Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2010

Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011: Το μέλλον μετά την κρίση

Η τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης, η επένδυση στους νέους της Ευρώπης και στις υποδομές του αύριο είναι οι προτεραιότητες του σχεδίου του προϋπολογισμού για το 2011 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010. Από ένα συνολικό ποσό 142,6 δισεκατ. ευρώ, τα 64,4 δισεκατ. περίπου προορίζονται για δράσεις οικονομικής ανάκαμψης (+3,4% σε σύγκριση με το 2010). Επιπλέον, οι πόροι που στηρίζουν τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ 2020 (για την ανάπτυξη) αντιπροσωπεύουν περίπου 57,9 δισεκατ. ευρώ (περίπου το 40% του προϋπολογισμού).

«Φιλοδοξία του σχεδίου του προϋπολογισμού είναι να εξακολουθήσει να προωθεί την οικονομική ανάκαμψη από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως υπέρ των πιο ευάλωτων, κατά την παρούσα περίοδο μετά την κρίση, αντανακλώντας παράλληλα, σε δημοσιονομικό επίπεδο, τη νέα σφαιρική προσέγγιση που υιοθέτησε η ΕΕ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό, Janusz Lewandowski.

«Το σχέδιο προϋπολογισμού που εγκρίθηκε σήμερα παρέχει στην Ευρώπη και στους πολίτες της κίνητρα για να αναπτύξουν μια οικονομία για το μέλλον: η έρευνα και η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ενσωμάτωση είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της. Αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους μας να εξοπλιστούν καλύτερα για το μέλλον τους και παροτρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους της ΕΕ για να εξέλθουν από την κρίση

64,4 δισεκατ. ευρώ: Ένας προϋπολογισμός για μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη

Τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής βρίσκονται τώρα σε φάση ενεργού εφαρμογής. Αν και οι αναλήψεις υποχρεώσεων για νέα σχέδια αυξάνονται κατά 3,2%, οι πιστώσεις πληρωμών για έργα εν εξελίξει αυξάνονται κατά 16,9%, υπερβαίνοντας τα 42,5 δισεκατ. ευρώ. Αυτή η αύξηση των πληρωμών αναμένεται να συμβάλει πραγματικά στην αναγκαία τόνωση των εθνικών οικονομιών και παράλληλα να προωθήσει τη διαρθρωτική προσαρμογή σύμφωνα με το πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης που καθόρισε η ΕΕ στην προσφάτως εγκριθείσα στρατηγική της για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας προχωρά επίσης, αφού έλαβε ποσό άνω του 1 δισεκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της επιτόπου εκτέλεσης ενεργειακών έργων που συμφωνήθηκαν το 2009 και στις αρχές του 2010 στους τομείς της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, της αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας και των ενεργειακών υποδομών. Ομοίως, περίπου 500 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν τα συμφωνηθέντα έργα ΤΠ ευρείας ζώνης σε αγροτικές περιοχές.

Παρόλο που η χρηματοδότηση για δαπάνες συνδεδεμένες με την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), καθώς και για την αγροτική ανάπτυξη παραμένει σταθερή, η χρηματοδότηση για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος Life+ θα αυξηθεί κατά συμπληρωματικό ποσοστό +8,7% για να φθάσει τα 333 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011 αυξάνει επίσης τις επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη θα ενισχυθεί κατά 13,8%, φθάνοντας τα 8,6 δισεκατ. ευρώ. Ποτέ άλλοτε η ΕΕ δεν είχε επενδύσει τόσο πολύ σε αυτό το πρόγραμμα. Η έρευνα και η ανάπτυξη από μόνες τους δεν μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάκαμψη: τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας θα αυξηθούν κατά 16,8% (1,3 δισεκατ. ευρώ) ενώ το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας θα λάβει χρηματοδότηση υψηλότερη κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2010 (549 εκατ. ευρώ).

Ένας προϋπολογισμός για το μέλλον των νέων μας και την ενίσχυση της ιθαγένειας

«Πάνω από το 20% των νέων της Ευρώπης είναι άνεργοι, αναφέρει ο Janus Lewandowski. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να τους εξοπλίσει κατάλληλα για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, είτε μέσω της εκπαίδευσης είτε μέσω ανταλλαγών.»

Για τον σκοπό αυτό, η χρηματοδότηση του προγράμματος δια βίου μάθησης θα αυξηθεί κατά 2,6% (1,1 δισεκατ. ευρώ), θέτοντας έτσι στη διάθεση των σπουδαστών πάνω από 200.000 υποτροφίες Erasmus. Άλλοι 120.000 συμμετέχοντες θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος Νεολαία σε Δράση το οποίο χορηγεί 127 εκατ. ευρώ (+1,6%) για να προσληφθούν νεαρά άτομα μέσω άτυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η χρηματοδότηση προγραμμάτων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης θα αυξηθεί κατά 12,8%, που αντιστοιχεί στην υψηλότερη αύξηση μεταξύ των τομέων του σχεδίου του προϋπολογισμού για το 2011. Οι σημαντικές συνεισφορές για την ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών (+24,4%) και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (+18,5%) αντανακλούν τη σημασία που αποδίδεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ιθαγένεια, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, το άσυλο και τη μετανάστευση για τα επόμενα πέντε χρόνια, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή.

Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων

Το υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα (+5,6%) επιβεβαιώνεται με τρεις βασικές προτάσεις:

    α) Ενίσχυση της δέσμευσης της ΕΕ στη Διάσκεψη των ΗΕ του φθινοπώρου για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (65 εκατ. ευρώ);

    β) Αύξηση της ενίσχυσης που χορηγεί η ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (65 εκατ. ευρώ);

    γ) Χορήγηση νέου ποσού για την ενθάρρυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας (25 εκατ. ευρώ).

Διοικητικές δαπάνες

Οι διοικητικές δαπάνες για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ανέλθουν σε 8,3 δισεκατ. ευρώ ή 5,8% του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της για μηδενική αύξηση του προσωπικού και να ανακατανέμει εσωτερικά το προσωπικό της ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

«Αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας», εξηγεί ο Janusz Lewandowski. «Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές: πρώτον, η όλη διαδικασία είναι πολύ ταχύτερη από ό,τι προηγουμένως, δεδομένου ότι γίνεται μόνο μία ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντίθεση με τις δύο αναγνώσεις κατά το παρελθόν. Δεύτερον, για πρώτη φορά, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ίση εξουσία κατά την έγκριση του προϋπολογισμού. Τούτο απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία από ποτέ μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ που συμμετέχουν στη διαδικασία

Το Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει τη θέση του σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού τον Ιούνιο και θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο. Στη περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αυτών, θα ξεκινήσει διαδικασία συνδιαλλαγής 21 ημερών όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή. Ο τελικός προϋπολογισμός του 2011 αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο το Νοέμβριο.

Σημείωση: Ο προϋπολογισμός προβλέπει συγχρόνως αναλήψεις υποχρεώσεων (νομικές υποχρεώσεις για χρηματοδοτήσεις εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις) και πληρωμές (χρηματικές καταθέσεις ή τραπεζικές μεταφορές στους δικαιούχους).


Side Bar