Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Bryssel den 21 april 2010

Utvecklingsbiståndet och millennieutvecklingsmålen: kommissionen efterlyser mer och bättre bistånd från medlemsländerna för att målen ska kunna nås

I dag har Europeiska kommissionen antagit en ambitiös handlingsplan för åtgärder från EU:s sida för att påskynda uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen. EU:s bistånd minskade något under 2009 och uppgick till sammanlagt 49 miljarder euro. Detta motsvarar 0,42 % av BNI i EU, vilket innebär att EU ännu är långt ifrån det kollektiva utgiftsmålet på medellång sikt att nå 0,56 % av BNI senast 2010 och 0,7 % av BNI senast 2015. EU är fortfarande den mest generösa givaren globalt sett, och står för över hälften av biståndet i världen. Kommissionen föreslår att medlemsländerna ska vidta ett antal åtgärder för att millenniemålen ska kunna uppnås. Det handlar om att öka mängden bistånd och samtidigt göra biståndet effektivare och rikta in det på de länder och sektorer som har de största behoven. Till stöd för handlingsplanen godkände kommissionen också ett meddelande om skatter och utveckling som syftar till att öka utvecklingsländernas skatteintäkter genom att bygga upp starkare inhemska skattesystem och bekämpa skatteflykt på internationell nivå. I handlingsplanen beskrivs den ståndpunkt som EU skulle kunna inta inför FN:s toppmöte om millennieutvecklingsmålen i september.

Enligt kommissionens ordförande José Manuel Barroso är 2010 ett år av möjligheter för EU att förnya sitt engagemang för att nå millennieutvecklingsmålen. ”När vi firar det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning är det viktigt att komma ihåg att fattigdomsproblemet inte stannar vid EU:s gränser. Jag uppmanar medlemsstaterna att beakta utvecklingsländerna i sina framtidsplaner. Att främja utveckling måste utgöra en viktig del av Europas svar på de globala utmaningarna. Det här decenniet kan vi göra till ett nytt decennium av utveckling, och jag har personligen åtagit mig att driva denna agenda vid årets G8- och G20-toppmöten och FN:s möte för utvärdering av hur millennieutvecklingsmålen har uppfyllts.”

Jag vill att Europa ska fortsätta att vara den främsta och mest trovärdiga aktören i kampen mot fattigdom”, sade för sin del kommissionären med ansvar för utvecklingsbistånd Andris Piebalgs. ”Vi måste hålla våra löften om mer och bättre bistånd för att fattigdomen ska kunna halveras fram till 2015. Handlingsplanen visar hur vi kan fortsätta att gå i bräschen när det gäller att samarbeta med utvecklingsländerna och göra nya framsteg för att uppnå millennieutvecklingsmålen. Målen kan fortfarande uppnås, förutsatt att EU:s medlemsländer gör ekonomiska insatser och visar politisk vilja".

Mer bistånd och bättre resultat av biståndet, genom en samstämmig politik

EU:s handlingsplan innehåller förslag till hur medlemsländernas bistånd ska kunna ökas och förklarar varför det behövs innovativa finansieringskällor. I handlingsplanen tas också kvaliteten på biståndet upp. Kommissionen vill göra biståndet effektivare, genom en arbets- och ansvarsfördelning inom EU, och genom att se till att inga länder försummas vid tillhandahållandet av bistånd. Kommissionen vill också se till att dess politik på alla områden är samstämmig med utvecklingsmålen.

Handlingsplanen innehåller 12 punkter.

 • Medlemsländerna kommer att ombes att upprätta realistiska och kontrollerbara årliga handlingsplaner för hur de enskilda målen1 ska kunna uppnås, och offentliggöra de första planerna före september 2010. Europeiska rådet bör ansvara för en process av inbördes utvärdering mellan medlemsstaterna. I handlingsplanen efterlyses också en rättvis internationell fördelning av bördan mellan EU och andra internationella givare, för att de andra givarnas ambitionsnivå ska kunna höjas.

 • Öka biståndseffektiviteten genom en bättre samordning av nationella biståndsprogram på EU-nivå. På så sätt ger insatserna större utbyte och leder till årliga inbesparingar på ca 3–6 miljarder euro. EU:s plan för återuppbyggnaden i Haiti utgör ett gott exempel. Biståndseffektiviteten bör också främjas på internationell nivå.

 • Rikta in biståndet på svaga stater och de länder som har svårast att uppfylla millennieutvecklingsmålen.

 • Rikta in biståndet på de millennieutvecklingsmål där man ligger längst efter i uppfyllandet, genom åtgärder i sektorerna jämlikhet mellan könen, hälso- och sjukvård, utbildning och livsmedelsförsörjning.

 • Främja utvecklingsländernas egenansvar för millennieutvecklingsmålen genom partnerskap, såsom den gemensamma EU–Afrika-strategin.

 • Sörja för att EU:s politik på andra områden, såsom säkerhet, handel, migration, tryggad livsmedelsförsörjning och klimatförändring främjar utvecklingsmålen på ett samstämmigt sätt.

 • Mobilisera inhemska resurser genom bättre beskattning i utvecklingsländerna. Samtidigt främja principerna om god förvaltning i skattefrågor och stödja kampen mot skatteflykt på internationell nivå.

 • Stärka den regionala integrationen och handeln för att åstadkomma tillväxt och sysselsättning.

 • Stödja initiativ för innovativ finansiering med hög intäktspotential och se till att de gynnar de fattigaste grupperna.

 • Använda EU:s åtagande från Köpenhamn om snabbstartfinansiering för klimatförändringsprojekt till ett belopp av 2,4 miljarder euro som ett test av biståndseffektivitet och samstämmighet.

 • Utarbeta en ny plan för att bättre hantera och ingripa i konfliktsituationer och förbättra arbetet på utvecklings- och säkerhetsområdet.

 • Stödja att utvecklingsländerna ges en större tyngd i den internationella förvaltningsstrukturen, Världsbanken och Internationella valutafonden samt i reformen av FN-organen i syfte att åstadkomma större effektivitet.

Nästa steg

EU:s handlingsplan och de åtföljande tematiska dokumenten kommer att tas upp till diskussion i rådet (utrikes frågor) i maj och juni. Det kommer också att behandlas vid Europeiska rådets möte i juni, så att EU kan uppträda kraftfullt och samstämmigt inför FN:s möte om millennieutvecklingsmålen i september 2010.

Se även

MEMO/10/147 om handlingsplanen och EU:s statistik för 2009

MEMO/10/146 om beskattning och utveckling

MEMO/10/145 om millennieutvecklingsmålen och EU-finansierade projekt

Andra relevanta dokument

EU:s handlingsplan till stöd för millennieutvecklingsmålen:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

EU:s givaratlas:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Projekt på kommissionärens webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU-finansierad uppföljning av uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen:

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33 % av BNI för de medlemsländer som anslutit sig till EU sedan 2004, 0,7 % av BNI för övriga EU-länder, och de medlemsländer som redan har nått detta mål förbinder sig att hålla sig kvar över denna nivå.


Side Bar