Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Brüssel, 27. aprill 2010

ELi 2011. aasta eelarveprojekt: tulevik pärast kriisi

Komisjonis 27. aprillil 2010 vastu võetud ELi 2011. aasta eelarveprojekti peamised prioriteedid on majanduse elavdamine, investeeringud Euroopa noortesse ja tuleviku infrastruktuuridesse. 142,6 miljardi euro suurusest kogueelarvest on ümardatult 64,4 miljardit eurot eraldatud majanduse elavdamise meetmete jaoks (+3,4 % võrreldes 2010. aastaga). Lisaks on ELi 2020. aasta tööhõive ja majanduskasvu strateegia suurprojektide toetamiseks ette nähtud 57,9 miljardit eurot, mis moodustab eelarvest ligikaudu 40 %.

Eelarve eesmärk on jätkuvalt koos ELi liikmesriikidega toetada majanduse elavnemist, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse kriisi tõttu kõige enam kannatanutele. Ühtlasi peegeldab eelarve ELi uut põhjalikku tööhõive ja majanduskasvu lähenemisviisi,” ütleb eelarve ja finantsplaneerimise volinik Janusz Lewandowski.

„Täna vastu võetud eelarveprojekt annab Euroopale ja selle kodanikele stiimuli tuleviku majanduse edendamiseks: teadustöö ja innovatsioon, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne kaasamine on selle nurgakivid. Eelarveprojektis keskendutakse noortele, et aidata neil paremini tulevikuks ette valmistuda, samuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, et nad kasutaksid kriisist väljumiseks täielikult ära ELi vahendeid".

64,4 miljardit eurot: jätkusuutliku majanduskasvu eelarve

Struktuurifondid ja ühtekuulusfond on jõudnud kohapealse aktiivse rakendamise etappi. Uute projektide kulukohustused suurenevad 3,2 %, käimasolevate projektide maksete assigneeringud suurenevad 16,9 %, ületades 42,5 miljardi euro taseme. Maksete suurenemine peaks aitama luua vajalikku stiimuli liikmesriikide majanduste jaoks, innustades neid tegema struktuurikohandusi vastavalt jätkusuutliku majanduskasvu mudelile, mis on ette nähtud hiljutises tööhõive ja majanduskasvu strateegias. Lisaks rakendatakse Euroopa majanduse elavdamise kava, mille raames rahastatakse 1 miljardi euro ulatuses 2009. aastal ja 2010. aasta alguses kokku lepitud energiaprojekte sellistes valdkondades nagu süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, avamere tuuleenergia ja energia infrastruktuurid. Samuti rahastatakse 500 miljoni euroga IT-lairibaühenduse projekte maapiirkondades.

Kuigi vahendid turuga seotud kulude, ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste ja maaelu arengu jaoks ei muutu, lisandub „Life+” programmi kaudu keskkonnakaitseks ettenähtud vahenditele 8,7%. Need vahendid moodustavad nüüd kokku 333 miljonit eurot.

2011. aasta eelarveprojektis on suurendatud investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, samuti infrastruktuuridesse ja inimkapitali. Seitsmenda teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi vahendeid suurendatakse 13,8 %, viies need 8,6 miljardi euroni. Kunagi varem ei ole EL sellesse programmi nii palju investeerinud. Samas on selge, et majanduse elavdamiseks vaid teadus- ja arendustegevusest ei piisa. Üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude jaoks on eraldatud 16,8 % (1,3 miljardit eurot) rohkem vahendeid; samuti suurenevad konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi vahendid 4,4 % võrreldes 2010. aastaga (549 miljonit eurot).

Investeeringud noorte tulevikku ja kodakondsuse tugevdamisse

„Üle 20 % Euroopa noortest on töötud,” ütleb Janus Lewandowski. „Selline olukord ei saa kindlasti edasi kesta. ELi eelarve peab aitama neil ette valmistuda ametialaseks karjääriks kas haridus- või vahetusprogrammide kaudu.”

Sellega seoses suurendatakse elukestva õppe programmi rahastamist 2,6 % (1,1 miljardit eurot), mille tulemusena avaneb üliõpilastele üle 200 000 Erasmuse stipendiumi. Programmi „Aktiivsed noored“ eelarve on 127 miljonit eurot (+1,6 %), mis annab veel 120 000 noorele võimaluse valmistuda tööturule sisenemiseks mitteformaalse õppetegevuse kaudu.

Vabaduse, turvalisuse ja õiguse programmide rahastamine suureneb 12,8 %, mis on ühtlasi suurim kasv 2011. aasta eelarve rubriikide lõikes. Vabaduste tagamise kaitseks (+24,4 %) ja rändevoogude juhtimiseks (+18,5 %) ettenähtud vahendite märkimisväärne suurendamine peegeldab seda, kui tähtsaks peetakse komisjonis hiljuti vastu võetud järgmise viie aasta ELi tegevuskava rakendamist. See tegevuskava hõlmab kodakondsus-, õigus-, turvalisus-, varjupaiga- ja sisserändeküsimusi.

EL kui ülemaailmne partner

ELi ülemaailmse rolli edendamine jätkub samas mahus (+5,6 %) kolme peamise ettepaneku kaudu:

    a) ELi kohustuste tagamine (65 miljonit eurot), mis võeti aastatuhande arengueesmärke käsitleval ÜRO sügiskonverentsil;

    b) ELi toetuste tagamine arengumaadele kliimamuutustega seonduvate probleemide lahendamiseks (65 miljonit eurot);

    c) Uute vahendite eraldamine Küprose türgi kogukonna majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks (25 miljonit eurot).

Halduskulud

Kõigi ELi institutsioonide halduskulud moodustavad eelarvest 8,3 miljardit eurot, st 5,8 %. Komisjon järgib ka edaspidi töötajate nullkasvu stsenaariumi ja kasutab oma sisemisi ressursse, et tulla toime uute väljakutsetega.

Mis saab edasi?

„Tegemist on esimese Lissaboni lepingust lähtuva eelarvega,“ selgitab Janusz Lewandowski. On kaks peamist erinevust: Esiteks, kogu menetlus on võrreldes varasemaga tunduvalt kiirem, sest eelarve läbib Euroopa Parlamendis kahe lugemise asemel vaid ühe. Teiseks, esimest korda ajaloos on nõukogul ja Euroopa Parlamendil eelarve vastuvõtmisel võrdsed õigused. Selleks tuleb eelarvemenetlusega seotud kolmel ELi institutsioonil teha rohkem koostööd kui kunagi varem.”

Nõukogu esitab oma seisukoha eelarveprojekti kohta juunis, Euroopa Parlament aga oktoobris. Kui nimetatud institutsioonide vahel esineb lahkarvamusi, käivitub 21-päevane lepitusmenetlus, milles Euroopa Komisjon astub üles erapooletu vahendaja rollis. Euroopa Parlament peaks lõpliku 2011. aasta eelarve vastu võtma novembris.

Märkus: Eelarves nähakse ette nii kulukohustused (juriidiline kohustus eraldada rahalisi vahendeid, kui on täidetud teatavad tingimused) kui ka maksed (sularaha või pangaülekanne toetuse saajale).


Side Bar