Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Bruselj, 21. aprila 2010

Razvojna pomoč in razvojni cilji tisočletja: Komisija poziva države članice, naj obnovijo prizadevanja za povečanje in izboljšanje pomoči

Danes je Evropska komisija sprejela ambiciozen akcijski načrt z ukrepi EU, ki naj bi pospešili napredek pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Leta 2009 je Evropska unija za pomoč namreč namenila nekaj manj sredstev kot prejšnja leta, in sicer 49 milijard evrov oz. 0,42 % BND EU. Tako Uniji še vedno precej manjka do skupnega vmesnega cilja (0,56 % BND do leta 2010), preden naj bi do leta 2015 raven pomoči dosegla 0,7 % BND EU. Unija je še vedno najradodarnejša donatorica na svetu, saj zagotavlja več kot polovico vse svetovne pomoči. Komisija zdaj predlaga državam članicam več ukrepov v podporo razvojnim ciljem tisočletja. Z njimi naj bi se povečal obseg pomoči ter hkrati okrepila njena učinkovitost in osredotočenost na tiste države in sektorje, ki jo najbolj potrebujejo. Poleg tega je Komisija v podporo akcijskemu načrtu sprejela sporočilo o obdavčevanju in razvoju, katerega cilj je povečanje domačih prihodkov držav v razvoju z vzpostavitvijo trdnejših domačih davčnih sistemov in mednarodnim bojem proti davčni utaji. Akcijski načrt orisuje tudi možno stališče Unije pred septembrskim vrhom Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja.

Predsednik Barroso je izjavil: „Leto 2010 je obdobje, ko ima Evropska unija priložnost, da znova potrdi svojo zavezanost razvojnim ciljem tisočletja. Letos je namreč evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, zato ne smemo pozabiti, da se izziv odpravljanja revščine ne ustavi na mejah Unije. Države članice tako pozivam, naj v svoje razmišljanje o prihodnosti zajamejo tudi države v razvoju. Spodbujanje razvoja mora biti nujni sestavni del evropskega odziva na svetovne izzive. Možnost imamo, da začnemo novo desetletje za razvoj. Osebno se bom zavzel za obravnavo te tematike na svetovni ravni na letošnjih vrhovnih srečanjih G8 in G20 ter na zasedanju Združenih narodov o pregledu uresničevanja razvojnih ciljev tisočletja.“

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Hočem, da bi bila Evropa še naprej glavna in najzanesljivejša voditeljica boja proti revščini. Zato moramo izpolniti svoje obljube o povečanju in izboljšanju pomoči za prepolovitev revščine do leta 2015. Predlagani načrt kaže, kako lahko obdržimo vodilno vlogo pri sodelovanju z državami v razvoju in obnovimo svoje možnosti za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja. Ti cilji so še vedno dosegljivi, če si bodo države članice EU finančno in politično prizadevale za to.“

Z usklajenimi politikami do večjega obsega in vrednosti pomoči

Akcijski načrt EU predlaga načine, kako bi države članice zagotovile več pomoči, in zagovarja potrebo po inovativnih virih financiranja. Obravnava pa tudi kakovost pomoči: Komisija želi povečati učinkovitost pomoči, in sicer z delitvijo dela in odgovornosti znotraj Unije ter zagotavljanjem, da pri dodeljevanju pomoči nobena država ne bo zapostavljena. Komisija bo poleg tega poskrbela, da bodo vse njene politike skladne z razvojnimi cilji.

Akcijski načrt sestavlja 12 točk:

 • države članice bodo pozvane, naj pripravijo izvedljive in preverljive letne akcijske načrte za doseganje ustreznih ciljev1 ter objavijo prve take načrte pred septembrom 2010, Evropski svet pa naj bi zagotovil medsebojni pregled med državami članicami. Poleg tega akcijski načrt poziva k pravični mednarodni delitvi bremen z drugimi mednarodnimi donatorji, da bi se zvišali tudi njihovi cilji;

 • povečanje učinkovitosti pomoči z boljšim usklajevanjem nacionalnih programov pomoči na ravni EU. Tako bi se sredstva bolje izkoristila in bi lahko prihranili približno tri do šest milijard evrov letno. Dober zgled za to je načrt EU za obnovo Haitija. Za učinkovitost pomoči bi se bilo treba zavzemati tudi na mednarodni ravni;

 • usmerjanje pomoči na nestabilne države in tiste, ki jim največ manjka do uresničitve razvojnih ciljev tisočletja;

 • usmerjanje pomoči na razvojne cilje tisočletja, pri katerih največ manjka do uresničitve, in sicer s sektorskimi ukrepi za področja enakosti spolov, zdravja, izobraževanja in zanesljive preskrbe s hrano;

 • podpiranje prevzemanja odgovornosti za doseganje razvojnih ciljev tisočletja v državah v razvoju s sklepanjem partnerstev, kot je skupna strategija EU-Afrika;

 • zagotavljanje, da druge politike EU, kot so varnost, trgovina, migracije, zanesljivost preskrbe s hrano in podnebne spremembe, delujejo usklajeno in vključujejo razvojne cilje;

 • pritegnitev domačih virov z boljšim obdavčevanjem v državah v razvoju, hkrati s podporo načel dobrega upravljanja v davčnih zadevah ter boja proti davčni utaji na mednarodni ravni;

 • krepitev regionalnega povezovanja in trgovine za rast in delovna mesta;

 • podpiranje pobud inovativnega financiranja z možnostjo visokega donosa in zagotavljanje, da te pobude koristijo najrevnejšim;

 • preverjanje učinkovitosti in usklajenosti pomoči pri 2,4 milijarde evrov letno, ki jih je Unija obljubila v Københavnu za hitro zagotovitev financiranja na področju podnebnih sprememb;

 • začetek izvajanja novega načrta za boljšo obravnavo konfliktnih razmer in posredovanje v takih razmerah ter boljšo uskladitev razvoja in varnosti;

 • podpiranje večjega pomena držav v razvoju v strukturi mednarodnega upravljanja, Svetovni banki in Mednarodnem denarnem skladu ter zavzemanje za reformo Združenih narodov, s katero bi povečali učinkovitost agencij.

Kaj zdaj

O akcijskem načrtu EU in priloženih tematskih dokumentih bo maja in junija razpravljal Svet za zunanje zadeve. Junija naj bi jih obravnaval tudi Evropski svet, da bi oblikoval trdno in usklajeno evropsko stališče za septembrski vrh Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja, ki bo potekal.

Glej tudi

MEMO/10/147 o akcijskem načrtu in statističnih podatkih EU za leto 2009

MEMO/10/146 o obdavčevanju in razvoju

MEMO/10/145 o razvojnih ciljih tisočletja in projektih, ki jih financira Unija

Drugi s tem povezani dokumenti

Akcijski načrt EU v podporo razvojnim ciljem tisočletja:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Atlas donatorjev EU:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Projekti na komisarjevi spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spremljanje napredka pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja (spremljanje financira EU)

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33 % BND za države članice, ki so se Uniji pridružile od leta 2004, in 0,7 % BND za druge države EU. Države članice, ki so ta cilj že dosegle, naj bi ostale nad tem pragom.


Side Bar