Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/452

Brusel 21. apríla 2010

Úspešný štart nového výberového konania EPSO pre euroúradníkov

Viac ako 51 000 záujemcov sa prihlásilo do prvého konkurzu na výber európskych úradníkov, ktorý podľa nového systému vypísal Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) minulý mesiac. Skúšky pre kandidátov sa začali 6. apríla a budú pokračovať do 21. mája. Prvá fáza skúšok – predbežný výber – sa uskutoční vo výberových strediskách vo všetkých krajinách EÚ, ale aj inde vo svete, pretože sa prihlásilo 389 kandidátov v New Yorku, 137 v Číne a 55 v Austrálii. Po prvýkrát boli zriadené výberové strediská aj mimo EÚ, aby sa zohľadnila skutočnosť, že mnohí Európania odchádzajú na štúdiá a za prácou do krajín mimo Európy. Hodnotiace strediská budú od septembra do novembra vyberať z kandidátov, ktorí úspešne prešli predbežným výberom a rezervné zoznamy úspešných kandidátov budú k dispozícii pred Vianocami. Priemerný vek kandidátov v tomto výberovom kole je 32,6 roka, pričom 53,5 % tvoria ženy a 46,5 %. Najviac prihlásených (56,4 %) reagovalo na voľné miesta v európskej verejnej správe, 14,2 % v oblasti práva, 12,4 % v ekonomickej oblasti, 11,4 % v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) a 5,7 % v oblasti auditu.

„Je úžasné vidieť, že o kariéru v európskych inštitúciách je taký veľký záujem,“ uviedol v tejto súvislosti podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti Maroš Šefčovič. „Napriek obrovskému záujmu môžem s radosťou konštatovať, že IT systémy úradu EPSO fungovali bezchybne a EPSO dokázal tento obrovský nárast prihlášok efektívne zvládnuť. Skúšky sa už začali a podľa plánu by mali byť zoznamy úspešných kandidátov k dispozícii do Vianoc. Môj prvý dojem je taký, že nový systém funguje veľmi hladko.“

Dňa 16. marca spustil EPSO modernizovaný a zjednodušený postup výberu úradníkov EÚ, pričom prvé výberové konanie v novom režime sa bude týkať administrátorov. Nový systém ráta s ročnou periodicitou výberových konaní najbežnejších profesijných profilov, takže uchádzači budú môcť efektívnejšie plánovať svoje prihlášky a inštitúciám EÚ to pomôže pri strategickom plánovaní v oblasti ľudských zdrojov. Systém je rýchlejší a účinnejší v tom, že zahŕňa menej krokov v porovnaní s predchádzajúcim. Presúva dôraz z hodnotenia vedomostí na hodnotenie spôsobilostí, čo sa potvrdilo ako jeden z najlepších nástrojov na odhadovanie budúcich výkonov v zamestnaní.

Úrad EPSO zaviedol trojročný priebežný plán, v rámci ktorého inštitúcie pravidelne prehodnocujú svoje personálne potreby. Každoročne sa uskutočnia výberové konania v troch cykloch, a to pre administrátorov, asistentov a lingvistov, pričom budú doplnené o samostatné výberové konania pre špecialistov. Aby sa ukončil stav, keď sú úspešní uchádzači na rezervnom zozname často niekoľko rokov bez toho, aby si našli pracovné miesto, rezervné zoznamy zostanú platné iba jeden rok, dokým nedôjde k ukončeniu cyklu výberových konaní v nasledujúcom roku. Väčšina uchádzačov, ktorí sa budú nachádzať na rezervných zoznamoch, bude pozvaná na pohovor. Účastníci pohovorov sa budú môcť dozvedieť podrobnosti o svojich výsledkoch dosiahnutých vo výberovom konaní, čím sa predíde zdĺhavým postupom prehodnocovania.

Nový postup výberu pracovníkov pripravený úradom EPSO zvýši kvalitu a spoľahlivosť celkového procesu. Kľúčovou zásadou je posun od hodnotenia na základe vedomostí k hodnoteniu spôsobilostí uchádzačov o pracovné miesto. Konanie je odteraz dvojstupňové: predbežný výberový test na počítači, ktorý prebieha v jednotlivých krajinách EÚ a hodnotiaca fáza v Bruseli. Nový cyklus bude trvať od 5 do 9 mesiacov, a nie takmer dva roky ako v súčasnosti.

Súčasťou predbežného výberu sú aj naďalej testy kognitívnych schopností a situačného úsudku, ako aj odbornej a jazykovej spôsobilosti v závislosti od hľadaného profilu. Pôvodný test týkajúci sa vedomostí o EÚ už nie je súčasťou prvého kola; vedomosti o EÚ sa hodnotia v druhej fáze, súčasne s hodnotením úloh súvisiacich s konkrétnym pracovným miestom.

Hodnotiaca fáza umožňuje riadne a spoľahlivé preskúšanie všetkých kľúčových schopností, pričom dôraz sa kladie viac na schopnosti súvisiace s pracovným miestom ako na faktografické vedomosti. Cieľom výberu úloh je posúdiť požadované zručnosti, pričom každá úloha sa hodnotí najmenej dvakrát. Táto fáza skúšania zaberie celý deň alebo polovicu dňa v závislosti od druhu výberového konania. Prebieha v druhom jazyku uchádzača (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku) s výnimkou profilov, ktoré si vyžadujú osobitné jazykové znalosti. Nahradí sa tým zdĺhavý dvojstupňový proces písomných a ústnych testov. Okrem konkrétnych odborných zručností a vedomostí sa hodnotí celý rad ťažiskových schopností, medzi nimi analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy, komunikácia, dosahovanie požadovaných výsledkov, vzdelávanie a rozvoj, stanovovanie priorít a organizácia práce, odolnosť a práca v kolektíve.

Delegovaním stálych úradníkov, ktorí absolvovali kvalitnú odbornú prípravu a majú osvedčenie o odbornosti v oblasti hodnotenia spôsobilosti, za členov výberových komisií a lepším využitím poznatkov z oblasti ľudských zdrojov sa zvýši profesionalita výberových komisií. Úspešným uchádzačom o zamestnanie sa vydá tzv. „preukaz spôsobilosti“, v ktorom budú uvedené výsledky dosiahnuté v hodnotiacom stredisku a ktorý bude zaslaný inštitúciám s cieľom pomôcť im v procese prijímania nových pracovníkov.

Kontaktné osoby:

Michael Mann 022999780 michael.mann@ec.europa.eu

Marilyn Carruthers 022999451 marilyn.carruthers@ec.europa.eu


Side Bar