllistymistä.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyville ohjelmille myönnettävää rahoitusta on lisätty 12,8 prosenttia. Tämä on suurin vuoden 2011 talousarvioesityksessä tehty yksittäinen lisäys. Vapauksien suojelua (+ 24,4 prosenttia) ja maahanmuuttovirtojen hallintaa (+ 18,5 prosenttia) varten varattuihin määrärahoihin tehdyt merkittävät lisäykset ovat seurausta komission äskettäin hyväksymästä EU:n toimintasuunnitelmasta, joka ohjaa kansalaisuuteen, oikeuteen, turvallisuuteen, turvapaikka-asioihin ja maahanmuuttoon liittyvää EU:n politiikkaa seuraavien viiden vuoden ajan.

EU globaalina kumppanina

EU:n toiminta globaalina kumppanina on varmistettu tätä osa-aluetta varten osoitetulla riittävällä rahoituksella (+ 5,6 prosenttia) sekä seuraavilla kolmella ehdotuksella, joiden mukaan

a) EU sitoutui lisäämään rahoitustukeaan viime syksynä vuosituhannen kehitystavoitteista järjestetyssä YK:n konferenssissa (65 miljoonaa euroa);

b) EU lisää ilmastonmuutoksen torjuntaan tarkoitettua tukea kehitysmaille (65 miljoonaa euroa);

c) EU myöntää lisärahoitusta Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseksi (25 miljoonaa euroa).

Hallintomenot

EU:n kaikkien toimielinten yhteenlasketut hallintomenot ovat 8,3 miljardia euroa eli 5,8 prosenttia kaikista menoista. Komissio ei edelleenkään aio pyytää uusia virkoja vaan huolehtii henkilöstönsä sisäisin uudelleenjärjestelyin siitä, että uusiin haasteisiin liittyvät tehtävät pystytään hoitamaan.

Seuraavat vaiheet

Talousarvio hyväksytään nyt ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen mukaisesti, totesi Janusz Lewandowski. Lewandowskin mukaan menettelyssä on aiempaan verrattuna kaksi suurta eroa. Ensinnäkin koko menettely saadaan päätökseen paljon aiempaa nopeammin, koska esitys käsitellään Euroopan parlamentissa vain kerran, kun aikaisemmin käsittelyjä oli kaksi. Toiseksi neuvostolla ja parlamentilla on nyt ensimmäistä kertaa tasavertaiset valtuudet talousarviota hyväksyttäessä. Talousarviomenettelyyn osallistuvilta kolmelta toimielimeltä edellytetään tämän vuoksi nyt tiiviimpää yhteistyötä kuin koskaan aikaisemmin".

Neuvosto vahvistaa kantansa talousarvioesitykseen kesäkuussa ja Euroopan parlamentti lokakuussa. Jos neuvoston ja parlamentin kannat poikkeavat toisistaan, aloitetaan 21 päivän pituinen sovittelumenettely, jossa puolueettomana välittäjänä toimii Euroopan komissio. Parlamentin odotetaan hyväksyvän vuoden 2011 lopullisen talousarvion marraskuussa.

Huom: Talousarvio sisältää sekä maksusitoumusmäärärahoja (jotka vastaavat oikeudellisia sitoumuksia rahoituksen myöntämisestä tiettyjen edellytysten täyttyessä) ja maksumäärärahoja (jotka vastaavat varsinaisia rahoituksen saajille suoritettavia käteismaksuja tai tilisiirtoja).


Side Bar