Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/468

Bruxelles, den 27. april 2010

Forslag til EU's budget for 2011: tiden efter krisen

Kommissionen vedtog den 27. april 2010 forslaget til budget for 2011 med vægt på øget økonomisk opsving, investering i EU's ungdom og morgendagens infrastruktur. Ud af et samlet beløb på 142,6 mia. EUR er ca. 64,4 mia. EUR afsat til foranstaltninger, der er rettet mod den økonomiske genopretning (+3,4 % i forhold til 2010). Herudover er der afsat ca. 57,9 mia. EUR (ca. 40 % af budgettet) til at støtte EU 2020-strategiens flagskibsprojekter (vækst).

"Målet med budgetforslaget er fortsat at støtte den økonomiske genopretning sammen med EU-medlemsstaterne, især de mest sårbare, her i tiden efter krisen, samtidig med at budgettet afspejler den nye omfattende EU-plan for jobskabelse og vækst" sagde EU's kommissær for finansiel programmering og budget, Janusz Lewandowski.

"Det budgetforslag, som er blevet vedtaget i dag, indeholder elementer, der skal stimulere EU og dens borgere til at udvikle en fremtidssikret økonomi: forskning og innovation, bæredygtighed og inklusion er grundpillerne i forslaget. Budgetforslaget fokuserer på at hjælpe de unge, så de er bedre rustet til at klare de fremtidige udfordringer, og at opmuntre de små og mellemstore virksomheder til fuldt ud at udnytte EU-midlerne til at rejse sig oven på krisen."

64,4 mia. EUR: et budget, der sikrer fremtidig bæredygtig vækst

Strukturfondene og Samhørighedsfonden befinder sig nu i en aktiv gennemførelsesfase. Selv om forpligtelserne til nye projekter stiger med 3,2 %, stiger betalingsbevillingerne til igangværende projekter med 16,9 % og udgør dermed over 42,5 mia. EUR. Denne stigning i betalingerne forventes helt konkret at bidrage til den nødvendige stimulering af de nationale økonomier, samtidig med at den understøtter den strukturelle tilpasning til den model for bæredygtig vækst, som indgår i den vækst- og jobskabelsesstrategi, som EU har vedtaget for nylig. Den europæiske økonomiske genopretningsplan er også ved at komme op i fart med over 1 mia. EUR til finansiering af den praktiske gennemførelse af energiprojekter, som blev aftalt i 2009 og begyndelsen af 2010, inden for CO2-opsamling og -lagring, offshore vindenergi og energiinfrastruktur. Samtidig afsættes der ca. 500 mio. EUR til finansiering af de aftalte it-bredbåndsprojekter i landområder.

Bevillingerne til markedsrelaterede udgifter og direkte støtte over den fælles landbrugspolitik og til udvikling af landdistrikter ændres ikke, hvorimod bevillingerne til miljøbeskyttelse gennem Life+-programmet vil stige med +8,7 % og dermed udgøre 333 mio. EUR.

I budgetforslaget for 2011 stiger investeringerne i forskning, udvikling og innovation, infrastruktur og menneskelig kapital. Det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling stiger med 13,8 % og når således op på 8,6 mia. EUR; EU har aldrig tidligere investeret så mange penge i dette program. Forskning og udvikling alene er imidlertid ikke nok til at sætte gang i den økonomiske genopretning: de transeuropæiske transport- og energinet stiger med 16,8 % (1,3 mia. EUR), og programmet for konkurrenceevne og innovation får tildelt 4,4 % flere midler end i 2010 (549 mio. EUR).

Et budget til sikring af de unges fremtid og styrkelse af unionsborgerskabet.

"Over 20 % af EU's unge er ramt af arbejdsløshed" sagde Janusz Lewandowski. "Det er selvfølgelig en uholdbar situation. EU-budgettet skal bidrage til, at de er forberedt på arbejdslivet, f.eks. gennem uddannelse og udvekslinger".

Det er forklaringen på, at bevillingerne til programmet for livslang læring øges med 2,6 % (1,1 mia. EUR), hvilket gør det muligt at yde over 200 000 Erasmus-stipendier til studerende. Andre 120 000 stipendier finansieres ved hjælp af programmet Aktive Unge, hvorunder der afsættes 127 mio. EUR (+1,6 %) til at hjælpe unge med at finde beskæftigelse gennem ikke-formelle læringsaktiviteter.

Bevillingerne til programmerne vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed stiger med 12,8 %, og det er blandt alle udgiftsområderne den største stigning på budgetforslaget for 2011. De store beløb, der er afsat til at sikre og opretholde friheder (+24,4%) og til at forvalte migrationsstrømme (+18,5%) giver et fingerpeg om, hvilken vægt der lægges på gennemførelsen af den EU-handlingsplan for borgerskab, retfærdighed, sikkerhed, asyl og indvandring for de kommende fem år, som Kommissionen vedtog for nylig.

EU som global aktør

Det høje bevillingsniveau, der gælder for EU som global aktør (+5,6 %), kommer til udtryk gennem tre vigtige forslag:

    a) forhøjelse af EU's tilsagn på efterårets FN-konference om årtusindudviklingsmålene (65 mio. EUR);

    b) forhøjelse af EU's støtte til udviklingslandenes arbejde med at løse problemet med klimaændringer (65 mio. EUR);

    c) ny bevilling til fremme af den økonomiske og sociale udvikling blandt Cyperns tyrkiske befolkning (25 mio. EUR).

Administrative udgifter

Administrative udgifter til de forskellige EU-institutioner beløber sig til 8,3 mia. EUR eller 5,8 % af budgettet. Kommissionen forpligter sig til fortsat at fastholde nulvækst på personaleområdet og vil i stedet klare de nye udfordringer gennem en intern omfordeling af personalet.

Hvad er næste skridt?

"2011-budgettet er det første under Lissabontraktaten" forklarede Janusz Lewandowski. "Der er to store forskelle: for det første er proceduren samlet set meget hurtigere end tidligere, eftersom der kun er en behandling i Europa-Parlamentet, hvorimod der tidligere var to. For det andet har Rådet og Parlamentet for første gang samme beføjelser med hensyn til budgettets vedtagelse. Det betyder, at der mere end nogensinde før er brug for samarbejde mellem de tre EU-institutioner, der deltager i processen."

Rådet vil fremlægge sin holdning til budgetforslaget i juni, hvorefter Parlamentet følger i oktober. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de to, indledes der en 21 dage lang forligsprocedure med Kommissionen i rollen som den loyale mægler. Det endelige budget for 2011 forventes at blive vedtaget af Parlamentet.

NB: Budgetforslaget omfatter såvel forpligtelsesbevillinger (dvs. retligt bindende tilsagn om finansiering på visse betingelser) som betalingsbevillinger (dvs. udbetalinger eller bankoverførsler til modtagerne).


Side Bar