Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/466

Bryssel den 27 april 2010

Kommissionen inleder offentligt samråd om de kulturella och kreativa sektorernas framtid

Europeiska kommissionen inleder i dag ett offentligt Internetsamråd, som syftar till att ta tillvara den fulla potentialen i Europas kulturella och kreativa sektorer. Samrådet anknyter till en ny grönbok, som framhäver den avgörande betydelsen av att förbättra i synnerhet små företags tillgång till finansiering för att branschen ska blomstra och bidra till en hållbar tillväxt för alla.

– Europas kulturella och kreativa sektorer är inte endast avgörande för den kulturella mångfalden på vår kontinent, utan tillhör också våra mest dynamiska ekonomiska sektorer.De spelar en viktig roll då det gäller att lyfta upp Europa ur krisen, säger Andoulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Kommissionären inleder det offentliga samrådet vid en presskonferens i Bryssel i dag tillsammans med Peter Dundas, kreativ ledare för Emilio Pucci, ett av Italiens äldsta lyxmärken.

– Jag välkomnar Europeiska kommissionens grönbok, eftersom den betonar de kreativa och konstnärliga sektorernas centrala roll som drivkraft för ekonomisk tillväxt i Europa,säger Peter Dundas.

Branschen omfattar scenkonst, visuell konst, kulturarv, film, tv och radio, musik, förlagsverksamhet, videospel, nya medier, arkitektur, formgivning, modedesign och reklamverksamhet och ger fem miljoner människor i EU arbete av hög kvalitet.

Branschen står för 2,6 % av Europas bruttonationalprodukt, vilket är mer än många tillverkningsindustrier. Dessutom växer de kulturella och kreativa sektorerna fortare än de flesta delarna av ekonomin.


Digitalisering och globalisering leder till nya marknadsmöjligheter, särskilt för små företag. Men då det gäller att ta tillvara sin fulla potential stöter dessa företag ofta på problem. Genom det offentliga samrådet uppmuntras berörda parter och andra aktörer att fundera på bland annat följande frågor:

På vilket sätt kan tillgången till finansiering underlättas för små- och mikroföretag vars enda resurs är deras kreativitet?

På vilket sätt kan EU bidra till att den rätta kombinationen av kreativ kompetens och ledarskap inom dessa sektorer?

På vilket sätt kan innovation och experimentering främjas, och användningen av informations- och kommunikationsteknik ökas?

De kulturella och kreativa sektorerna bidrar också till de europeiska städernas och regionernas konkurrenskraft och sociala sammanhållning. Europeiska kulturhuvudstäder som Lille och Liverpool visar att investeringar i dessa sektorer skapar arbetstillfällen och bidrar till att förvandla städernas profil. Trots att de kulturella och kreativa sektorerna till en början utvecklas på lokal och regional nivå kan de nå en global utbredning och således bidra till en europeisk närvaro i hela världen. Att stödja dem i deras lokala och regionala verksamhetsmiljö kan medverka till att skapa en språngbräda för global framgång.

De kulturella och kreativa sektorerna kan också ha positiva spridningseffekter på flera andra slags företag och på samhället i stort. Till exempel har formgivare stegvis blivit en väsentlig del av många stora företags ledning.

Det offentliga samråd som inleds i samband med grönboken pågår till och med slutet av juli. Ytterligare information finns tillgänglig på alla 23 officiella EU-språk.

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm


Side Bar